ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Obnova liturgického života

Přítomen Mons. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup, s hlasem rozhodujícím.
Přítomno všech 13 přihlášených k diskusi, s hlasem poradním, viz soupiska.
Přítomen 1 expert.

Moderátorem byl zvolen ThLic. Václav Slouk
Zapisovatelem byl zvolen Mons. Mgr. Milán Kouba

Záznam z rozpravy:

Vacek: Učinit liturgii srozumitelnou dnešnímu člověku tak, jak se o to snažil Pius Parsch ve své době.
Socha: Není třeba všemu rozumět, není třeba všechno komentovat, musí zůstat prostor pro tajemno.
Tesarčík: Je třeba, aby liturgie byla srozumitelná.
Cikrle: Je třeba obojího. Účastník musí o liturgii něco vědět nebo mít možnost se ptát. Je vhodné jednou za čas vysvětlovat liturgii, dělat katecheze o mši sv., (vhodná příručka: M. Nowak: Žít mši svatou.)
Němec: Účast na liturgii má být actuosa, ne activa. Kromě mše sv. je i další liturgie a projevy zbožnosti. Liturgická formace kněží i ostatních účastníků.
Pojezdný: Liturgii slaví kněz jménem církve, ne jménem svým, mělo by to být poznat. Jde o zpřítomněnou oběť Ježíše Krista.
Cikrle: Je zapotřebí osvojit si ducha liturgie. Liturgie má svou vznešenost.
Hanáček:
- Doporučuji občasné zařazení modlitby breviáře ve mši s lidmi.
- Doporučuji sjednotit postoje při mši.
- Jednou za rok by měl být kněžský den o liturgii.
Cikrle:
- O sjednocení postojů při liturgii se ČBK snaží již 10 let. Bude se pokračovat po vydání českého překladu IG misálu.
- Nemusí být celý kněžský den věnován liturgii, ale je třeba informovat o aktualitách v liturgii.
Matuszek: Kancionály a další liturgické pomůcky by se měly upravovat po delší době, ne při každém novém vydání, jinak je mezi lidmi zmatek.
Cikrle: Asi za 10 let bude velká změna kancionálu, která využije zkušenosti uplynulých 30 let jednotného kancionálu.
Socha: Liturgie vychovává ke kráse (architektura, liturgický prostor, květinová výzdoba, liturgická roucha).
Kouba: Duch liturgie se týká i svátosti smíření.
Cikrle: Oblečení nehraje tak velikou roli.
Němec: Navrhuji vydání nového postního řádu, kající praxe ztrácí mezi lidmi povědomí.
Kouba: Co je „církevní slavnost“ ve stávajícím kajícím řádu?
Cikrle: Vyjde nový kající řád.
Hanáček:
- Biskup by měl být ten, který kněze vychovává.
- Ve větších městech by měla být delší (snad i celodenní) zpovědní služba.
Šíma: U zpovědních místností respektovat možnost anonymity kajícníka.
Němec: Požadují to obřady pokání, mělo by být vizitováno.
Socha: Příprava kněze přede mší – texty, zpěvy, modlitba.
Hanuš: Při liturgii sv. Jana Zlatoústého je příprava kněze součástí liturgie.
Pojezdný: Mše podle misálu z r. 1962 – proč ji lidé chtějí, proč utíkají k tradicionalistům?
Slouk: Styl života dnes, mladý člověk nemá zdravou sebedůvěru, hledá jistotu, tridentská mše jasně stanoví, zatímco mše po II. vatikánském koncilu nabízí mnoho svobody.
Pojezdný: Proto lidé odcházejí i do sekt.
Blaščák: Proto přicházejí mnozí i na východní bohoslužbu.
Matuszek: Má smysl dětská mše?
Hanáček: Děti neruší, ruší dospělí katolíci svými pozdními příchody a předčasnými odchody.
Matuszek: Velikým problémem je nedochvilnost kněží.
Vacek: volit pastorační kroky při obnově svátosti smíření (podobně, jako se stalo při obnově svátosti nemocných), přiblížit se člověku.

NÁVRHY: 7. kapitola, § 22-28, 12. kapitola, § 51-58

Doporučujeme rozšířit na TF nebo v kněžských seminářích studium východní liturgie a východní spirituality.
§23, 1. věta: … vyzvat věřící k vnitřnímu i vnějšímu zapojení a zodpovědnější účasti na bohoslužbách.
§27a, poslední věta: … a k hlubší, odpovědnější účasti a k opravdovému vnitřnímu i vnějšímu zapojení.
§26, 2. věta od konce: … víru ne pouze jako formu vědění, ale i jako …
27b: jako 3. větu vložit: Rovněž je nezbytná příprava kněží na každou liturgii a doporučuje se příprava věřících alespoň na nedělní liturgii.
§27a, jako 3. větu od konce vložit: Je proto vhodné sjednocení postojů a gest při liturgii.
§52a, 3. věta: Neděle je dnem svátečním, dnem víry … modlitby, dnem radosti, odpočinku …
§53, na závěr vložit větu: Proto je třeba dbát na krásu a slavnostní ráz liturgie.
§55b, na závěr vložit větu: Doporučuje se vytvořit spádová místa s rozšířenou zpovědní službou.
§55, přidat ad d) Křtům, svatbám a pohřbům je třeba věnovat odpovídající péči pro jejich vlastní význam a evangelizační dopad.
§58b, doplnit: bezpřítomnosti kněze, zvláště v neděli.
Doporučujeme revidování Postního řádu pro diecéze v ČR.
V partikulárním právu v návaznosti na kán. 1248 §1 CIC doporučujeme upřesnit: Splnění povinnosti účasti na mši v předvečer nedělí a zasvěcených svátků je dovoleno jen ze závažných důvodů. Ostatní prvky slavení svátečních dnů (uvedené v kán. 1247 CIC) zůstávají v platnosti pro samotný den.
Zaslat reakci na tento text.