ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Obecně 
Trvalí jáhni 
Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí do pastorace 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Charakter trvalého jáhenství

Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás, abyste šli a přinášeli užitek.

Těmito slovy Písma svatého bych mohl uvést krátké zamyšlení nad otázkou, co mě přivedlo ke službě stálého jáhna. Bůh mě povolal prostřednictvím svých služebníků, abych změnil své ministrování ve svém důchodovém věku na službu jáhna.
Za těch několik let, které uplynuly od vysvěcení a ukončení studia na TF, jsem se setkal s různými názory na službu jáhnů.
Jsme někdy považováni za větší a starší ministranty, někdy za konkurenci kněží, či za nedokonalou náhradu kaplanů. Vždyť co je to za člověka, který nemůže při výpomoci ve farnosti zasednout jako kněz do zpovědnice a tam vypomoci, když nemůže sám sloužit mši svatou. A přece jsou lidí. kteří chápou, že jáhen je pomocníkem biskupa a kněze, že pomáhá k tomu, aby se kněz mohl věnovat svým kněžským povinnostem a jáhen může dělat to, k čemu není třeba kněžské svěcení – sloužit.
Tato služba má vlastně trojí charakter: služba slovu Božímu – hlásat jej, služba charitativní – péče o nemocné a starší po stránce duchovní i tělesné a v neposlední řadě i služba liturgická, a to nejen jako pomocníci biskupa či kněze, ale i jako předsedající bohoslužeb bez kněze či při modlitbách věřících.
Někdy si však připadáme, že nepatříme ani mezi laiky ani mezi duchovní. Je to díky tomu, že dosud u nás nepronikla do širšího povědomí ustanovení koncilu a nakonec i biskupské konference, jimiž se obnovuje stará služba stálých jáhnů. Myslím, že mohu říci, že chceme plnit povinnosti stavu, do kterého jsme byli vyvoleni. Chceme z toho, co jsme dostali, rozdávat a dávat druhým. Zkrátka chceme sloužit v duchu ustanovení církve.
Kéž bychom se vzájemně pochopili nebo spíše kéž bychom se vzájemně pochopili nebo spíše kéž bychom se snažili navzájem chápat a spolupracovat tak, aby to bylo k prospěchu našich farností a celé církve.

Když duchovní otcové na koncilu dospěli k názoru, že kněží nestačí na všechny úkoly, které jsou na ně kladeny, rozhodli se v duchu Písma sv., aby byla v církvi obnovena stálá služba jáhnů.
„Na jáhny jsou vkládány ruce nikoliv ke kněžství, ale ke službě. Posíleni svátostnou milostí slouží lidu Božímu ve společenství s biskupem a jeho kněžským sborem službou liturgickou, kazatelskou a charitativní. Úkolem jáhna je, podle toho, jak mu to přidělila příslušná autorita, slavnostně udělovat křest, uchovávat a rozdělovat eucharistii, jménem církve asistovat při uzavírání manželství a žehnat mu, přinášet nemocným a umírajícím svátostnou posilu na cestě do věčnosti, předčítat Písmo svaté, vyučovat, povzbuzovat lid, předsedat bohoslužbě a modlitbě věřících, udělovat svátostiny a vést smuteční a pohřební obřady.“ (LG 29)
Proto i v našich diecézích byli a jsou vybíráni a patřičně připravováni muži, kteří by v duchu prvotní církve šli a pomáhali kněžím – duchovním správcům v péči o Boží lid.
Z Božího lidu vycházejí a tomuto lidu slouží hlásáním slova Božího, službou liturgickou nejen jako pomocníci biskupa či kněze, ale i jako předsedajíc í bohoslužbě a modlitbám věřících a službou charitativní, jako jsou návštěvy nemocných a péče o ně po duchovní i přirozené stránce. Již několik let mezi námi žijí a snaží se podle slov Páně působit ti, kteří dali své ano Božímu volání a vkládáním biskupových rukou byli posvěcení k této jáhenské službě. Stali se nástroji Božími. Zříkají se svého volna a poslušni Božího hlasu slouží. Nechtějí nahrazovat poslání kněží a ani je nemohou nahradit. Stávají se podle vůle Boží jejich pomocníky, nikoliv konkurenty. Jdou s otevřeným srdcem sloužit, a tak pomáhat k duchovní obnově Božího lidu. Z něho byli vybráni a to, co dostali, chtějí dále rozdávat.
Jsou lidmi se vším, co k člověku patří. Mají tedy i své „mouchy“. Proto vás prosí, abyste je přijímali takové, jací jsou, abyste se za ně modlili a spolu s nimi a svými duchovními správci se snažili vytvářet společenství lásky a porozumění, společenství těch, kteří uvěřili v Ježíše Krista a jdou za ním a s ním v naději, že jedině s ním dojdou k svému cíli, k trojjedinému Bohu.

jáhen Karel Podhola
Zaslat reakci na tento text.