ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Problémy ženy, manželství a rodiny

Žena, manželství a rodina

Poznámky pro nadcházející plenární sněm katolické církve v ČR

Cíl textu
Předložení diskusního materiálu k tématu "Žena, manželství a rodina" v světle dat, čerpaných z knihy stvoření i zjevení, z vědeckých údajů i životní zkušenosti.

Publikování dotazu na veřejnosti
Příslušná výzva byla zaslána na jednotlivá biskupství, směrodatným institucím, jako je Unie katolických žen a známým v různých farnostech s žádostí o rozšíření. V odpovědi došly dvě stížnosti: na příliš krátký termín dodání (do poloviny června) a na časové i jiné obtíže, spojené s četbou navržených církevních dokumentů. Proto se většina příspěvků omezila na vylíčení osobní zkušenosti žen, manželů a rodičů.

Způsoby předložení výsledků ankety
Vedle Písma a magisteria byla hlavní pozornost věnována hlasu křesťanského lidu, jehož příspěvky (dosud je jich k dispozici 70; Dr. Raban žádá tento zlomek předložit k sjednanému datu, další příspěvky jsou však očekávány a budou dodány později) jsou v diskusním materiálu uvedeny značkou "př" s číslem, což umožňuje podle potřeby text vyhledat a dát ho k dispozici.

ŽENA

Vox Scripturae
Uvedené téma lze doložit velkým počtem biblických dokladů, připomínám pouze ohniska, která jsou uváděna (př 3) jako zvláště významná.
Jde o stvoření člověka Bohem jako muže a ženy v Genezi; zdůrazňuje se rovnost obou pohlaví, zamítá se jakákoliv forma diskriminace. Př 3: Žena má přijmout svou odlišnost, uvědomit si, že je jiná proto, aby mohla být muži rovnocennou partnerkou.
Dále je připomínán Ježíšův komunikační étos vůči ženám, patrný např. v rozhovoru se Samaritánkou u studnice Jakubovy (Jan 4), radikálně odlišný od patriarchálního chování soudobých rabínů.
Třetím důležitým dokladem je několik míst v Pavlových epištolách, která se týkají uvažovaného problému:
Gal 3,28: není už rozdíl mezi...mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Ježíši Kristu (je ovšem možno namítnout, že Kristův příchod nesmazal pohlavní odlišnost lidí, výrok má eschatologický, nikoliv antropologický charakter).
Kol 3,18.19: Ženy, podřizujte se svým mužům...Muži milujte své ženy… Př 3 vykládá: podřizujte se znamená zachovejte jistý řád, který ženu nezvýhodňuje, ale klade odpovědnost za svěřené bytosti na muže jako ochránce, který miluje v smyslu agapé. Tomu se žena podřizuje, protože oceňuje jeho roli, ke které je lépe vybaven.
Ef 5,21: V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve...Př 3 vykládá: Na muži se vyžaduje láska jako je láska Kristova, tzn. do krajnosti, nikoliv prosazování sebe na úkor ostatních. Muž i žena musí pamatovat: Ten ať je mezi vámi větší, kdo bude více sloužit.
NB. Nelze přehlédnout, že jakékoliv využití biblického místa je vázáno na spolupráci systematika s biblistou, proto každý výklad musí být konfrontován se současným stavem exegeze, která se samozřejmě vyvíjí. Také je třeba odlišit smysl literární od duchovního, který může značnou měrou povznášet, není však v prvním plánu výpovědi. Pro poslední úryvek je např. důležité rozhodnout, jde-li o požadavek, vázaný na určitou kulturu nebo na "přirozenost" člověka jako muže a ženy. Většina odborníků i laiků se bude jistě přiklánět k prvnímu řešení. Že však text nelze přizpůsobovaným výkladem nutit do služby určité myšlence, byť by byla sebepřitažlivější, není jistě třeba připomínat.

Vox magisterii.

2. vat. koncil
GS 9: "...mnozí důrazně požadují ona dobra, o nichž s živým vědomím soudí, že jich byli nespravedlností nebo nerovným rozdělením zbaveni. Ženy se dožadují právní i skutečné rovnoprávnosti s muži tam, kde ji dosud nedosáhly".
K tomu lze připojit př 69: Výbor pro odstranění diskriminace žen při OSN (dále CEDAHL) dílem chválí ČR, dílem ji kritizuje. Kritika se týká nadměrné tendence vlády ČR vidět ženu spíše jako matku než jako nezávislého aktéra ve veřejné sféře. S tím souhlasí př 41, podle kterého duch, který vane církví, staví ženu - matku pouze do kuchyně. Zdůrazňuje roli matky, aniž by vyjádřila pochopení pro ty ženy, které se chtějí dál věnovat svému zaměstnání, protože to je pro jejich růst osobnosti velmi podstatné.
Proti tomu ovšem mluví řada př. 1,3,5, který dokonce považuje tzv. problém moderní ženy za pseudoproblém a klíčový moment v životě ženy spatřuje ve volbě životního partnera; dále 7, 8, citující Berďajeva, podle kterého budoucnost není v uvedení žen na mužské dráhy, ale v ocenění "věčně ženského"; dále 17, 27, 34, 52, odmítající filozofii rovnosti pohlaví pomocí "povznesení" ženy na úroveň muže, dále 58, 61, (jde tedy o početně velmi zastoupené téma), zdůrazňujících nesrovnatelnou důležitost mateřství ženy (v širokém smyslu) jako cosi, co nelze dost zdůrazňovat.
Př 2 mluví o označení ženy v domácnosti jako o označení degradujícím, protože taková žena zůstala věrná svému nejvyššímu poslání tvůrkyně domova. Ženy nechodí vždy do práce z ekonomických důvodů (což musí každý samozřejmě chápat), ale často ze studu, poplatného minulosti, že na víc než na domácí práce nemá. Domov zaměstnaných matek se většinu dne stává prázdný a málo produchovněný. Celodenní pobyt s dětmi doma umožňuje neocenitelnou individuální výchovu s maximální podporou jejich schopností. Pokud si žena své povinnosti dobře rozloží, má možnost prožít svůj den příjemně. Za zvlášť bolestnou kapitolu považuje př 2 nepřítomnost vzoru pro ženy. Kde je vzít, když neexistují třígenerační rodiny, chybí také dvě generace matek, předávajících jedna druhé své zkušenosti.
NB. Už v tomto okamžiku možno pomyslet na quot capita, tot sensus, jistě bude těžko vytvářet žádoucí konsens při nápadné názorové polaritě, která se projeví i v jiných otázkách.
Podle CEDAHL chybí opatření pro povznesení ženy. Český právní řád nezná definici diskriminace a neřeší faktickou nerovnoprávnost žen a mužů. Mezirezortní koordinační orgán pro ženskou otázku pod MPSV ČR nelze považovat za dostatečný mechanizmus. K tomu podotýká př 42, že občané pociťují tíživě přístup státu k sociální oblasti, přetrvávání nerovnosti šancí mužů a žen při hledání zaměstnání a nerovnost odměn za stejnou práci. Př 47 se zabývá ekonomickými a sociálními otázkami v tomto kontextu.
Velké znepokojení způsobuje nedostatečné a klesající zastoupení žen v řídících funkcích politické a hospodářské sféry. Také klesl počet nevládních ženských organizací, o kterých říká př 54, že je nelze chápat jako extrémní hnutí.
Neexistuje zvláštní právní úprava pro násilí na ženách, které navíc není statisticky sledováno. Př 4 se pozastavuje nad tím, že o sexuálním obtěžování, znásilňování apod. se v katolické církvi mlčí. Pozornost by měla být věnována tzv. druhému znásilnění (policejní vyšetřování tohoto deliktu). Boj proti prostituci a obchod se ženami v ČR je podle CEDAHL veden pouze v rámci boje proti organizovanému zločinu. S tím úzce souvisí nerovnost odměňování mužů a žen. Ruku v ruce s prostitucí je nutné mluvit o feminizaci bídy, jak konstatuje př 44.
Masmedia nejsou vedena k propagaci pozitivního image ženy (opakem je skutečnost, jak uvádí př 6, také 43: ženina bytost je hrozným způsobem degradována na komerční předmět pornografií, reklamou nebo časopisy. Vyčerpali představitelé křesťanských společenství všechny prostředky k obraně zraňované důstojnosti ženy? Nabízí se otázka, proč takto uražené ženství neprobudilo rozsáhlé protestní hnutí u žen samotných) a k rovnému podílu muže na péči o rodinu. Zakládání rodinných škol podporuje stereotypní pojetí rolí žen a mužů.
CEDAHL je velmi znepokojen vysokým počtem umělých přerušení těhotenství v ČR. Kritizuje nedostatečné školení zdravotníků (a v důsledku toho neinformovanost veřejnosti) o používání antikoncepce a žádá příslušný vládní program. Zde je ovšem na místě připomenout časté tvrzení magisteria o provázanosti potratové s antikoncepční mentalitou.
GS 52: "...matčina práce v domácnosti...musí být zajištěna, aniž se přitom zanedbá oprávněný společenský vzestup ženy". K tomu kriticky podotýká př 6: Požadavek společenského vzestupu ženy je nejasný. Spatřuje v něm GS také její zaměstnaneckou aktivitu mimo rodinu? Pak je nutno připomenout, že zaměstnané ženy jsou nuceny vléci dvojí pracovní břímě (zaměstnání a rodinu), což lze sotva chápat jako péči o společenský vzestup ženy. Podobně se zamýšlí př 39, žádající volit priority při snaze zapojit se do společenského života, zejména matkami s více nebo malými dětmi, ale to vyžaduje velkou mravní sílu.
GS 60: "Ženy už pracují téměř ve všech oblastech života: sluší se však, aby mohly své úkoly plně vykonávat ve shodě se svými přirozeným vlastnostmi. Je to záležitost všech, aby se uznala a podporovala přiměřená a nutná účast ženy v kulturním životě". Groteskní aplikací tohoto požadavku je používání ženského těla jako výtečného obchodního „artiklu" jak bylo uvedeno výše (př 6, 34, připojující politování nad tím, že dnešní žena si neváží svého těla a vystavuje na odiv svou smělost v chování vůči mužům).
GS 29: "...třeba překonat a odstranit jakýkoliv druh sociální nebo kulturní diskriminace v základních právech člověka z důvodů pohlaví... tato základní práva člověka nejsou ještě všude plně zachovávána: jako upírá li se ženě možnost svobodně si volit manžela a vybrat si své životní povolání, nebo dosáhnout stejné výchovy a vzdělání, jaké se přiznávají muži". Několik příspěvků se zasazuje o zpřístupnění teologického studia žen na katolické teologické fakultě UK v Praze (např. př 8, 51). Jeden z představitelů fakulty ujistil, že takovému studiu nestojí nic v cestě, prokáže-li uchazečka potřebné vstupní znalosti.
AA 9: "Protože ... v nynější době mají na celkovém společenském životě stále větší aktivní podíl ženy, je velmi důležité, aby se zvýšila jejich účast i v různých oborech církevního apoštolátu". - Př 55 se v této souvislosti obšírněji zmiňuje o pastoračních asistentkách a považuje tuto službu za velmi variabilní v závislosti na osobnosti asistující i osobnosti toho, komu je asistováno. Jako pracovní náplň pastorační asistentky přichází v úvahu katecheze, duchovní rozhovor, vyučování náboženství, příprava na přijetí svátostí, ale i práce v kanceláři nebo vedení účetnictví. Mnohdy se sem vejde i kus farní hospodyně, stavebního technika nebo služebního řidiče. Zmiňovaný př se také připomíná pastorační asistentky v nemocnici a ve věznici, což jsou specifická zaměření, vyžadující zvláštní pojednání.

