ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Pastorace; některá specifika pastorace nevidomých

Příspěvek z jednání účastníků duchovní obnovy Křesťanského sdružení zrakově postižených a jejich příznivců

Během týdne duchovní obnovy členů Křesťanského sdružení zrakově postižených a jejich příznivců AVE byli věřící informováni o Plenárním sněmu katolické církve ČR, přípravném období, činnosti sněmovních kroužků.

Vyjadřovali se i k některým okruhům přípravných materiálů i ke specifické pro ně tématice. Povolaným moderátorem byl P.ThDr. Raban a dlouholetý přítel řady nevidomých, účastník několika společných setkání P.Mgr. Janata, který s námi pobyl i tentokrát tři dny podle svých možností.

Vztah kněží a laiků , vztah k nevidomým:
- v naší farnosti sněmovní kroužek v podstatě nefunguje. Je tu jakási vládnoucí skupina, která nepřipustí další-ani jiný názor. Vystoupili i proti novým zvyklostem, které zavedl polský kněz. (příspěvek aktivní vidoucí farnice)
- ve více farnostech je vytvořeno několik skupinek, které, dá se říci, proti sobě bojují- škoda!
- u nás kněz chudák, je tu vytvořena skupina, která vše chce dělat a nikoho dalšího nepotřebuje P.Janat – za to odpovědný farář, řešit střídáním funkcí, jsou-li již všechny obsazeny
- pomoc nevidomým v kostele: dovedení varhanice (nevidomé) na kůr – pan farář řekne, ať někdo pomůže. K pomoci postiženým vybízel biskup Herbst
- na venkově nedostatek lidí, kteří by nabízeli službu
- problémem je přijmout pravidelný závazek - např. doprovod do kostela
- ve farnosti nemá být kastování, kněz by měl ocenit jakoukoliv dobrou službu
- někteří nevidomí, kteří chodí málo do kostela, říkají, že si jich nikdo ani nevšimne. Upozornit na ně by mohl i pan farář
- někdy se strany vidoucího obava, aby jeho nabídnutá pomoc nepřišla nevhod. Bariéru je potřebné překonat. Nejsme otevření, nedovedeme riskovat.
- Na službu nevidomým se těžko získává. Měla by pracovat charita, ve své farnosti sledovat potřebné a ne dělat jen velikášské projekty
- Nevidomá vozíčkářka: možná vozík pomáhá k tomu, že si jí lidé všimnou a pomohou.
- Velice pozorný je v jedné farnosti stálý jáhen, do sousední farnosti nosí i Tělo Páně
- Pomůže-li pan farář nevidomé ženě, ještě z toho byly, s prominutím, kecy
- Nemám problémy s kontakty, je nutné se mezi lidi vidoucí umět zařadit, nemá ve farnosti problémy
- Zkusit prolomit ledy ve stycích
- Pomoci knězi, který nově nastoupí do farnosti, on se s rodinami seznámit nebo je i navštívit
- Někteří se nového faráře zmocní, obrátit by se měl i k těm ostýchavým, oťukat si terén podle svého uvážení
- Kněz: jedná se o vztah mezi hierarchií a lidem, formy vedení je nutno aktualizovat- rovnováha
- Otázka anonymity: problematické zde v pohraničí, je potřebný dotaz po nacionáliích a mít určitou evidenci - problematické, i napadnutelné? V pohraničí anonymizovaná společnost
- Zvát pokřtěné a biřmované na setkání
- Vytvořit atmosféru společenství vzájemně
- Darem je být příkladem pro ostatní
- Dar - lze brát pozitivně- sdílet a předávat dalším
- Každá situace není hendikepem, brát jako pozitivum pro sebe i další
- Motivace k víře, chápání věčnosti a odplaty
- Chybí duchovní obroda, /kard. Tomášek) „nahoře“ si to neuvědomují
- Pro tento vlastně polovzdělaný národ je potřebný dějepis, pravdivé zpracování historie pro různé vrstvy občanů
- Pater: každou situaci je potřebné chápat jako Boží vůli, a to je dobré. Když něco dělá Bůh, je to dobré pro mne, vytěžit hřivnu pro sebe i pro druhé, to ukazuje na sobě Ježíš
- Svoje utrpení dát jako oběť, mé utrpení jako Kristovo, má pak vykupitelskou moc. Čím více mě zasahuje, tím více se podílím, nést docela i radostně
- Situace a hřivny jsou originální, nehledat v šabloně
- Vidět ve své situaci Boží vůli, mít naději a radost
- Otázky šíření aktuálních témat v církvi - tomu napomáhají i všechna naše setkání s duchovním slovem
- Náplní setkání v předminulém roce byla v jednom kroužku meditace nad Biblí, sledováno se zájmem
- Písmo sv. dobře neznáme

Další okruh
- svátost smíření – názor, že kněz pomůže řešit problém, dá návod
- kněz: zpověď nutno odlišovat od pohovoru. Ten si dojednat, ve zpovědi výčet hříchů
- lektor a akolyta - zdá se, že pověření není už u lektora tak přísné
- nečíst, kdo čte třeba krásně, ale podle evangelia nežije
- pověření podáváním těla Páně může být jednorázové, třeba v nouzi, a to pak knězem, k trvalému úkonu nutné pověření biskupa
- Písmo číst lidé nebo ministranti
- Odvoz a svoz lidí na bohoslužby - různé cesty řešení
- Ke čtení Písma několik lidí, udělali pořadník
Zaslat reakci na tento text.