ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Připomínky k Lumen gentium - laici

Carissime,
k schématům poskytnutým mi Sekretariátem PKPS mám následující připomínky:

1/ LG a česká církev
Bez připomínek.
Techn. pozn.: V seznamu české literatury k tématu č. 10 /Mariánská dimenze.../ na str. 3 chybí název publikace H. U. von Balthasara.

2/ Služba, život a formace jáhnů
Bez připomínek /schéma sestává vlastně jen z normativních textů římských kongregací a přednášky Mons. Kaspera/.

3/ Zasvěcený život mužů a žen
Ve schématu zcela postrádám zmínění aktuální české problematiky, jež u nás velice tíží zejména staré řády, a sice nedořešení majetkoprávního vyrovnání mezi církví a státem /otázka tzv. restitucí/. Tyto řády, resp. jejich jednotlivé kláštery, jsou enormně zatíženy dědictvím mnohdy zchátralých historických budov /kostelů, konventů.../, od nichž nelze vždy jednoduše odejít a nechat je spadnout, na jejichž opravy a udržování však stát blokuje ekonomické zdroje.

4/ Postavení laiků, apoštolát laiků
Doporučuji následující doplnění pramenů, resp. literatury: ad 11.2.1.2.1.: CIC kán. 224-231
ad 11.2.1.2.5.: TT 5/94 /= k povolení ministrantek/
ad 11.5.6.: CIC kán. 793-821
Techn. pozn.: toto schéma vůbec nerozlišuje mezi prameny a literaturou /obdobně je tomu i v některých dalších schématech/

5/ Liturgie české církve
K tématu č. 5 /Služby v liturgickém shromáždění, žena v církvi/ doporučuji znovu zvážit rozhodnutí /viz ACAP 12/97, č. 11/, jímž od 1. 1. 1998 byli v pražské arcidiecézi viri laici prakticky vyloučeni z možnosti přijmout služby lektora a akolyty podle MP "Ministeria quaedam" /1972/.
K tématu č. 7 /Liturgie a ekumena, spec. ad 5 - otázky svátostí/, kde se navrhuje definování účasti duchovního jiné církve při obřadu udílení svátosti manželství, což předpokládá revizi stávajícího rituálu: Problém má širší rozměr a netýká se jen manželství "mixtae religionis", ale častěji také případů sňatků uzavíraných s dispenzí a disparitate cultus, kdy jedna strana je nepokřtěná. České svatební obřady, kopírující římský OCM, tuto skutečnost prakticky nezohledňují /inspirativně by zde mohlo působit např. 2. vydání německého rituálu "Die Feier der Trauung in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes" z r. 1993/.
Ještě výrazněji je tomu v případě křestní agendy /parvulorum/ která vůbec nepočítá s /u nás dosti častými/ případy, kdy jeden z rodičů je nepokřtěný, a nutí ho buď k nepravdivým odpovědím "ze slušnosti" na dotazy křtícího kněze, nebo k mlčení, ačkoli byl osloven a k odpovědi vyzván, atd.
Mám za to, že úvaha nad potřebou revize stávajících agend by si v rámci liturgického schématu zasloužila samostatné téma.

6/ Bible v životě církve
Bez připomínek.

7/ Duchovní situace občanské společnosti - znamení času
Bez připomínek.
Techn. pozn.: V poslední větě prvního odstavce 14. kapitoly opravit tiskovou chybu: namísto chybného "církev koexistující" má být správně "církev kontestující".

8/ Problémy ženy, manželství a rodin
Ve schématu postrádám traktování otázek souvisejících s pastoračním přístupem k věřícím homosexuálně orientovaným.
Rovněž problematické otázky bioetiky /zejm. snad embryonálního transferu/, jež jsou mezi širší veřejností asi nepříliš známé, by si zasloužily větší pozornosti.

9/ Výchova a vzdělání
Úvodní seznam dokumentů doporučuji doplnit jednak o kánony č. 793-821 III. knihy CIC, jednak o dvě významné apoštolské konstituce týkající se vysokého školství, a sice:
"Sapientia christiana" o církevních univerzitách a fakultách /1979/ "Ex corde Ecclesiae" o katolických univerzitách /1990/, a to zejm. s ohledem na schválení nového vysokoškolského zákona /č. 111/1998/, který umožňuje zakládání nestátních vysokých škol.
Ad "Děti a mládež do 18 let", II/A /státní školy/: doporučuji nově zvážit, zda by se nemělo i u nás tlačit na "slovenský model" alternativně koncipovaného povinně volitelného předmětu náboženství/etická výchova /u nás - pokud se dobře pamatuji - odmítnuto v době, kdy byl ministrem školství prof. Piťha/. "Vedlejším produktem" by pak bylo vyřešení postavení vyučujících náboženství na státních školách.

Tolik mé skromné připomínky - spektrum problémů je tak široké, že jednotlivci sotva umožňuje získat nějaký kritický nadhled.

Srdečně zdraví a do další práce hodně světla Ducha svatého přeje

Ignác Hrdina, O.Praem.
Zaslat reakci na tento text.