Mulieris dignitatem
Komentování tohoto i jiných církevních dokumentů se v příspěvcích vyskytovalo poměrně sporadicky, proto uvádím podle vlastního výběru nejpodnětnější myšlenky pro diskusi ve formě upravených tezí.
Člověk je Božím obrazem nejen individuálně, ale i sociálně, v společenství odkazuje na Nejsv. Trojici (MD 7).
Osoba je bytost, která tíhne k sebeuskutečnění a toho dosahuje darováním sebe (ibid.).
Dochází li v kulturních dějinách lidstva k panování místo k darování, je tím zmenšena důstojnost nejen ženy, ale i muže (MD 10).
Důstojnost ženy je dána muži za úkol (MD 14).
V ochotě ženy po dítěti nalezne žena sebe jako osobu tím, že sebe daruje osobě (MD 18).
Muž se má od ženy učit svému otcovství (ibid.).
Panenství lze chápat pouze analogicky k manželské dávající se lásce (MD 20).
Panna učí matku v darování se (MD 21).
Panictví a panenství je víc než manželství (:MD 22).
Podle Písma není možné bez odvolání se na ženský prvek podat přiměřený výklad člověka (ibid.).
Důvod proti zapojení ženy do hierarchických struktur není pastorační, ale sacerdotální služba eucharistii, v níž se vyjadřuje svátostně vykupitelský úkon Krista Snoubence vůči Snoubence církvi. To se stává zřete1ným, když svátostnou službu eucharistie, ve které kněz zosobňuje Krista, vykonává muž. (MD 26).
Maria je víc než Petr (:MD 27).
Svatá žena je ideálem nejen pro ostatní ženy, ale i pro muže (MD 27). Láska je ontologická a etická potřeba osoby. Musí být milován, protože jen láska odpovídá tomu, co je osoba. Pouze ona může milovat a být milována (MD 29).
Motivem přirozeného zákona je to, že žena je zvláštní hodnota jako osoba faktem svého ženství nezávisle na kultuře. Žena zjevuje prorockou známku svého ženství ve vztahu Bůh - člověk (MD 29).
Naše doba očekává v důsledku toho, že jí Bůh svěřil zvláštním způsobem člověka, projevení tvůrčího ducha ženy, který by zajistil citlivost pro člověka proto, že je člověk (MD 30).
NB. Pro mnohé je jistě diskutabilní myšlenka o nadřazenosti panenství. Proto uvádím celé znění: V prvním listě Korinťanům (srov. 7,38) Hlásá apoštol nadřazenost panenství vůči manželství, jež je též stálou naukou církve v duchu Kristových slov v Matoušově evangeliu (19~10-12), aniž přitom snižuje závažnost a význam tělesného a duchovního mateřství (MD 22).

Katechizmus katolické církve
Muž a žena jsou stvořeni... v dokonalé rovnosti jak lidské osoby, tak v jejich vlastním bytí muže a ženy. "Být mužem“, „být ženou“ je dobrá...skutečnost. Muž i žena mají nepomíjející důstojnost... s touž důstojností jsou "Božím obrazem“. Svým "mužským bytím" a "ženským bytím“ zrcadlí Stvořitelovu moudrost a dobrotu (369).
..."dokonalosti" muže a ženy zrcadlí něco z nekonečné Boží dokonalosti: dokonalosti matky a dokonalosti otce a manžela (370). Muž a žena...jsou Bohem chtěni jeden pro druhého... Muž objevuje ženu jako druhé já téhož lidství (371).
"Muž a žena jsou stvořeni...pro společenství osob, v němž každý může být "pomocí" pro toho druhého, protože jsou zároveň rovnocenní jako osoby...a doplňují se jako muž a žena (372).
NB. Z textu KKC vyplývá, že víra současné církve ("v Hlavě i údech") chápe poselství Geneze o stvoření člověka jako důkaz rovnosti obou pohlaví se všemi etickými důsledky. Př 3 konstatuje, že svět ztratil smysl pro hodnoty, také žena už neví, kým je - hovoříme o krizi vlastní identity) a př 1 se ptá, proč je pro ženu nutné identitu znovu najít. Po osvobození se od zbytečných a uměle vytvořených problémů je třeba hledat a přijmout svá pozitiva. Tím je široce pojaté mateřství, šíře záběru daná psychologií a fyziologií ženy, schopnost adaptace a empatie, na níž závisí vyšší sociální inteligence žen, smysl pro oběť a pro přijetí jak druhého, tak sebe. K tomu všemu, uzavírá př 1. je ovšem třeba přípravy a výchovy.

