ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Život kněží a jáhnů v místní církvi

Téma, o kterém chceme hovořit
1. Kněžské společenství, týmové fary jako obrana proti samotě, která je problémem
a. Jak pomoci těm, kteří jsou sami a necítí to
2. Jak pomoci kněžím ve stáří bez zranění odejít z činné služby, příklad z Německa – kněz je připravován léta na odchod do výslužby v 70 letech, jáhen vybrán a posvěcen ke službě (ekonom, ředitel charity – jáhen)
3. Co udělat pro skutečné žití presbyteria
4. Životní styl kněze
- jak se postavit k životu kněze, který prakticky žije v asexuálním kvazimanželství
5. Život kněze, který není v pastoraci, ale má své zaměstnání
6. Spiritualita kněze a trvalého jáhna, zejména identita jáhna, jeho moudré pracovní zařazení, zvážit vhodnost vysvěcení
7. Zajímat se o podmínky života kněze (jen dělá, žádné zázemí, nebezpečí vyhoření, potřeba spirituála pro kněze)
8. Jak pomáhat kněžím v krizi, jakým nástroji (kněžská komunita), co dělat při suspenzi
9. Dobrý příklad života kněze, větší potřeba otevřenosti kněze pro ostatní spolubratry i lidi
10. Hrdost kněze na své kněžství, krása kněžského povolání v zasvěcení Bohu a službě duším, zná smysl oběti
11. Reflektovat rozdílnost pro života kněze v různých diecézích, navrhnout aby diecéze vypracovali řád pro zabezpečení života kněží
12. Co udělat pro větší počet povolání, péče o povolání
13. Posoudit vhodnost umístění kněží do kategoriální pastorace
14. Pastorační a ekonomické rady farnosti – a kněží Samota u kněze
- v živé farnosti kněz nemůže být osamělý, je totiž uzdravován skrze farnost z negativního dopadu celibátu
- pocit samoty plyne spíš z nevytíženosti službou farnosti (je početně malá), frustrace z nevytíženosti
- chápeme-li samotu jako ránu, je to signál defektu, samota není defekt, je třeba na ni připravovat už při formaci, i Kristus byl sám, samota je šancí
- třeba ztratit kus kněžské sebestřednosti – kněz je vyslán biskupem, na něm závisí
- je rozdíl mezi samotou a osamoceností, ta může být i v manželství, křesťan vždy povolán do společenství (ani poustevnická samota není bez lidí), být otevřený pro lidi, mít je rád
- samota kněze, který ví, že je poslední kněz na tomto místě, kněz potřebuje cítit zázemí v biskupovi, v jeho koncepčním rozhodnutí poslat kněze na toto místo, potřebuje vědět, že je na správném místě (podnik v likvidaci), i biskup potřebuje cítit důvěru od kněze
- destruktivní účinky samoty zesiluje nepraktičnost kněze v běžných věcech či těžké podmínky k životu
- i bohoslovci se bojí budoucí kněžské samoty, jejich černobílé radikální vidění toto zesiluje
- sdílení ve společenství u kněží i jáhnů je pomocí
- osamělost byla i u Ježíše a přece on nedělal chybu v duchovním životě

Co dělat:
- v osamělosti pomůže starost představeného (co potřebuješ?), pastorační plán farnosti schválený od biskupa – jdeš tam s tímto úkolem
- jeden spirituál pro tři sta kněží nestačí, oficiální ustanovení nepomůže, skutečnost neoficiálního spirituála se někdy osvědčuje, děkan jako ten, kdo dává kněze dohromady, tvoří společenství
- podporovat kněžské společenství návštěvami, přátelstvím
- mladého kněze „dát na starost“ nějakému staršímu knězi v blízkosti
- určit opravdu spirituála, (Brno má pro kněze v 1., 2.-3. a 4.-5. roce vždy určeného kněze, který ho má na starosti),
- §105 – doporučuje přípravu exercitátorů, z nichž mohou být časem kněží, kteří jsou vyhledáváni v těžkostech – neoficiální spirituálové

2. Odchod do důchodu, nemoc, stáří Jaké možnosti jsou
- Kněžské domovy na Moravci, ve Staré Boleslavi – jsou zajištěni potřeby pro nemohoucí kněze
- Domov pro kněze v Č.Budějovicích – jen pro ty, kdo se o sebe ještě postarají
- Systematizovaná místa pro starší kněze – jakési kaplanky (zřizuje olomoucká diecéze)
- Ponechání staršího kněze ve farnosti vedle mladého faráře – farnost mu doslouží

Poznámky
- věk pro odchod stanoven kodexem, ale častěji nevyužíván – dodržovat, nepřehlédnout vhodnou chvíli pro změnu
- doprovázet staršího kněze a připravovat společně s ním budoucnost, co bude, až odejde ze služby faráře

3. Řeckokatolíci
- i oni cítí samotu (málo věřících)
- naučili se být pastýři i bez pastorace (v podzemí – bez možnosti rozsáhlé pastorace)
- slavení a prožívání svaté liturgie je velkým povzbuzením
- návrh, aby se kněz zapojil při nedostatku pastorační činnosti do běžné práce (družstvo na půl úvazku)
Příspěvek o. Ventury přijat ostatními s vděčností.

Návrh zapojit do pastorace v latinském ritu i řeckokatolíky – nepřijato. Už se to vlastně stalo.

Ostatní:

Výhody celibátu – manželství při kněžství je zátěží pro dobré konání služby, navíc nebezpečí rozvodu a tedy pohoršení (příspěvek ženatého jáhna)
Není volání po kategoriální pastoraci vlastně podvědomým útěkem před pastorací vůbec? Vzít to jako výzvu k povšimnutí si spolubratra v potížích.
Otázka, zda na biskupství existuje ve spisu kněze poznámky o jeho schopnostech, jeho úspěších,
- ne, není to vhodné, bere se při překládání přesto na schopnosti a vhodnost zřetel
Překládání kněze – biskup nemá často mnoho možností, ani není vhodné zveřejňovat důvody pro přeložení
Zaslat reakci na tento text.