ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

K apoštolátu laiků

K apoštolátu laiků

CARISSIMI,
papež Pavel VI. jednou řekl, že církev je viditelným projektem Boží lásky k lidem. Proto používá koncil výrazu LID BOŽÍ. V lidu Božím, tj. v církvi, jsou různé služby, ale jedno poslání - CESTA KE SPÁSE. Apoštolům a jejich nástupcům svěřil Kristus úkol učit, posvěcovat a řídit jeho jménem a jeho mocí. Zde jde o KNĚŽSTVÍ SVÁTOSTNÉ. Avšak i laici, kteří jsou z titulu křtu nositeli kněžství OBECNÉHO, plní v církvi i ve světě svůj podíl na poslání všeho Božího lidu, neboť i jim se dostalo účasti na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadu. Tolik obecně o apoštolátu laiků. Rozebírat zde koncilové dokumenty nemíním, neboť na tomto fóru jejich znalost předpokládám. Chtěl bych hovořit konkrétně o tom, v čem žiji a působím, též i o některých názorech svých laických spolubratří a spolusester. Po absolvování KTF UK PRAHA působím jako pastorační asistent-laik na Děkanství Semily v severovýchodních Čechách, pod Krkonošemi. Naše farnost tvoří výspu Litoměřické diecéze na hranicích s diecézí Královéhradeckou. Je to téměř misijní území - málo duchovních, málo skutečně praktikujících věřících. Působí zde snad nejvíce pastoračních asistentů ze všech českých diecézí. Mnohdy tito laičtí zaměstnanci duchovní správy jsou nuceni suplovat (v mezích, které jim stanoví právo a jež jim pověřením vymezí nadřízený duchovní) - tedy suplovat za kleriky, kteří prostě NEJSOU. A tato situace se v naší diecézi nejen že nezlepší, ale spíš zhorší vzhledem k vysokému průměrnému věku kněží i věřících. Je zcela lidské, že postupně budou odcházet jedni i druzí. A tak mně nezbývá, než zeptat se v Intencích Písma sv. - Najde Syn člověka, až přijde, víru i v naší diecézi?? Snažím se být optimista, a tak si myslím, že najde. Musíme se v první řadě MODLIT za nová kněžská a řeholní povolání, a také PRACOVAT - tedy - ORA ET LABORA. Z řečeného plyne, že prostor pro apoštolát laiků je v naší diecézi (potažmo i ve farnosti) veliký, téměř neomezený. Situace ve většině farností není př1iš dobrá. Mnozí farníci dělají opravdu jen to nejnutnější, aby mohli být vůbec ještě považováni za katolíky. V neděli (ale NE každou) do kostela, jednou ročně ke svátostem. Existenční minimum. Jiní jsou horliví v kostele, ovšem v civilu se jako křesťané nechovají. Takoví by si měli uvědomit, že - jakožto věřící a k církvi se hlásící - jsou více na očích. To by mělo (mimo jiné) je nutit k zamyšlení nad sebou samými, nad postoji, chováním, výrazivem ap. Abychom nevyzněli jako karikatury křesťanů. Jsou i tací, které totalita donutila uzavřít se do ulity a pěstovat zbožnost téměř konspirativně. Těm to řekl velmi hezky otec František kardinál Tomášek - Nebát se i vyjít ze své ulity! Žít svůj život bez přetvářek! Učit se naslouchat Bohu i bližním ! (formulováno volně, nejde o přesné citace). CO tedy mohou udělat laici ke zlepšení situace? S Kristem všechno, bez Krista nic. V naší semilské farnosti lze toho času konstatovat mnohá, byť jen drobná zlepšení. Přišel nový děkan, tedy člověk jednající IN PERSONA CHRISTI. Ledy se poněkud pohnuly, mnohaletá stagnace skončila. Nestal se zázrak, nějaký obrat ze dne na den, ale přece jenom se už dá říci, lidově, že farnost JEDE. Není účelem tohoto příspěvku óda na to, co nový děkan vybudoval,i když i toto by bylo zajímavé, že to neměl, nemá a nebude mít lehké, ale hlavně - OTEVŘEL FARU - v pravém slova smyslu. Pokud je DOMA, je DOMA