ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Návrat k Eucharistii „pod obojí“

Eucharistie "pod obojí způsobou", tj. přijímání jak proměněné hostie tak i vína, je v Čechách historicky zakořeněno a lze je považovat za návrat k prvotnímu životu církve. Staletím vývojem však toto povědomí a potřeba byly překryty tradiční praxí "pod jednou způsobou", o jejímž využívání k ideologickému odlišování a mocenským záměrům lze těžko pochybovat.
Zdá se, že Písmo hovoří jednoznačně (" … vezměte a jezte ... ", a také "...vezměte a pijte... "); v současné době, kdy ve víře nastupuje přechod od slepé, iracionální poslušnosti k dobrovolnému, uvědomělému konsensu, je na místě znovu prozkoumat tuto otázku a její vyřešení využít k ekumenickým snahám i nápravě historických resentimentií.
Aby bylo možno synodu předložit nejen holý námět, ale i argumenty, s nimiž souhlasí určitý počet věřících, navrhuje se níže uvedená velmi jednoduchá "anketa" se čtyřmi otázkami (viz str. 2.); je určena pro zjištění názorů a jejich odůvodnění u většího počtu věřících, a to především těch. kteří považují eucharistii nejen za symbol, ale za objektivní skutečnost, která ovlivňuje jejich život duchovní i tělesný, anebo je jim i prostředkem k veřejnému vyznání víry. V konečném výsledku je pak námět samozřejmě určen pro předloženi svodu a Římské kurii.
K návratu k Eucharistii "pod obojí způsobou" lze ovšem zaujmout kladné i záporné stanovisko. Při kladném stanovisku je možno ještě volit různé technické možnosti provedení (viz. str. 2.).
Proto v anketě lze uvést k oběma stanoviskům důvody. v zájmu slyšení i druhé strany je možno ke každému argumentu uvést repliku; tu by měli doplnit především odborníci v teologů. liturgů, případně dalších oborech, neboť argumenty laiků mohou být nepoučené.
Přípravu a průběh ankety - samozřejmě předpokládám za účasti a se souhlasem příslušných českých církevních orgánů.
Představa o provedeni ankety je následující:
· K technickému provedení ankety bezplatně nabízím přípravu matric dotazníku (viz str. 2.) a průvodního listu. Vyhodnocení dotazníku a zpracování výsledné formy námětu pro synod; předpokládám; že tisk dotazníku a průvodních listů by bylo možno pořídit s minimálními náklady prostředky církve.
· Nejdříve by měli odborníci doplnit argumenty a příp. repliky ke stanoviskům pro (A="ano") a proti (Z="záporné"), jakož i k technickým návrhům (T).
· Dotazníky a průvodní listy vtisknout. stanovit datum uzávěrky, a rozšířit ve farnostech. které se chtějí na námětu účastnit.
· Organizovat sběr vyplněných dotazníků.
· Provést statistické vyhodnocení ankety.
· Zpracovat výslednou formu námětu pro synod.

Anketní dotazník
1. Eucharistie (svátost přijímání) je pro mne: (zakroužkujte - více možností)
(a) konvencí, náležející ke mši
(b) (více méně) nezávaznou připomínkou Poslední večeře.
(c) symbolem vyznání (veřejným přihlášením se ke Kristu)
(d) objektivním prostředkem posilováni duchovního i tělesného zdraví
2. K návratu "pod obojí" zaujímám na základě níže uvedených argumentů stanovisko
(A) kladné / (Z) záporné (zakroužkujte jedno stanovisko)
3. V případě kladného stanoviska dávám na základě níže uvedených argumentů přednost tomuto způsobu přijímání: Tl T2 T3 T4 T5 (zakroužkujte jednu možnost)
4. K argumentaci bych doplnil (uveďte číslo argumentu - např.A4 - a text svého doplňku) (obsáhlejší text v příloze)
V... ... ... ... dne ... ... ... (Podpis - lze uvažovat i anonymní anketu)

Argumentace stanovisek:
(A) Kladné stanovisko k přijímání Eucharistie "pod obojí způsobou"
1. Argument pro stanovisko: Doslovné znění Písma (Mt 26,26-29, Mk 14,22-25, Lk 22,14-20, 1Kor 11,23-29). Protiargument: viz (Z) č. l.
2. Historické zdůvodnění
3. Uvědomělý křesťan by měl mít možnost volby způsobu přijímání.
4. Podporuje pastoraci i ekumenické snahy církve, sblížení s evangelickými církvemi
(T) Možné techniky přijímání Krve Páně (v případě kladného stanoviska)
1. společný kalich ve velkém shromáždění x možné hygienické a estetické námitky
2. společný kalich v malém intimním shromáždění
3. individuelní nádobky - ad hoc zapůjčené církví x organizační a finanční nároky
4. vlastní, přinesené individuelní nádobky
5. "s namáčením" - bez skutečného pití

(Z) Záporné stanovisko k přijímání Eucharistie "pod obojí způsobou"
1. V každé "způsobě" je celý Kristus x Formálně logicky- dostatečný argument, ale neplyne z něj přijímání "pod jednou"; odporuje smyslu slov Písma - viz A 1.
2. Tradice několika staletí x viz ozn. pod čarou k A2
3. Ekonomické důvody (větší spotřeba vína) x Lze kompensovat sbírkou mezi věřícími
Zaslat reakci na tento text.