Vox populi christiani

NB. Předchozí text byl příležitostně glosován odpovídajícími příspěvky. Nyní budou uvedeny další podněty.
Př 3: .Prohlubování znalostí o mužském a ženském způsobu myšlení je předpokladem pro úspěšný dialog mezi oběma pohlavími v církvi. Ten zatím vázne.
Př 4: Mužská část církve vidí v ženách jen objekty svého teologického či psychologického zkoumání. Vztahová a sociální stránka křesťanství zůstává v církvi stranou dodnes. Pro kněze bývá těžké najít k ženě vyrovnaný přístup, ženy s obtížemi hledají duchovního vůdce.
Pastorační strategie nepočítá se svobodnými ženami, buď matka, nebo řeholnice, avšak hřivny svobodných žen zůstávají nevyužity. Doplňuje př 18: jaký má takový život smysl, specifika, priority?; v této souvislosti upozorňuje př 23 na sekulární instituty.
Př 29: Reakce kněží se pohybují od úzkostných a obranných přes zdůrazňování větší erudice až po panovačnost a skrytou či zjevnou agresi, enormní požadavky a ukládání vysloveně pomocných prací. Jen ve výjimečných případech se setkávám se zdravým dialogickým, partnerským přístupem.
Př 31: V praktické diskriminaci žen v životě české církve jde dle mého názoru také o pohled celibátníka na ženu: obava z ženy jako fenoménu, vědomá či podvědomá, vede často k rozporuplnému chování k ženám. Naproti tomu v chování žen nechybí erotický prvek "zakázaného ovoce", vedoucí k nepříjemnému adorantství. - Od těchto myšlenek není daleko " k problematizování povinného celibátu kněží, o jehož zdobrovolnění mluví - nesměle - př 38.
Př 40: Žena je pro církev bytostí podezřelou. Někomu to vyhovuje, někoho to odpuzuje. Co mne rozesmutňuje, je to, že církev, hlasatelka evangelií, kráčí až za světem. Z církví (je užito plurálu) se pro většinu lidí stává bašta dogmat, zastiňující evangelium lidské rovnosti a lásky. V Grazu jsem zjistila, že mám v západní Evropě tisíce bratrů a sester a zároveň jsem zjistila, že církve (hierarchie i prostí věřící) z bývalého východního bloku zaspali ve středověku. Tak vyzněla, ostatně velmi sporá, hodnocení této akce v katolických mediích.
Př 31: V praktické diskriminaci žen v životě české církve jde dle mého názoru také o pohled celibátníka na ženu: obava z ženy jako fenoménu, vědomá či podvědomá, vede často k rozporuplnému chování k ženám. Naproti tomu v chování žen nechybí erotická prvek "zakázaného ovoce", vedoucí k nepříjemnému adorantství.
Př 42: Ve své farnosti jsem zjistil, že většině věřících vyhovuje současný stav určité zabydlenosti v daných poměrech, není opravdový zájem něco radikálně měnit. Realitou je taky obecná nevzdělanost i v základních náboženských tématech. Zásadně se nedoceňuje mateřství a vedení domácnosti.
Př 5: Církev by dnes mohla prospět ženám tím, že by si její představitelé byli vědomi toho, že jako nezastupitelní nositelé duchovních hodnot jsou společenskou elitou a takto by taky měli být vnímáni. Fary by se mohly stát přirozenými společenskými centry. Př 8: V církvi není klima, v kterém by se ženy mohly plně uplatnit pomocí svých darů, jako je naslouchání, vcítění se, intuice v pastorační práci. Měly by být povzbuzovány k rozpoznávání dalších darů, kterými, aniž to ví, disponují.
Př 27: Podle kard. Ratzingera nelze oddělit Mulieris dignitatem od jiného dokumentu, kterým je Redemptoris mater. Maria má dát bezcílnému světu orientaci. Panenským a zároveň mateřským způsobem se účastní boje proti moci zla, a tím se stává znamením naděje. V přítomnosti, která je téměř bodem mezi pádem a povstáním, je Maria výzvou pro svědomí, aby se dalo cestou, na níž se povstává a na níž se nepadá.
Př 28: Komplementarita ženy a muže, která není v ne-heterosexuálních vztazích, je předpokladem pro jejich stabilitu; takové vztahy lze nazvat personálním společenstvím, vytvářeným duchovně i tělesně. Př 29, podobně 43: Je zajímavé, s jakou samozřejmostí byly dány do jednoho pytle otázky ženy, manželství a rodiny. Logičtější by bylo spojení muži a ženy, manželství a rodina. Cožpak z faktu příslušnosti k mužskému poh1aví neplynou také v církvi problémy, např. v odměňování stálých jáhnů, živitelé rodin?
Př 31: Jaké uplatnění má vzdělaná teoložka? Jsme u palčivé otázky svěcení žen. Postoj k ní je asi problém generační. Čím mladší generace, tím myšlence vstřícnější. Doba ke kněžskému svěcení žen nedozrála. Velmi bych se však přimlouvala za svěcení žen do jáhenství. Kdo byla diakonka Foibé? Ještě jednu myšlenku: zpověď ženy ženě by byla mnohem upřímnější než muži, protože určitá sebestylizace (učitel - žákyně, lékař - pacientka) je asi nevyhnutelná. Nešlo by uvažovat o spolupráci pastorační asistentky se zpovědníkem u svátosti smíření?
Př 46: V komunistických letech byla rodina místem privátním, do kterého se obtížně pronikalo, a to byl jeden z důvodů pro kolektivní výchovu. Pod falešným důvodem naplnění ženské role a dosažení ženské velikosti byl učiněn pokus udělat ženu muži ne rovnou, ale stejnou. Rovnost v rozdílnosti, jednota v odlišnosti, v doplňování, poslání, tvořící velkou harmonii života a jeho rozmanitost, byla nahrazena uniformitou. Ve světě vznikl koncept androgynie. Muži a ženy by vlastně měli být úplně stejní, příroda to špatně zařídila. Cesta do uniformity je ale cestou do záhuby.
Př 55: Liturgická služba ženy v církvi souvisí s všeobecným kněžstvím. Do zvláštních služeb lze zařadit ministrování, lektorování, podávání eucharistie, vedení bohoslužby slova včetně promluvy, vedení zpěvu. Pro toho, pro koho by byla některá z uvedených služeb v rukou ženy problémem, odpověděla v roce 1992 papežská rada pro výklad církevních zákonů kladně na otázku, zda je třeba zahrnout službu u oltáře do liturgických služeb, které mohou vykonávat... ženy? Pohled na ženu ve světle Ducha svatého se stále rozvíjí. Proti tomu však př 15: Vůbec se mi nelíbí ženy u oltáře, myslím, že by se ženy mohly víc angažovat při výuce náboženství nejen dětí, ale i dospělých (tato myšlenka zazní silněji v úseku . o výchově).
NB. V této souvislosti upozorňuji na nedemokratickou mentalitu, do které může velmi snadno sklouznout jak "progresivní", tak "konzervativní" pozice, totiž rychle ukřičet nepohodlný hlas. K pozitivům plánovaného sněmu jistě patří trpělivé vyslechnutí každého s tím, že bude úměrně k pravdivosti a významu svého příspěvku vintegrován do výsledných textů.
Př 58: Odpovídá dnešní faktické postavení ženy hodnotě a nenahraditelnému poslání ženy? Sotva lze odpovědět kladně. Vedeme ženy k tomu, aby dovedly poznat svou hodnotu? Za velmi důležité považuji navození nového vztahu mezi mužem a ženou. Potřebujeme odvahu k překonání pohodlných zbytků paternalizmu.
Př 61: Vedle mateřství jako samozřejmé základní charakteristiky ženy připomínám druhou charakteristiku: jako P. Maria musí žena umět stát v pozadí. To neznamená být diskriminována mužem, ale přijmout typ svého stvoření, být bytostně podpůrnou. Stát v pozadí je úkol, svěřený ženě v nesmírné lásce. Je naprosto slučitelný s vedoucími funkcemi.

Shrnutí

V komentářích k církevním dokumentům, zabývajícím se ženou, její hodnotou a společenským postavením, z kterých však vychází velmi malá část respondentů, se ozývá většinou souhlasné ocenění nebo konstruktivní kritika církevní nauky.
Jednomyslný souhlas panuje v otázce elementární důležitosti mateřství, rovnosti obou pohlaví a jejich komplementaritě, také v nutnosti bojovat proti spíše ekonomickým než politickým formám diskriminace žen v české společnosti.
Příspěvky nakously velmi těžký problém dilematu, do kterého se dostává matka - profesionálka, nucená volit mezi rodinou a profesí zpravidla formou kompromisu
Kapitolu s řadou otazníků představuje vztah ženy a církve. Určité hranice jsou respektovány jako nepřekročitelné (svěcení žen na kněze), některý prostor je bezproblémový (vedení kostelního zpěvu). Pokud vytváří angažovanost žen v církevních aktivitách napětí (např. u oltářní služby), je spíše psychologické než právní povahy.
Co očekává věřící žena v ČR od chystaného plenárního sněmu?
1. Že jí pomůže při hledání vlastní identity.
2. Že pomůže veřejnosti oceňovat zapomínané či neuznávané hodnoty, kterými disponuje právě jen žena v prospěch celé společnosti.
3. Že pokročí vpřed při řešení otázek, spojených s postavením ženy v církvi jednak doháněním světové církve, jednak jejím inspirováním v podobě případného vota.

