ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Instrumentum Laboris 140

Sekretariát Plenárního sněmu

26. Boj za sociální spravedlnost, lidská práva, pokoj a mír ve světě, čistotu životního prostředí a humánní ekologii

§ 122
a) Sněm vnímá lidská práva jako „znamení času“. Je zapotřebí reflektovat období, kdy jedna ideologie byla prosazována na úkor svobod druhých, které přísluší každému člověku bez ohledu na kulturu, rasu a barvu pleti. Je také zapotřebí důsledně oddělovat zúžené vnímání této hodnoty od obecné obrany lidských práv a bděle střežit celistvý charakter této obrany, aby zužující vnímání – skryté či méně skryté – nechtělo zneužívat obrany lidských práv pro prosazování vlastních politických či ekonomických zájmů na úkor druhých. Často se takto projevují fundamentalistické postoje zprava i zleva. I církve musejí analyzovat své dřívější postoje spojené s životem víry, které v některých etapách mohly být mocensky prosazovány.
b) S pokorou musíme hlásat Krista ukřižovaného, který přišel, aby sloužil a zbavoval člověka pout a neúnosných farizejských břemen. Pokoj Kristův musí vyvěrat z jeho ran a jejich uzdravujících účinků. I my křesťané bychom měli být tímto způsobem solí a kvasem světa. Nejde o pokoj, který dává svět, ale pokoj, který otevírá zámky dveří, jejichž petlice jsou ukovány z paralyzujícího strachu. „Pokoj vám,“ říká vzkříšený Kristus.
c) O čistotu životního prostředí má pečovat křesťan, který nepřistupuje ke světu kořistnicky, ale objevuje nádheru stvoření jako sv. František.

§ 123
a) Podrobný rozbor a důkladný komentář k sociálním otázkám v České republice předložil k veřejné diskusi dokument ČBK Pokoj a dobro, shrnující úsilí pověřeného týmu odborníků od roku 1998. Shrnutí otázek a odpovědí z rozsáhlé diskuse bylo publikováno v dokumentu Žeň veřejné diskuse k listu Pokoj a dobro.
b) Žijeme na troskách socialistického experimentu. Rozpadl se, protože vyčerpal své zdroje, ztratil na své přitažlivosti a přestal být inspirací. Navíc ignoroval poselství evangelia. Vidíme, že lidský zápas bez Boha neměl naději na úspěch.
c) Mnozí obyvatelé se dostávají do svízelné životní situace a jsou vytlačováni na okraj společnosti, protože nejsou z nějakého důvodu schopni držet krok s bezohledným nástupem dravého prakticismu, životním stylem založeným na okamžitém úspěchu, reklamě a efektivitě zisku. Zvlášť citelně jsou postihovány méně přizpůsobivé minority (Rómové, Vietnamci, běženci a cizinci), lidé bez ochoty nebo nedostatečné schopnosti se více vzdělávat a také ti, kteří se tomuto trendu nepřizpůsobují a zastávají odlišnou životní filosofii než nastupující generace úspěšných sebevědomých postkomunistických podnikatelů a manažerů. Vůči této mentalitě nejsou imunní ani křesťané, pokud nepřijmou důsledně skutečnost vtělení Syna Božího za svou, tj. pokud se neztotožní s tím, že Syn Boží sestoupil z trůnu slávy, aby se ponížil a stal se člověkem, a tak nám definitivně ukázal, že každý člověk bez rozdílu barvy pleti, náboženství či kultury je tvorem Božím, je jím milován a má být jeho chrámem.
d) Navzdory uvedeným problémům oceňujeme a podporujeme zásadní systémové změny k lepšímu po roce 1989 i systém parlamentní demokracie, zaručující respektování základních lidských práv v naší zemi.

§ 124
a) Sněm předkládá následným diecézním synodám a celé místní církvi k vážné reflexi nutnost pokory církve, pochopení světa jako jediného misijního území a nových forem hlásání evangelia a věnovat zvláštní pozornost lidem duchovně a hmotně vytěsněným na okraj společnosti.
b) Sněm vybízí všechny věřící, aby přijali naléhavost požadavku odporovat dramatickému nárůstu nevraživosti a násilí, angažovat se v oblasti lidských práv, vynikat v lásce k chudým, hlásat smíření a nenásilí „vhod či nevhod“, neobviňovat jednotlivce a skupiny z nekřesťanských postojů, ale pokoušet se sdělovat všem srozumitelně evangelium.
c) Sněm žádá všechny věřící, zvláště kněze, řeholníky a biskupy, aby věrně a odvážně kázali Krista chudého a pokorného, aby povzbuzovali věřící, že v tomto světě život pro Krista nutně povede k ponížení a pronásledování, snad dokonce až k smrti. Zvláště upozorňuje na to, že ti, kteří se na duchovní působení dívají vědomě či nevědomě pouze jako na prostředek pro osobní, profesionální, ba dokonce hmotný postup, pochopitelně oslabují naši viditelnou disponibilitu být služebníky Kristova poslání.předcházející | obsah | následující