ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Instrumentum Laboris 151

Sekretariát Plenárního sněmu

Bibliografie

Nový zákon. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998.

Akta mučedníků z Abitene, In Bibliografia Hagiographica Latina, č. 7492.
Denní modlitba církve, I. Praha : Sekretariát České liturgické komise, 1987.
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha : Zvon, 1995.
Ekumenické konsensy I. Katolicko-pravoslavné konsensy na celosvětové úrovni. Velehrad : Refugium, 1993.
Jan Pavel II. v Československu. Projevy, promluvy, poselství. Praha : Zvon, 1990.
Mám vás velmi rád. Promluvy Jana Pavla II. při návštěvě ČR 25. – 27. 4. 1997. Praha : Zvon, 1997.

SV. AUGUSTIN. O Boží obci, I-II, Praha : Vyšehrad, 1950.

ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE. Dohoda o duchovní službě ve věznicích. Praha : Sekretariát ČBK, 1994.
TENTÝŽ. Dohoda o duchovní službě v resortu ministerstva obrany. Praha : Sekretariát ČBK, 1998.
TENTÝŽ. Dohoda o křtu. Praha : Sekretariát ČBK, 1994.
TENTÝŽ. Duchovní péče o laiky působící v pastorační službě církve. Směrnice ČBK. Praha : Sekretariát ČBK, 2001.
TENTÝŽ. Charta oecumenica. Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě. Praha : Sekretariát ČBK, 2001.
TENTÝŽ. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi Pokoj a dobro. Praha : Sekretariát ČBK, 2000.
TENTÝŽ. Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví. Praha : Sekretariát ČBK, 2002.
TENTÝŽ. Stanovy ČBK. Praha : Sekretariát ČBK, 2002.

SV. IGNÁC Z LOYOLY. Duchovní cvičení. Velehrad : Refugium, 2002.

JAN PAVEL II. Apoštolská exhortace Catechesi tradendae. Řím : Velehrad, 1982.
TENTÝŽ. Codex canonum ecclesiarum orientalium. In EV 12.
TENTÝŽ. Posynodní apoštolský list Christifideles laici. Praha : Zvon 1996.
TENTÝŽ. Apoštolská exhortace Familiaris consortio. Praha : Zvon, 1996.
TENTÝŽ. Fin dall‘inizio. In EV 8, 173 – 190.
TENTÝŽ. Il valore della riconciliazione. Traccia, 2002.
TENTÝŽ. Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001.
TENTÝŽ. Kodex kanonického práva. Praha : Zvon, 1994.
TENTÝŽ. Apoštolský list Novo millennio ineunte. Praha : Sekretariát ČBK, 2001.
TENTÝŽ. Apoštolský list Orientale lumen. In EV 14, 2553-2632.
TENTÝŽ. O teologické a právní povaze biskupských konferencí.
TENTÝŽ. Encyklika Redemptoris missio. Praha : Zvon 1994.
TENTÝŽ. Apoštolský list o křesťanském smyslu lidského utrpení Salvifici doloris. Praha : Zvon, 1995.
TENTÝŽ. Apoštolská konstituce o církevních univerzitách a fakultách Sapientia christiana (1979).
TENTÝŽ. Encyklika Ut unum sint. Praha : Zvon 1995.
TENTÝŽ. List k 25. výročí vydání koncilní konstituce o posvátné liturgii Vicesimus quintus annus. In EV 11.

KONGREGACE PRO INSTITUTY ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA A SPOLEČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA. Instrukce Znovu začít od Krista. Olomouc : MCM, 2003.

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU. Katolická škola. Praha : Sekretariát ČBK, 1994. TENTÝŽ. Katolická škola na prahu 3. tisíciletí. Praha : Sekretariát ČBK, 1998.
TENTÝŽ. Náboženský rozměr výchovy v katolické škole. Praha : Sekretariát ČBK, 1994.
TENTÝŽ. Lay catholics in schools: witnesses to faith. In EV 8, 298-385.

KONGREGACE PRO KLÉRUS. Všeobecné direktorium pro katechizaci. Praha : Sekretariát ČBK, 1998.

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. Instrukce o církevním povolání teologa Donum veritatis. Olomouc : MCM, 1999.

MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE. Křesťanství a ostatní náboženství. Praha : Krystal 1999.
TENTÝŽ. Paměť a smíření: Církev a viny minulosti. Praha : KT, 2000.

PAPEŽSKÁ RADA PRO JEDNOTU KŘESŤANŮ. Direktář k provádění ekumenických principů a norem. Praha : Sekretariát ČBK, 1995.

PAPEŽSKÁ RADA PRO MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG A KONGREGACE PRO EVANGELIZACI NÁRODŮ. Dialog a zvěstování (1991).

PAPEŽSKÁ RADA PRO PASTORACI MEZI ZDRAVOTNÍKY. Charta pracovníků ve zdravotnictví. Praha : Zvon, 1996.

PAPEŽSKÁ RADA PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Pastorální instrukce o sdělovacích prostředcích Communio et progressio. In Dokumenty o sdělovacích prostředcích, Praha : Sekretariát ČBK, 1996.

PAVEL VI. Apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi. Praha : Zvon, 1990.

SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK. Pastorační plán sekce pro mládež ČBK. Praha : Sekretariát ČBK, 2002.

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ. Summa theologica, II-II. Olomouc : Bohovědné učiliště řádu dominikánského, 1937.předcházející | obsah