MANŽELSTVÍ

Vox Scripturae

Písmo věnuje manželství pozornost na mnoha místech, patrně nejznámější je scéna Geneze, když Hospodin přivádí k Adamovi první ženu (Gen 2,24: stanou se jedním tělem) Ježíšův výrok Mt 19,5-6 budou ti dva jedno tělo... Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj a Pavlův výrok (Ef5,31.32 budou ti dva jedno tělo. Je to veliké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.
Ve všech třech případech se refrénovitě ozývá ujištění, že budou jedno tělo, jeden člověk. Spojení muže a ženy je tedy dílem Hospodinovým, při kterém dochází k stmelení dvou lidí, navzájem se formou i funkcí doplňujících, do jednoho člověka, jedince vyššího řádu. Člověk nemá toto Boží dílo rušit (člověk neroz1učuj), cílem tohoto spojení je zaplašení samoty, která není člověku přiměřená a splnění předpokladů pro výzvu množte se a naplňte zemi.
Z toho plyne, že biblické náboženství, tedy také křesťanství, má o tomto Hospodinově díle v několikerý prospěch člověka vysoké mínění a považuje před tváří Stvořitele za svou povinnost toto dílo chránit a podporovat.
Vyvrcholením dat písemného záznamu zjevení je srovnání vztahu muže k ženě se vztahem Krista k církvi, jež nelze nazvat jinak než tajemstvím, tedy něčím, co se vymyká lidské chápavosti.
Jestliže každé Boží dílo je vzápětí ohrožováno až k úplnému korumpování Protivníkem, platí to také o tomto "tajemství". Svazek muže a ženy, závisející na rozhodnutí člověka jako svobodné bytosti, je ustavičně vnitřně i zevně ohrožován, lhostejno, jakou kulturně podmíněnou podobu bude toto ohrožení mít. Z řečeného taky plyne, že tento svazek, manželství, ústí zcela přirozeně do rodinného společenství.
GS 49: ...skutky, kterými se spolu manželé...stýkají, jsou čestné a důstojné, a jsou li prováděny způsobem hodným člověka, vyjadřují a podporují vzájemné darování...
K této, v morálce známé skutečnosti, podotýká př 60: Platí-li biblické, že ti dva budou jedno tělo, pak musí být v tak zvaném dovoleném sexu morální limit míry a způsobu; například je nevhodné zvyšovat sexualitu masochizmem.
GS 49: Mladí lidé mají být vhodně a včas poučeni - a to převážně již v rodině - o důstojnosti, úloze a uskutečňování manželské lásky... Toto přání koncilu bere se zadostiučiněním na vědomí několik příspěvků.
Př 13: zdůrazňovat duchovní rozměr manželství; při katechezích mladých lidí soustředit se hlavně na 14-18leté dívky jako hlavní předavatelky víry i křesťanského názoru na manželství.
Př 38: do přípravy zapojit rozhovor s některými manželskými páry. Př 37: velmi důležité je informování dětí a dospívajících o sexuální sféře lidského života, stejně v oblasti duševní a duchovní jako tělesné. Jinak hledají děti odpověď jinde. Časopisy jako Bravo nebo Dívka však dobrou odpověď neposkytnou.
Př 62: Je to spíše pole pro laiky, spousta známých mluvila v přípravě na manželství s panem farářem o ,Abrahámovi", a o manželství se nedověděli nic. Avšak př 67: manželský pár jim může sdělit své zkušenosti, ale kněze nemůžeme od této přípravy odpárat. Také př 70: Nemyslím, že by kněží připravovali nekvalifikovaně. U nás máme čtyři setkání se snoubenci; první je přivítá kněz, jáhen s manželkou něco proberou z Písma, pak manželský pár s 8 dětmi probírá modlitbu a výchovu v rodině, konečně další pár mluví o plánovaném rodičovství. GS 50: Manželství...nebylo ustanoveno jen.kvůli plození; ale už sama povaha nerozlučné úmluvy mezi osobami a prospěch dětí vyžaduje, aby se i vzájemná láska mezi manželi...rozvíjela a zrála. Proto i když schází často tak vytoužené potomstvo, manželství jako...společenství celého života...podržuje svou hodnotu...
Tato pasáž je důležitá proto, že potvrzuje autoritou koncilu smysl a platnost pohlavního života sterilního manželství (nemocí či věkem). Zároveň hájí etičnost pohlavního styku, zvoleného záměrně v tzv. neplodných dnech.
GS 52: ...roz1išujíce to, co je věčné, od proměnlivých forem, mají křesťané horlivě napomáhat k rozvoji hodnot manželství (text uvádí taky rodinu)...
svědectvím vlastního života
svornou prací s lidmi dobré vůle
/opřením se 0/
křesťanský smysl věřících (sensus fidelium), správné svědomí, moudrost a znalost odborníků v posvátných vědách, /vědecké odborníky/, hlavně v biologii, lékařství, sociálních vědách, /kněze, kteří/ mají povinnost získat si ...náležité vzdělání, aby mohli podporovat /manžely/ rozmanitými pastoračními prostředky, spolky, zvláště rodinná sdružení, /oboustrannou svatost samých manželů/.
Text tvoří závěr pasáže GS o manželství a rodině a shrnuje opory, nutné při zkouškách manželského a rodinného života, bez kterých je nemyslitelný. Rozlišení mezi věčným a proměnlivým varuje text před škodlivým absolutizováním tradice, která nemusí patřit k podstatě. Dále je třeba vyzdvihnout: svědectví života jako nejnadějnější prostředek apoštolátu, solidárnost lidí v dobrém díle, Boží lid jako adresát působení Ducha.
Př 37 píše: narazili jsme na závažný teologický paradox. Vatikánský sněm hovoří o citu pro víru u všech věřících. Zkušenost a sociologický výzkum ukazuje, že velká většina katolických křesťanů je v určitých otázkách manželství v rozporu s magisteriem. Tento teologický moment je pro nás důležitý, ba motivující. Víme, že plenární sněm KC nemůže sám změnit nařízení magisteria. Může však udělat jinou věc. S oddaností a zároveň s odvahou vyslat signál o tom, co říká zmiňovaný sensus fidei. - Jak se ukázalo na schůzi přípravných komisí plenárního sněmu: hranice možností, které má vůči univerzální církvi diskuse k dispozici, je nutno respektovat, to je však slučitelné s nabídkou vota.
Dále je nutno v textu GS vyzdvihnout "správné" svědomí; na rozdíl od "dobrého" je míněno svědomí v souladu s objektivním řádem, jehož znalost si ovšem svědomí musí celoživotně osvojovat, a službu teologie. Jako první vlastnost teologů není uvedena znalost, profesionalita, erudice, ale moudrost, do které by měla být odbornost rostoucí životní zkušeností přetavena.
Dnes je naprostou samozřejmostí cenná služba empirických oborů, ať přírodovědeckých či humanitních, kterým musí teologie jako zastřešující obor pokorně naslouchat. Jako jedna z jejich funkcí, spíše bezděčných, je uvedeno, že svými badatelskými výsledky mohou přispět k uklidnění svědomí. Koncilní text nezamlžuje, co konkrétně myslí: regulaci porodnosti.
Vzdělání kněží in rebus matrimonii et familiae vylučuje možnost řešit vše bezpochyby rostoucí a cennou pastorační zkušeností. Pouhý prakticizmus nevystačí právě tak jako papírové teorie. Rodinná sdružení sice u nás vznikají, jako skutečná síla jsou však spíše hudbou budoucnosti. Závěrečná zmínka o svatosti obou manželů nemůže být míněna jinak než jako svatost in fieri, která je ovšem rozhodující silou.

