ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Pondělí, 7. 7. 2003 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Marcela Řezníčková

Na začátek stati o rodině - námět:
– úvaha o celkovém stavu pastorace u nás:
Z mého pohledu chybí týmová spolupráce.
Když si půjčím příměr ze zdravotnictví, máme jakž takž funkční oběh srdce, plic, ledvin apod., ale nefunguje nám vzájemné propojení jednotlivých orgánů, a tak dochází k malému využití možností, následné únavě a zákonité nedostatečnosti.
Pastorace rodin je typickou ukázkou toho, jak právě u účinné pomoci rodinám, je potřeba dosáhnout propojení všeho co funguje. Když jsem v hlavě procházela pastorační aktivity, které znám, nenašla jsem aktivitu, která se rodiny nějakým způsobem nedotýká, ať jsou to katecheze, mládež, školství, vzdělávání laiků, charita, umění apod.
Chybí u nás účinná syntéza pastoračních aktivit a následné propojení ve farnostech, děkanátech/vikariátech/, diecézích, a z diecézí na národní úrovně a zase zpět z národních úrovní do diecézí až farností, při kterém dochází ke vzájemnému informování, spolupráci. (Existuje např.setkávání sekce pro mládež, rodin. center, katechetů apod. na diecézních rovinách, i celorepublikových, ale není zde místo a souběh pro vzájemnou spolupráci. Tento záměr v Instrumentech postrádám.

Návrh textu podobného znění:
Na republikové úrovni nastavit vstupní body pro spolupráci jednotlivých pastoračních center a aktivit (mládež, rodinu, katecheté, charita, vzdělávací instituty apod.), které budou vycházet ze spolupráce na diecézních rovinách a budou pro ni přinášet účinné podněty, které přinesou v konečném důsledku pomoc rodinám a všem jejím členům

Dále do kapitoly věnované rodině /např. k paragrafu 72/ situovat věci a podněty pro celorepublikové působení – jsou zde jmenované snahy o spolupůsobení na rovině státu a jeho pro rodinné politiky, chybí mi zde podněty pro pastoraci na celonárodní rovině a dávám návrh připojit zde podněty pro biskupskou konferenci, které vychází z Familiaris consortio:
1) V rámci ČBK vytvořit směrnice pro pastoraci rodin (jsou zde k tomu jednotlivé národní biskupské konference vybízeny)
Dále vidím jako důležité a podávám návrh:
2) Vytvořit a vyhlásit minimální standardy přípravy na manželství, závazné pro každý pár, který chce uzavřít církevní sňatek na našem území, v jednotlivých diecézích vytvořit(hodně už je uděláno) a nabídnout několik možných variant přípravy, které lze volit a kombinovat podle konkrétní situace jednotlivé farnosti a snoubeneckého páru, aby tak bylo dosaženo co nejkvalitnější a nejosobnější přípravy – i zde vidím prostor pro spolupráci s centry pro mládež, katechetickými a vzdělávacími centry
3) Zasadit se o vznik forem celoživotního vzdělávání laiků a kněží pro pastoraci rodin – i zde opět potřeba prolínání a spolupráce v pastoraci
Pastorace rodin zabíhá dnes do již hodně specializovaných oborů, jak vyplývá už ze samotného textu a chybí prostor na erudované a zároveň praxi blízké hledání odpovědí na problémy, staré i nové jevy, které život v rodině přináší, tím jak se mění prostředí, způsob života a situace, do kterých se rodina dostává.

Děkuji všem, kdo sestavovali stať věnovanou rodině, za její rozsáhlost a za zjevnou a dobrou snahu jmenovat všechny polohy pastorace rodin.

Návrh:
Seřadit jednotlivé fáze, polohy a potřeby rodin systematičtěji, např. paragraf 76, který mluví o přípravě snoubenců, přechází k azylovým domům, domácímu násilí, ochraně nenarozeného života atd. – to vše je potřebné, ale chybí zde zmínka o pastoraci pro rodiny, které nemají tyto akutní problémy a jsou tzv. normální, i tyto v církvi máme, jsou a měly by se dál pro ně rozšiřovat programy (mateřská centra, manželská setkání, Kána, víkendy pro manželky, setkávání chlapů, Modlitby matek apod. – jde přece jen o určitou prevenci a o té se mluví až v paragrafu 79 – v závěru, paragraf je jinak věnován užitečné a potřebné pastoraci rozvedených a civilně sezdaných.
Doporučuji přijmout systematické uspořádání pro tuto kapitolu např. z FC

Návrh k paragrafu 81 k doporučením pro místní diecézní synody:
k bodu a) napsat: Dbát na vytvoření pastoračních ročních, nebo víceletých plánů v diecézi, které budou mít ústřední téma a propojenost do všech oblastí pastorace.
V souvisloti s tímto naopak navrhuji vyškrtnou závěrečnou větu paragrafu 75 „Diecézní centra pro rodinu připravují svůj program podle plánů, vycházecíjích z pastoračních plánů diecéze“ Tato věta je spíše si plodem přání než skutečnosti.
Dále navrhuji do doporučení pro diecézní synody přidat:
Vyhlásit minimální standardy přípravy na manželství, závazné pro každý pár, který chce uzavřít církevní sňatek na našem území, vytvořit (příp. přejmout od jinud) a nabídnout několik možných variant přípravy, které lze volit a kombinovat podle konkrétní situace diecéze a farnosti.
návrh přetvoření věty: „určení rámce a podmínek činnosti pro diecézní poradnu pro přirozené plánování rodičovství“ na větu: vytvoření rámce a podmínek pro činnost diecézní rodinné poradny a poradny pro přirozené plánování rodičovství
dále změna v bodu c) na znění:
Sněm doporučuje vytvoření formy (jejíž obsah je na prodiskutování a zvážení jednotlivých diecézí a přizvaných odborníků) dalšího vzdělávání a formace kněží a činných laiků v oblasti formace.

Připomínka k paragrafu 68 pro jednotlivé diecézní synody:
Hledat cesty k:
- Zpřístupnění a větší transparentnosti biskupských úřadů a pastoračních aktivit na úrovni diecézí kněžím i laikům směrem k zajištění potřebného servisu pro děkanáty/vikariáty a farnosti.
- zavést trvalou formaci a školení pro pracovníky kurií a diecézních středisek.
Možná témata: práce s lidmi, komunikace, asertivita, managment práce apod., aby nedocházelo ke střetu „úředníka a prosebníka“. Ze strany zaměstnanců kurií, by mělo být jasné kdo tu pro koho je – kurie pro farnosti a ne naopak. I když přicházejí lidé, kteří nemají úplně přesnou, nebo správnou představu o věci, o které chtějí jednat, je lépe s nimi hovořit, trpělivě jednat, protože čas, který se vydá na této rovině, je menší, než čas strávený přesvědčováním a znovu zapalováním farností (do kterých se tito lidé vracejí), které mají pocit, že je to stejně všechno o nich a bez nich a že nikde nemají zastání).
- věnovat pozornost i konkrétnímu přístupu do budovy kurie, jak působí na přicházející – důležitost prvních vjemů
- Odvážně vstoupit do restrukturalizace farností, podle počtu kněží a nových demograf. podmínek, kde bude zahrnuta potřebná spolupráce s trv. jáhny a laiky.
Zaslat reakci na tento text.