ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Východní církve

Poznámky k vypracovávání předloh a témat pro Plenární sněm katolické církve v ČR
tématická sekce: Východní církve

Závazná a doporučená literatura:
Orientalium ecclesiarum
Slavorum apostoli
Orientale Lumen
Codex canonum eccl. Orientalium
Závěrečné dokumenty smíšených teologických pracovních skupin (dialog pravoslavných s řím-kat. církví
Informace v AAS, Osservatore Romano, informačním ekumenickém vatikánském bulletinu
Revue Irénikon (Chevetone) a Istina (Paříž), Ecum. Review aj.
Špidlík: La spiritualité de l´ Orient chrétien. Manuel systématique. Roma: PIOS 1978.
Špidlík: La spiritualité de l´ Orient chrétien. La priére. Roma: PIOS 1978.

Témata:
1. Tématem zásadním je vědomí identity východních sjednocených církví v kontextu ekumenického dialogu a cílového sjednocení s církvemi pravoslavnými a starobylými církvemi Východu.
1.1. Uvnitř řeckokatolické církve je nutné hledat sílu k překonávání pocitů ukřivdění a různých neteologických divergentních tlaků (národnostní a dějinná zranění.
1.2. Usilovat o dialog a spolupráci s církví pravoslavnou.

2. Specifickým úkolem církve řeckokatolické u nás je být svědkem a živým pramenem hodnot východní teologie, liturgie, spirituality a celé tradice.
2.1. Nutno je zintenzivnit informovanost o tom, že řeckokatolická církev je plně sjednocena s církví římskou a to umožňuje věřícím vzájemnou plnou účast na všem bohatství tradic i bohatství svátostném. V bilaterálních dialozích mezi pravoslavnými a katolíky se začíná užívat terminologie: katolická církev západního a východního obřadu, což plné společenství zvýrazňuje.
2.1.1. Odbourávat zakořeněný předsudek, že křesťanský Východ je spjat s bolševickým Ruskem a že je v lepším případě exotickým reliktem.

3. Společný úkol jak církve katolické západního i východního obřadu, tak i církve pravoslavné u nás je pastorace lidí přicházejících z Východu. Bez postranních proselytických úmyslů je to výzva ke spolupráci a konkrétní sociálně pastorační aktivitě.

4. Nová situace kněží tajně svěcených za komunismu a nyní včleněných do Apoštolského exarchátu dává vyniknout významné charakteristice sjednocených církví – martyrské věrnosti a zároveň umožňuje využít v česko-moravském prostoru zkušenosti dělnických kněží a jejich forem kněžského života a pastorace
4.1. Podle CCEO má být koncelebrací zvýrazňována jednota církve a láska. V budoucnu by mohlo být otevřeno více možností pro konkrétní vzájemnou pomoc kněží obou obřadů tam, kde to vyžaduje potřeba věřících.
Zaslat reakci na tento text.