Familiaris consortio.
Bezprostředním účinkem svátosti manželství není milost, ale svazek (FC 13)
Manželství a panenství jsou dva způsoby, jak vyjádřit smlouvu mezi Bohem a člověkem. Bez úcty k manželství není zasvěcené panenství, v kterém člověk očekává tělesně eschatologickou stavbu Boha s církví. Vznešenost daru panenství přesahuje dobro manželství pro jeho jedinečnou spojitost s Božím královstvím (FC 16, srv. s MD 22).
Nerozlučitelnost je plod, znamení a požadavek lásky Boha k člověku a Krista k církvi. Při slavení svátosti manželství mohou manželé překonat tvrdost srdce (FC 20).
NB. Tato poznámka bezpochyby navazuje na dosti přehlížený text evangelia, v kterém je koncese zápudného lístku vysvětlena tvrdostí srdce. Je li v církvi "zápudný lístek" zrušen, logicky z toho plyne přítomnost měkkého srdce. To ale odporuje denní zkušenosti. O měkkost srdce je tedy tváří v tvář nerozlučitelnosti manželství usilovat a vhodným okamžikem je pro to podle úsudku FC slavení svátosti manželství, zejména pro příslib svátostné milosti (srv. také FC 56). Je třeba velice ocenit věrnost opuštěných manželů (FC 20).
Život starších lidí pomáhá osvětlovat stupnici křesťanských hodnot (FC 27). Magisterium je jediný pravý vůdce Božího lidu (FC 31). Mravní povaha jednání neplyne jen z úmyslu a zhodnocení, ale závisí také na objektivních měřítkách, čerpaných z přirozenosti pohnutek osoby (FC 32).
Těžkosti, trýzně a potíže nejsou jen v konání, ale taky v chápání hodnot (ibid.)
Uzavřením manželství vyznávají manželé vděk za možnost napodobovat lásku Boží a Kristovu. Ze svátosti plyne morální povinnost proměnit celý život v trvalou duchovní oběť (FC 56).
Modlitba je první výraz vnitřní pravdy člověka a první podmínka pravé duchovní svobody (FC 62).
Příprava na manželství je důležitý a trvalý proces, začínající už v dětství. V mládí je bohatší a náročnější, vrchol přípravy začíná před svatbou (FC 66) Tato myšlenka doznala velkého ohlasu v příspěvcích (srov. výše GS 49). Společenští outsideři mají v církvi svou vlast (FC 77).
Už v přípravě na smíšená manželství je třeba spolupráce duchovních (FC 78). NB. Toto je patrně velmi delikátní pastorační půda, která musí proklouznout mezi indiferentizmem a proselytizmem. Snad podpoří sněm duchovní správce jasnými a dostatečně konkrétními pokyny.
Jako neregulérnost je podle FC třeba označit manželství na zkoušku; s osobou se neexperimentuje, tělesné darování je reálným symbolem sebeodevzdání celé osoby Krista a církve (FC 80). Toto vysvětlení lze aplikovat také na předmanželský pohlavní styk. Zkušenost ukazuje, že argumentace podobného druhu bývá naprosto nepochopena, a proto zůstává neúčinná.
volné spojení; zde je nutná výchova, vliv na stát a odstranění objektivních překážek, bránících uzavření manželství (FC 81),
občanský sňatek katolíků; tomu čelí výchova k souladu mezi vírou a životním slohem (FC 82),
rozvedení bigamisté; je třeba jim objasňovat, že jejich životní sloh je v rozporu se smlouvou mezi Kristem a církví, zviditelněnou v eucharistii (FC 84).
Také tato argumentace je s ohledem na tragické případy opuštění nevinného partnera s dětmi, který hledá východisko v novém, nadějném vztahu málo účinná, jak ukazuje př 41 a 66, proti tomu však je př 32, viz výše).
FC se také obrací na opuštěné osoby rozvedené (FC 84) a svobodné (FC 85); jejich samotu má plašit církev.
NB. Mezi teze s manželskou problematikou bylo zařazeno několik vět obecného obsahu, které mají v kontextu FC napomáhat pochopení a realizaci příslušné církevní nauky.

Nový katechizmus
Vedle pasáže o stvoření člověka jako muže a ženy (KKC 369-372, viz výše) pojednává KKC o manželství
1. v kapitole o svátostech. V shrnutí této kapitoly je vhodné upozornit na zdůvodnění svátosti jako vstupu do manželského života: protože zařazuje manžele do veřejného životního stavu v církvi (1663);
na postoj k sukcesivním bigamistům: nejsou odloučeni od církve, avšak nemohou přistupovat k přijímání eucharistie. Budou žít svůj křesťanský život zvláště tím, že budou vychovávat své děti ve víře (1665; lze ovšem poznamenat: výchova dětí příkladem rodičů bez možnosti jejich svátostného života je pták s jedním křídlem).
2. v kapitole o 6. přikázání, kde KKC mluví o manželské lásce a porušování důstojnosti manželství. Většina textu obsahuje citace z už uvedených dokumentů.
K prvnímu námětu říká katechizmus o manželské věrnosti, že má podíl na Kristově věrnosti církvi, o čemž svědčí světu manželskou čistotou (2365 je třeba dbát o to, aby věřící dobře rozeznávali čistotu od zdrženlivosti).
K druhému námětu (porušování) uvádí katechizmus hlavně cizoložství jako opak věrnosti a křivdu (2380, 2381) a rozluku (2382), kterou odlišuje od případně přípustného odloučení (2383). Rozvod jako jediný způsob, jak dosáhnout svých práv není zamítnut (ibid.); zato neoprávněný rozvod (i bez uzavření nového manželství) pranýřuje KKC jako těžké provinění proti přirozenému zákonu. Nový sňatek závažnost porušení nezakládá, ale zvyšuje (2384). V bodě 2385 je rozvod charakterizován jako opravdová sociální rána (srv. př 32).

Vox populi christiani
Nyní budou uvedeny příspěvky, o kterých dosud nebyla zmínka. Př 18 upozorňuje na cenné prameny pro spiritualitu laiků, speciálně manželů. Sem patří (vedle klasických pramenů) myšlenka, že manžel(ka) žije vlastně ve vztahu, který Bůh použil k popisu svého vztahu k lidem. Manželství je znamením tohoto vztahu. Je také obrazem života Nejsv. Trojice (MD). Svátost manželství není jednorázová, ale trvalá záležitost a může být pramenem vyvěrajícím do věčného života. Život ve vztahu je životem v komunikaci, naslouchání, odevzdání se druhému, obětavosti. Může být velkou školou života a cestou k jeho naplnění.
Evangelijní rady mají para1ely v manželském životě. Rozhodnutí se pro děti znamená automaticky život v chudobě, naprosto srovnatelné s životem v řeholních komunitách. Dodržování čistoty v manželství je náročné. Poslušnost dostává specifickou formu: hledání společné jednoty, rozhodování a přizpůsobování se. Řeholní život je pro církev požehnáním. Totéž platí i o životě manželském. Máme dvojice světců? Proč ne, proč ojediněle? O čem to svědčí? Modlitby za povolání k manželství se téměř nevyskytují. Také přímluvy by mohly být četnější.
Př 30 se přimlouvá za jednodušší legální formu rozvodu v rámci církevního práva. Uzavřeli-li dva svobodní lidé pouze občanský sňatek kvůli jednomu z nich, nabízí se řešení v tom, přemluvit ho v církevnímu sňatku, i to může být praktická ukázka manželské lásky. Nežije li rozvedená osoba v novém manželství, je na místě ji připustit k svátostem, protože je-li či není-li vina na partnerovi, že zapříčinil rozvod, my lidé nedovedeme posoudit.
Př 31: Věta z GS o lásce, daleko převyšující pouhou sobecky pěstovanou erotickou náklonnost, která rychle a uboze mizí, je naprosto nesmyslná. Právě erotiky udržuje něžný vztah, když sexuální funkce slábnou. Nerozumím výrazu "cudná důvěrnost", co si pod tím autoři textu představují? Tím, že je manželství křesťanské, funguje v něm pozitivní duchovní prvek, snaha, aby se lety přetavovalo v hluboké přátelství s trvalou a něžnou erotikou. Všechno, co k tomuto cíli napomáhá, je žádoucí.
Př 41: FC se obává, že připuštění znovusezdaných rozvedených ke svátostem by věřící uvádělo ve zmatek. Já to tak absolutně nepociťuji. Spíš mě uvádí ve zmatek tvrdost církevních dokumentů.Jsem pro nerozlučitelnost manželství, ale jsem taky pro větší vstřícnost vůči rozvedeným, kteří se rozhodnou uzavřít druhý sňatek kvůli dětem. Žít v takovém případě bez pohlavního styku považuji za velmi těžko realizovatelné a tvrdé.
Př 33 nabízí jakési zpovědní zrcadlo pro manžely, zabývající se nejprve osobností vyhlédnutého životního partnera.
Pět dalších bodů se týká jeho charakteru, schopnosti empatie, pracovitosti, snášenlivosti, životního optimizmu.
Závěrem je uvedeno šest zkoušek lásky, týkajících se nezištnosti, smyslu pro povinnost, překážející lásce, pokušení iluzí, schopnosti odpouštět a chování druhého v zátěžových situacích.

Shrnutí

Řada otázek se prolíná s látkou "žena", probranou výše). Pojetí manželství jako trvalého, heterosexuálního vztahu, ústícího zpravidla do rodiny, nepředstavuje pro respondenty problém.
Řada příspěvků žádá dlouhodobou (domácí) přípravu na manželství, počínaje už dětstvím. Zdůrazňuje se také spiritualita manželského života.
Značná pozornost příspěvků je věnována rozvodu s jeho následky zejména pro nevinnou stranu včetně dětí. Převážná část příspěvků se přimlouvá za úpravu dosavadní svátostné praxe, připuštění (nevinně opuštěných) sukcesivních bigamistů k svátostem. Od plenárního sněmu se sotva čeká zásah do norem, ale spíše votum k zamyšlení. V příspěvcích se ovšem objevuje i stanovisko, trvající - nejen z poslušnosti, ale přesvědčení - na současné disciplíně, jejíž zmírnění nepovažuje jen za slabost, ale nelogičnost. Žádá ovšem důkladnější poučení veřejnosti o smyslu stanoviska církve.