pro každého. A tak bylo možno vůbec nějakou spolupráci zahájit. Jsem totiž toho názoru, že jakýkoli apoštolát laiků se bez úzké spolupráce s knězem PROSTÉ DĚLAT NEDÁ. Kněz musí vhodného laika, který by měl apoštolovat, na toto připravit. Pak ho teprve může poslat. Nepřipravený laik je pouhý DILETANT a výsledek jeho apoštolátu bývá žalostný. Kněz musí dotyčného laika naučit správně chápat Slovo Boží, rozjímat o něm, správné se modlit. Evangelium nejen poslouchat, ale hlavně je ŽÍT ! Musí se snažit i působit na povahové rysy laika, na jeho myšlení, postoje... Musí si uvědomit, že laik přišel z civilu, kde léta žil, civil pak ho zformoval (ne-li zdeformoval) k obrazu svému. Dotyčný laik má třeba i jiný žebříček hodnot, jiné priority. Toto dolaďovat bývá obtížné, není to ale jistě nemožné. JAK na toho laika nejlépe působit ? Asi v první řadě osobním příkladem - být upřímný, otevřený, spíše otcovský než šéfovský (povýšený), oproštěný ode všech záporných emocí. Je to těžké, vím. Kněz je také jenom člověk a musí se potýkat se slabostmi svými i laiků, kteří jsou mu svěřeni do jeho pastýřské péče. Jinak řečeno - architekt buduje domy, kněz charaktery, lékař léčí tělo, kněz duši... A tak by se mohlo pokračovat ve srovnávání činností duchovních s činnostmi profánními. A nakonec to vždy vyzní (musí vyznít) tak, že duchovní práce je důležitější, připravuje přece pro věčnost.
Pokud kněz náležitě připraví svého laického spolupracovníka, může jej poslat - slova evangelia přinášet a interpretovat prostě a jednoduše, aby jim rozuměl každý a aby se dostala do povědomí té nejširší veřejnosti. Mohou nastat i momenty, kdy laik určitou konkrétní věc vysvětlí i srozumitelněji než duchovní - právě proto, že je laik. Myslí jako laik, metodika jeho výkladu může být (v jednotlivostech) pro laiky i stravitelnější.
POZOR ! ZDALEKA NELZE PAUŠALIZOVAT !!
Co může konkrétně laik dělat kromě přímé pomoci duchovnímu nebo v jeho zastoupení (tam, kde je to možné) ? Např. realizovat různé kulturní akce s duchovní tématikou (samozřejmě předem prokonzultovanou s knězem), různé zájezdy, poutě, besedy, divadelní nebo koncertní akce, vedení mládeže - táboření, turistika, sport... To jenom namátkou - lidé, když CHTĚJÍ, dovedou být nápadití. Když jim o něco jde. Hlavně aby akce byly smysluplné, aby byly "o něčem", neformální (jako za komunistů), organizačně připravené. Apoštolát kněží i laiků by měl být obrácen především k MLÁDEŽI - budoucnosti lidstva - i církve. Umět mládež oslovit, orientovat ji poněkud jinam, než ji diriguje současný svět s tržní ekonomikou, zločinností, drogami, sexem... Toto mládež ničí fyzicky a zcela odvádí od Boha - tím ji ničí i duchovně. V naší farnosti vcelku prosperuje tzv. večeřadlo (společenství starších farníků), o společenství mladých se toto bohužel říci zatím nedá. Sejde-li se společenství mladých, je to spíš jen nárazovité a účelové. Zatím se nám nedaří vnést systém do práce společenství mladých. Nepropadáme ale pesimismu. Poprosíme-li o pomoc Ducha sv. a o přímluvu Pannu Marii, dozajista na něco přijdeme.
Rád bych tento svůj vstup zakončil volnou interpretací slov dřívějšího biskupa litoměřického, otce Štěpána kardinála Trochty: Naše diecéze je KAMENOLOM PÁNĚ. To ale neznamená pesimismus - vždyť i z kamenolomu je užitek. Ba právě naopak: Ukryté drahokamy s pomocí Boží začnou zářit, přijde-li jejich čas. A ten přijde !

LAUDETUR IESUS CHRISTUS ET MARIA, SEMPER VIRGO !

ThMgr. Miloš Nykendaj
Zaslat reakci na tento text.