ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Církev a mládež v ČR

(referát pro komisi synodu - 22. října 1996)

Mým úkolem, je upozornit na důležitou část církve - mládež. Synod znamená mnoho práce trvající léta. Tento referát může tedy pouze upozornit na mládež a pokusit se nastínit výhled do budoucna.
V kodexu kanonického práva v kánonu 445 se říká: "sněm místní církve usiluje, aby na jeho území byly uspokojeny pastorační potřeby Božího lidu." Zdá se mi tedy, že v oblasti mládeže jde o to hledat cesty, jak co nejlépe uvádět ducha II. vatikánského koncilu do pastorace mládeže v současnosti i v budoucnosti. Předpokládám totiž, že tak velké dílo, jako je sněm místní církve, naznačí směry nejméně na dalších padesát let (jistě za předpokladu dalšího dopracovávání), jinak by tato gigantická práce postrádala smysl.
Vodítkem nám může být myšlenka kard. Ratzingera (Malý úvod do Katechismu katolické církve), který říká: "Nové knihy se svým spěšným aggiornamentem brzy vypadaly zastarale, neboť kdo se příliš upisuje dnešku, bude zítra nevyhnutelně vypadat staromódně ... zpřítomnění předpokládá něco, co přesahuje jednotlivé přítomnosti a co se do nich musí zabudovat, jinak je bezcenné."
Již nyní bych sc přimlouval za to, aby dokumenty synodu byly pokud možno stručné a jasné, aby pak byly užívány a neskončily pouze v knihovnách.

1. Místo mládeže v církvi
II. vatikánský koncil v Prohlášení o křesťanské výchově (kap.2l10) definuje mládež jako "naději církve. " Totéž připomíná Jan Pavel II. ve svém Listu mladým z r. 1985, který je jedním z nejdůležitějších dokumentů pro službu církve mladým. Papež jej celý napsal sám.
V dokumentu Tcrtio millennio adveniente v čl. 58 se krom jiného říká: "Budoucnost světa a budoucnost církve patří mladé generaci, té která se narodila v tomto a dospěje v příštím století, .... Kristus očekává mladé, ...
Mladí lidé jakéhokoliv postaveni a v kterékoliv části světa kladou Kristu neustálé otázky: setkávají se s Ním, hledají Ho, aby se Ho ptali. Půjdou-li cestou, kterou jim ukazuje, budou se moci radovat, že přispěli k tomu, aby byl Kristus přítomen v příštím století a dál až do skonáni věků... "

2. Pastorace mládeže v ČR
V katolické církvi v České republice se mládeži věnují některé řeholní rodiny, hnutí, komunity a asociace. V roce 1990 vznikla Sekce pro mládež České biskupské konference. Její vznik inspirovala myšlenka, že žádná řehole, hnutí nebo komunita na tento úkol nestačí sama, a že je zde velké množství mladých, o které se nestará nikdo, tedy pole pro službu církve. V roce 1993 ČBK schválila Statut Sekce a definovala ji takto:
"Sekce pro mládež je výkonný orgán biskupské konference, jmenovitě biskupa, který je zodpovědný za pastoraci mládeže. Posláním sekce je péče o veškerou mládež - věřící i nevěřící. "

3. Základní linie
- Podpora základních společenství (osobní kontakty, dopisy, návštěvy ve společenstvích atd.).
- Formace animátorů mládeže na pravidelných setkáních na úrovni diecézní, v některých vikariátech, děkanátech.
- Příprava kněží zodpovědných za mládež v některých děkanátech a vikariátech.
- Speciální formace a studijní příprava pro členy Sekce a pro zájemce ze strany hnutí a řeholí (viz studijní a formační týdny Sekce pro mládež) - ve spolupráci s PRPL.
- Kontakty na mezinárodní úrovni, zejména v oblasti formace a výměny zkušeností.
- Vyhledávání spolupracovníků z řad mládeže, bohoslovců a kněží.
- Příprava diecézních setkání, zejména na sobotu před Květnou nedělí, která je podle přání papeže Dnem mládeže.
- Diecézní centra života mládeže - vznikla v posledních letech, pracuje zde tým (kněz s několika mladými lidmi), jsou místy stále otevřenými pro mladé, místy neustálé účinné preevangelizace, evangelizace a formace.
- Duchovní i organizační příprava účasti na Světových dnech mládeže tak, aby se staly řádnou součástí pastorace mládeže. Papež na toto téma letos prohlásil: "Vybízím tedy všechny zodpovědné za pastoraci mládeže, aby se stále větší velkodušností a nápaditostí využívali Světové dny mládeže jako události, která je začleněna do normálního průběhu výchovy k víře a která má být zcela zvláštním důkazem pozornosti a důvěry vkládané celou církví do mladých generaci." (Vatikán, 8.5. 1996)
- Vytvoření platformy pro spolupráci řeholí, hnutí a asociací v oblasti mládeže na úrovni národní a diecézní. (viz Konference o mládeži - Hostýn '95, Želiv '96)

4. Výhledy do budoucna
Apoštolská exhortace - Evangelii nuntiandi říká:
"Okolnosti nás vedou k tomu, abychom věnovali zvláštní pozornost mládeži... Církev si mnoho slibuje od tohoto jejího přínosu a já sám jsem několikrát projevil mladým lidem plnou důvěru. " (EN; čl 72)
Je potřebně jít cestou kvality. To znamená: formovat formátory, vyhledávat a formovat animátory, podporovat základní společenství v terénu, vytvářet formační a jiné materiály.
Zlepšovat komunikaci v Sekci i s ostatními aktivitami v církvi, které se zaobírají mládeží. (viz interní časopis Budoucnost církve, počítačová sít' atd.)
Rozšiřovat spolupráci se sdělovacími prostředky a lépe využívat masmédia k předávání evangelia dnešní mládeži. Napomáhat vytváření "nové kultury" zejména v oblasti hudby spoluprací s mladými umělci. Hledat v této oblasti nově možnosti.
Větší spolupráce s teologickými fakultami při přípravě nových kněží i laiků.
Vznik formační školy pod patronací České biskupské konference pro Českou republiku.
V oblasti finančního hospodaření apelovat, aby se více a přednostně "investovalo" do lidí, zvláště těch, kteří se velmi intenzívně a obětavě věnují mladým, než do jiných oblastí.
Na závěr bych chtěl připomenout, že za tím vším musí stát člověk - muž nebo žena, formovaný Božím slovem, dobře zakořeněný v Církvi, který může být mladým lidem autentickým svědkem živého Krista. Pak Duch Boží naplní všechny tyto iniciativy životem a dá vzniknout mnoha novým.
Jan Pavel II. ve svém Listu kněžím z r. 1985 celou tuto problematiku shrnuje krásně v jedné zásadní větě: "Vůči každému chlapci a děvčeti se musíme naučit u Krista té lásce, s níž On sám je miloval."

P. Miroslav Šimáček
Zaslat reakci na tento text.