RODINA

Vox Scripturae.

Jako obě předchozí témata je i rodina předmětem velké pozornosti biblických textů, které často pojednávají o rodině jedním dechem s manželstvím.
Patrně nejproslulejší text obsahuje tzv. 4. přikázání desatera, které ovšem v rozvedení adresuje práva a povinnosti vzestupným i sestupným směrem. Velký význam má také rozjímání o "svaté rodině nazaretské", jejíž podmínky jsou ovšem jedinečné a nesrovnatelné. Také sv. Pavel věnuje v parenetických partiích svých listů poměrně velkou pozornost tehdejšímu prvokřesťanskému rodinnému životu, i když sám (jako Ježíš) rodinný život nevedl.
Biblické texty je samozřejmě nutno číst s pochopením pro tehdejší patriarchální kulturu, nebylo by však správné, ukvapeně vykládat všechny údaje poukazem na proměňující se kulturní cítění lidstva. Moderní věda objevila v sociálním životě vyšších živočichů a lidí analogie, které nelze u lidí vykládat pouhou dobovou kulturou, jako je vůdčí a pečovatelský princip.
Př 6 dokládá kybernetikou nutnost autority: vysoce organizované párové mechanizmy nejsou od jistého okamžiku schopné pracovat současně, ale jeden z nich musí převzít řídící funkci. Není bez zajímavosti, že ani v jednom z došlých příspěvků není nejmenší náznak požadavku výměny "patriarchátu" za „matriarchát", naopak autorita otce jako hlavy rodiny je tiše nebo i hlasitě uznávána, i když převaha příspěvků je z ženského pera.

Vox magisterii.

I zde se prolíná tématika manželství a rodiny. Jako už v bibli i zde a v příspěvcích, o kterých bude řeč, se jasně objevují tři námětová ohniska: sexualita manželů, výchova dětí a hmotné zabezpečení rodiny.

2. vat. koncil.
GS 50: Manželé vědí, že se odevzdáváním a vychováváním života - což se musí považovat za jejich vlastní poslání - stávají spolupracovníky lásky Boha stvořitele a jakoby jejími zprostředkovateli... /tento úkol/ budou plnit s...odpovědností... /vytvoří si/ společnou dohodou a úsilím správný úsudek... /který/ si musí...udělat...před Bohem sami...způsob svého jednání nemohou určovat podle své libovůle, ale... vždy se musí řídit svědomím, které se má přizpůsobovat Božímu zákonu, a že mají být učenliví vůči učitelskému úřadu církve, která tento zákon ve světle evangelia spolehlivě vykládá. Stejnou myšlenku obsahuje GS 51: Synové církve... nesmí při řízení porodnosti nastoupit cesty, jež zakazuje učitelský úřad církve, vykládající Boží zákon.
NB. Tato slova byla formulována tři roky před vydáním encykliky Humanae vitae, která konkretizuje obecný náčrt koncilních slov. Bezpochyby mnohem víc věřících bylo srozuměno s obecnými slovy koncilu než se slovy potomní encykliky, jdoucími do konkrétna. jak ukazují došlé příspěvky. . GS 51: ...alespoň dočasně se nemůže zvětšovat počet dětí a jen s obtížemi se může přitom zachovat věrná láska i plná životní důvěrnost. Kde je však důvěrný manželský život přerušen, tam může být nezřídka ohrožena věrnost a poškozeno dobro dětí. (V dalším textu se zamítá jako naprosto nepřijatelné východisko potrat).
Jedním ze způsobil, jak situaci, kdy nelze mít (dočasně) odpovědně další děti, byla tradičně (dočasná) zdrženlivost. Koncil ji těmito slovy jako řešení neodmítá, upozorňuje však realisticky na problémy, které jsou s ní spojeny.
GS 52: Činná přítomnost otcova velice přispívá /k výchově dětí/, ale i matčina práce v domácnosti, které potřebují zvláště mladší děti, musí být zajištěna...
Tato myšlenka koncilu plně koresponduje s výsledky současné vědy: otcova role při utváření budoucí zralé lidské osobnosti je také, nejen matčina, nezastupitelná, mimo jiné při tvorbě smyslu pro řád a autoritu (také Boží).
GS 52:...chránit veřejnou mravnost a napomáhat prospěchu rodin musí státní moc považovat za svůj posvátný úkol. Rodičům třeba zaručit...právo dětí... vychovávat... v kruhu rodiny.
Tato poznámka je oproti dřívějšímu režimu v ČR nadějná, spornou se však stává i dnes, jak ukazuje papežský dokument o sexuální výchově, který ji svěřuje výlučně do rukou rodičů, kterým podle potřeby neupírá právo ani na občanskou neposlušnost.

Familiaris consortio.
Jen evangelium umožňuje plné uskutečnění nadějí, vkládaných do manželství a rodiny, blaho církve je spojeno s blahem rodiny (FC 3). Známkou deformace hodnot je nezávislost manželů, autorita rodiny, náboženská výchova. rozvody, potraty, sterilizace, antikoncepce, to vše je chybně chápaná svoboda (FC 6).
Dialog mezi rodiči a dětmi znamená, že každý dává i přijímá (FC 21). Láska k ženě, která se stala matkou, a láska k dětem je přirozená cesta, aby muž pochopil a uskutečnil své otcovství (FC 25).
NB. Cesta jde ovšem taky opačným směrem. Tím, že muž miluje svou ženu, osvobozuje ji i děti od vzájemného nežádoucího připoutání se, když nastala doba pro osamostatňování dětí.
Vztah rodičů ke škole má být srdečný a aktivní (FC 40).
NB. Jde patrně o nejnáročnější kombinaci přívlastků. Snazší a častější je nesrdečná aktivita, srdečná pasivita nebo (nejspíš) nesrdečná pasivita.
Rodina je nejúčinnějším prostředkem zlidštění společnosti proti odosobnění, nelidskosti, úniku do alkoholu, drog a terorizmu (FC 43). Protože terorizmus jako jedna z forem agresivity pochází z frustrace, je (či měla by být) rodina místem, chránícím členy před frustrací. Rodinná politika je věcí rodin (FC 44).
Př 54: Komise žen Ekumenické rady církví žádá od státních představitelů mimo jiné zřízení nadresortního orgánu při úřadu vlády ČR, zodpovědný za rodinnou politiku státu s pravomocí koordinovat, monitorovat a kontrolovat situaci v této problematice. Komise by se chtěla stát partnerem těch, kdo tvoří návrhy či novely zákonů, týkajících se zejména postavení rodin.
Rodina je domácí církev (FC 49), evangelizace bude do značné míry spočívat na této.domácí církvi (FC 52).
Existuje obdoba utrpení apoštola při jeho nezdaru s utrpením rodičů vůči dětem (FC 53).
Kněžským úkolem rodiny je skrze svátost manželství být volána k dialogu s Bohem svátostným životem, obětováním svého života a modlitbou; tím posvěcuje sebe, církev a svět (FC 55).
Základním prvkem výchovy k modlitbě je praktický příklad rodičů (FC 60); třeba nenásilně uvádět děti do modlitby liturgické (FC 6.1). Díky lásce v rodině získává církev podobu domova a rodiny (FC 64). Nutný je soulad teologů, rodinných odborníků a magisteria při zachování oprávněného pluralizmu (FC 73).
NB. Myšlenka kooperace teologie s magisteriem je obecná, žádá ji také koncilní Dei verbum, zde však jde o aplikaci na manželské otázky a tam lze někdy mluvit spíše o zdráhavém souhlasu až taktním nesouhlasu zejména v otázce antikoncepce.

Dopis rodinám.
Třeba rozlišovat mezi communio a communitas. První je osobní vztah mezi Já a Ty. Druhý je směrem k společnosti, Já, Ty - My (DR 7)
I kdo přichází v nemoci a invaliditě na svět, je Bohem chtěný. První nadání člověka je být člověkem, jeho lidství (DR 9).
NB. Zde je na místě připomenout velmi těžko náročný princip: život je víc než jeho kvalita.
K diagnóze doby patří zjištění, že současnými zastaveními jsou přírodovědecké období, pozitivizmus, agnosticizmus, utilitarizmus, dle kterých osoby jsou věci. To je vidět např. na bezpečném sexu: ten je nebezpečný, protože zbavuje člověka pravdy (DR 13).
Svoboda je jenom tehdy svobodou, když je v pravdivém lidství. K tomu patří dát se. Člověk je svobodný, když se dává. Termíny jsou individualizmus a personalizmus (DR 14).
Říká li přikázání cti otce a matku, říká tím uznej! (DR 38). Se slovem "cti" stojí a padají lidská práva (DR 15).
Od společnosti očekává rodina: uznání identity, přijetí v její sociální subjektivitě. Cena mateřské práce je rovná kterékoliv jiné práci (DR 17).
NB. Úsilí o nalezení sebe a uznání druhými je společné ženě, manželství i rodině, nikoliv náhodou, nýbrž v příčinné souvislosti. To opět ukazuje na význam ženy.

Katechizmus katolické církve.
Partie, týkající se rodiny, namnoze citují jiné dokumenty. V návaznosti na několik příspěvků uvádím zvláště bod 2209, podle kterého musí být rodina podporována a chráněna náležitými sociálními opatřeními. Několik příspěvků (a bezpochyby celá věřící veřejnost) od budoucího sněmu očekává, že se zasadí o sociální a ekonomické potřeby rodiny, která se, zvláště s více dětmi, ocitá velmi rychle a snadno na pokraji bídy, ačkoliv právě na této sociální kategorii závisí budoucnost všech.

Vox populi christiani

Příspěvky budou rozděleny do tří skupin: sexualita (1), výchova (2), zabezpečení (3).
1. Př 60 upozorňuje na neorganičnost pasáže o významu manželství. Nejprve je řečeno, že plození není jediným účelem, v pokračujícím textu se však toto stanovisko popírá odkazem na encykliku Casti conubii (k tomu př 53 níže).
IVF (proti kterému se staví Donum vitae), není podle př 60 možno zamítat z etických, nýbrž pouze zdravotních důvodů. Nelze vyloučit virové onemocnění vejcovodů většiny žen a IVF může být jediným řešením pro přežití lidstva.
K poznámce př 60 o nevyváženosti textu GS př 53 soudí, že se zde něco ukazuje z koncilní diskuse a obavy, spojené se snahou spíše znovu oklestit nauku o svědomí, formulovanou v GS 16. Př 53 se ptá, jak dnes církev koncilnímu pohledu na svědomí pomáhá? Pouze poukazem na výroky magisteria, které jsou teology často zpochybňovány a mnoho věřících je vůbec nepřijímá? V encyklice Humanae vitae pozoruje dvě linie, které stojí proti sobě: v obecných otázkách manželské sexuality postupuje Pavel VI. zcela v koncilní linii, v otázce hodnocení jednotlivého manželského úkonu se vrací k argumentaci Pia XII. Současný papež se pokouší tento problém ve FC překonat osobnostním pojetím člověka. Navazuje přitom na Maxe Schelera, ale - ptá se př 53 - nevzdal se jedné filozofie (stoické, kterou koncil překonal), aby se "závazně" přiklonil k filozofii jiné?
Př 2 považuje za nejnaléhavější odstranit pohoršující praxi většiny medií, které předkládají mnoho negativních jevů jako normu: nevěru, přebujelý sex, podvody, násilí a pod.
NB. V televizní relaci mluvila lesbicky založená žena o tom, že prezentování této sexuální orientace v televizi neodpovídá skutečnosti. Ženy se chovají zcela jinak, to, co se divákovi nabízí, je čistě mužská představa lesbického vztahu, imitující pohlavní akt, typický pro muže. I to je dokladem nabídky fiktivního světa, která je pro media charakteristická.
Př 56 ukazuje na několika medicínských příkladech problematičnost PPR, neukazuje li praxe absolutní spolehlivost této metody.
Je-li řeč o zdrženlivosti, je třeba se ptát, zda je dar tělesné blaženosti na místě jen ve spojení s darem předávání života nebo má samostatnou cenu. Takový sebezápor lze diktovat sobě, ale ne druhému. Tvrzení, že antikoncepce vede k potratům, je v manželské praxi absurdní. Morálně podstatný je úmysl: snažím li se zabránit početí, je rozdíl jen v prostředcích.
Dále se př 56 zabývá neplodností a jejím eticky nezávadným překonáváním. Nedostane li se sperma do dělohy přirozenou cestou "vinou" otce nebo je li v ústí dělohy protilátková bariéra, stačí tyto překážky překonat instrumentální cestou.
Překážkou přirozeného početí může být snížený počet živých spermií. Pro oplodnění vajíčka vstříknutím stačí k početí jedna živá spermie. Pro přípustnost IVF mluví podle př 56 to, že každý není dost silný zvládnout adopci a vlastního potomka lze snadněji vychovat. Nezanedbatelný je taky nepopíratelný fakt, že mateřství přispívá k duševní rovnováze ženy. U heterologní metody IVF, morálně problematické, lze položit otázku: nelze ji chápat spíše jako výraz lásky k bližnímu a solidarity? (Naproti tomu žádá př 11 a 20, aby se stanovisko církve k IVF, které je nedostatečně známé, jak ví z vlastní rodiny, probíralo v kostelech a psalo tom v křesťanském tisku. Podobný nedostatek informovanosti pociťuje u registrovaného partnerství).
Př 56 se při nutnosti volby života matky nebo dítěte ptá, zda není větší hrdinství přežít smrt svého dítěte než nechat po sobě sirotky. K návrhu registrovaného partnerství poznamenává: jestliže církev neuznává civilní sňatek katolíků, ale jinak mu nebráni, proč bránit v civilní smlouvě dvěma lidem, kteří jsou poznamenáni jinakostí? Stačí prohlásit, že se nejedná o manželství.
NB. Každému jen poněkud obeznámenému čtenáři s dokumenty církve je na první pohled jasné, že tyto (nepochybně zajímavé) názory jsou evidentně neslučitelné se stanoviskem magisteria.
Pod1e př 66 jde manželům o to, aby mohli svou sexualitu prožívat bez soustavného stresu a konfliktů ve svědomí. Podstatu smysluplného závazku pro manžely vidí v ochraně započatého života. I zde existují absurdní situace: matka se modlí růženec, aby jí dobře dopadla interrupce. Manželé jsou vyučováni v sexuální etice, ale jejich učitelé někdy zůstávají na pozici zákoníků, kteří znají hlavně to, co se nesmí, ale neukazují, co všechno krásné do sexuality patří.
Př 37 soudí, že pro snoubence a manžele nastává zřejmě největší možnost konfliktu svědomí a současného učení KC kvůli oficiálnímu zákazu antikoncepce. Nechápe, proč PPR je považováno za přirozené, ale využití rozumu, stejně přirozené vlastnosti člověka, který umí zabránit, aniž by zabíjel, má být nepřirozené. Uzavírá: není přesvědčen, že mezi užitím PPR a prezervativem je morálně rozlišitelný rozdíl. Buď lidé přijmou tento životní sloh za svůj a je pro ně opravdu přirozený, nebo jej berou jako nutné zlo nebo v horším případě jako hrdinné mučednictví (NB. Jan Pavel II. skutečně mluví o případných mučivých zkouškách, kterými musí manželský život procházet).
Některým lidem připadá, že mají pouze dvě možnosti: zpronevěřit se požadavku církve nebo dát v sázku svůj životní vztah.
Př 19 prosí, aby církev příliš detailně nezasahovala do soužití tak komplikovaného, jakým je manželská dvojice. (podobně př 31: celibátní kněží, zmlkněte před sexuálním životem v katolickém manželství!) Proti samozřejmosti PPR uvádí př 19, že dynamika lidského vztahu je daleko složitější než návod k užívání bezpečně neplodných dnů. Dochází k traumatu zejména ženy, a třeba říci, že každá dvojice má své limity a svou intimní zónu, za kterou jít je vlastně neetické. Přijde li žena do věku, kdy ji její dospělé děti opouštějí, musí se přeladit a to klade velké požadavky na partnerský vztah. Delikátnost tohoto procesu nesnese sexuální soužití podle ,jízdního řádu". Mnohdy jde o bytí a nebytí partnerského vztahu a fertilita ženy ještě není ukončena.
Řada příspěvků ovšem uvažuje opačným způsobem a bylo by velmi žádoucí, kdyby si obě strany mohly navzájem v nevzrušeném, chápavém dialogu svá stanoviska aspoň přiblížit.
Př 32 vidí v antikoncepci třetí hlavní zlo pro ženy, manželství a rodiny. "Nečestnými způsoby", formulací, kterou používá GS 51, není označováno nic jiného, než právě antikoncepce (a sporadičtější sterilizace).
Má li budoucí sněm, soudí př 32, odstartovat důsledné praktikování závěrů koncilu, musí antikoncepci odsoudit, a to ve všech případech. Dnes je k dispozici Humanae vitae, Familiaris consortio a Evangelium vitae, což koncil neměl. Sněm musí všechny nabádat k snaze lépe pochopit učení církve i v tomto bodě. Musí přitom čelit útokům, především samotných katolíků, kteří v naprosté většině toto učení nechápou. (V souladu s tím se Př 12 přimlouvá za nacvičování umění obhajovat nauku církve, vystavovanou kritice a posměškům). Jedni, mladší a vlažnější, uvažuje př 32, buď zákaz nemají, nebo neuznávají. Druzí, opravdověji věřící myslí, že od tohoto zákazu může kněz dispenzovat. I mnoho kněží tyto praktiky nejen povoluje, ale někteří učení církve zlehčují nebo odsuzují. Většina kněží se o těchto věcech přímo stydí mluvit. Pokud se jich znejistěný věřící ptá, dostane jako odpověď neurčité fráze, které jeho nejistotu zvětšují.
Př 14 mluví o ponížení, kterému je žena užíváním antikoncepce vystavena. Muž, který může za manželkou přijít kdykoliv a ke všemu ještě starost a zodpovědnost shodí na ni, že je to její problém, vezme li si prášek či ne, nemůže si ženy vážit, ba za čas, aniž to tuší, začne ji brát jako nějakou věc. Krátce: pokud člověk nemusí pro to, co chce, nějakou oběť přinést, neváží si toho (podobně př 43: hormonální pilulky dělají ženu schopnou "k použití kdykoliv" Česká církev se však bojí víc a hlasitěji o těchto věcech hovořit).
Př 22, upozorňuje na "Ligu pár páru v ČR". Dnes je, měřeno americkou zkušeností, v ČR situace podobná americké v osmdesátých letech, v Čechách horší než na Moravě. Liga má konzultační služby a pomocné programy pro složité situace jako je šestinedělí nebo složitější cykly. Antikoncepční chování zhoršuje manželský vztah. (Př se pozastavuje nad Katolickým týdeníkem, který se zabývá rozvody, ale nezmiňuje se o souvislostí mezi rozvody a antikoncepcí. Manželé, používající PPR, se skoro nerozvádějí). Působí protidětskou mentalitu, vedoucí k úbytku porodů a potratům (je zde tedy uveden opačný názor, než jaký zastává př 56). Antikoncepční manželství je méně schopné rozvoje pravé lásky k vlastním dětem, života v církvi i křesťanské angažovanosti v společnosti. Z čistého způsobu spolužití manželů pocházejí kněžská a řeholní povolání. Zkrátka: Humanae vitae je klíčovým faktorem pro budoucí život církve.Problematika úcty k životu by se měla stát prioritou ČBK.
Neutrálním tónem mluví př 16, který jednak přiznává vedoucí postavení v rodině muži, zatímco žena má právo jako rovnocenný partner projevit svou vůli, když instinktivně vycítí pravdu, jednak vyzdvihuje důležitost intimního styku, protože posiluje lásku, učí obětovat se tomu druhému a tím i Bohu a umožňuje společné díkůvzdání.
2. Výchova. Př 9 obsahuje zprávu o interview arc. Graubnera o zavedení povinné sexuální výchovy. Rodiny tento úkol nezvládají, nemohou v tom však být nahrazeny školou. Je-li nepopíratelné, že sexuální výchovu nelze odtrhnout od morálky, o jakou morálku se v pluralitní společnosti tato výchova má opřít? Nepedagogickým se jeví nabídnout dětem celou škálu názorů s tím, že si mají vybrat.
Podle př 49 se úloha při výchově dětí promítá v třech rovinách, v rodině., škole a církvi. V rodině třeba projevovat osobní příklad vztahu k Bohu, žádoucí vztahy mezi manželi, formovat vlastní osobnost., vést děti k úctě k autoritě, stáří a nemocným, k odpovědnosti za své jednání, nechat jim prostor pro vlastní rozhodování a rozvíjet jejich zájmy. Ve škole je třeba upevňovat smysl dětí pro řád, dobro, lásku a krásu, formovat děti k Božímu obrazu, dbát na poslušnost, kázeň a odpovědnost, spolupracovat s rodinou, nepřehlížet výchovné problémy, pokoušet se posilovat mužský prvek ve škole, projevovat úroveň osobního i odborného života. V církvi je třeba katecheze, aktivovat farní život, zapojovat děti do dětských církevních společenství, vést dialog k výchovným problémům, uvědomovat si při pobytu dětí na mši sv. hranice možností všech zúčastněných.
Př 39 se přimlouvá za to, aby se kněží více věnovali rodinám, z nichž mnohé by pastorační péči uvítali s radostí. Snad by bylo možné navázat taky kontakt s dětskými domovy.
Př 30 navrhuje, aby se církev pokusila prosadit do školních osnov výuku pravidel správného jednání v lidském životě v návaznosti na výuku o křesťanství. Tato tématika je v 1. až 5. ročníku základních škol probírána nedostatečně a nesoustavně. Jako příklad potřeby lze uvést otázku sedmiletého chlapce., který se ptá, proč ten pán visí na tom dřevě? Otec odpoví, že na tak hloupé otázky nebude odpovídat, zřejmě odpověď nezná.
Př 13 žádá zamyšlení nad dětskými bohoslužbami v spolupráci kněze s rodinami a navrhuje umístění dětských mší na sobotu dopoledne místo televize. Děti mají mít možnost scházet se na faře jako v druhém domově, zvláště když se rodiče vracejí z práce až navečer. Snad by šlo zorganizovat jakousi křesťanskou družinu, o kterou by se starala jedna z matek ve farnosti. Příprava na svátosti by mohla být svěřena některým aktivním rodičům.
Př 23 upozorňuje na myšlenku GS 48, podle které se bude rodina velkomyslně dělit o svá duchovní bohatství s jinými rodinami a konstatuje, že mezi rodinami ve farnosti existuje stále přílišná uzavřenost a nedůvěra. Lidé se nechtějí dělit, kritizují a odtahují se. Výchovně největší nezdar je spatřován v tom., že dítě jde cílevědomě za budoucím povoláním, ale v náboženských otázkách zůstává zakrnělé.
Př 68 se zamýšlí nad cenou domácí školy, která umožňuje ryze individuální přístup ke každému dítěti a ptá se: povinností katolických rodičů, pokud existuje možnost, je svěřovat své děti katolickým školám. Církev ráda vidí ty katolické školy, které jsou otevřeny jak katolíkům, tak nekatolíkům. Cítí vážnou povinnost starat se o náboženskou a mravní výchovu většiny svých dětí, které se vzdělávají v nekatolických školách. V tomto prostředí klade důraz na apoštolskou činnost spolužáků. Mladí katolíci jsou tedy povoláni, aby si zvykali vydávat svědectví o své naději v nekatolickém prostředí. Proto je na místě otázka: není z tohoto pohledu domácí škola jakýmsi únikem před úkolem být solí a kvasem uprostřed světa?
Jestliže škola má pěstovat schopnosti dítěte, uvádět do kulturního dědictví národa a tříbit smysl pro hodnoty, ale také podporovat dispozice pro vzájemné porozumění mezi žáky, může domácí škola odloučením vrstevníků dítě nějak obohatit?
Mladí lidé mají být vedeni k velkomyslnému a vytrvalému překonávání překážek a účasti na veřejném životě. Mají být schopní zařadit se aktivně do různých skupin lidské společnosti, aby byli přístupní k dialogu a napomáhali křesťanskému uspořádání světa. Naučí se mladí lidé, vychováni k toleranci jen doma, brát jiné názory vážně a dokáží vést dialog se světem?
Př 65 žádá, aby před děti předstupoval učitel, který je osobností, ať přednáší cokoliv. Je potřeba usilovat o víc než jen přímo o křesťanskou výchovu, je třeba podporovat křesťanské pedagogy vůbec. O Bohu se dá mluvit i ve fyzice nebo biologii.
Př 64 si stěžuje na nezájem rodičů o křesťanskou výchovu svých dětí, ke které se při uzavření sňatku zavázali. Náboženství je pro ně jen jakýmsi nutným kroužkem. Největší problém jsou svátosti. Když katecheta pustí dítě k prvnímu svatému přijímání, znamená to, že ho již vše v náboženské výchově naučil. Největší vinu třeba dávat babičkám, které platí svým vnukům za to, aby chodili do náboženství a šli k svátostem. Měly by existovat malé skupinky katechetů, kteří zvou skupinky dětí ze šestých tříd i menší, aby spoluvytvářeli společenství (jedná se o zkušenost z Moravy).
Př 6 a 50 kritizuje úroveň křesťanských relací v mediích, došlo k negativnímu hodnocení křesťanského magazínu. Věřícím má být doporučován spíše rozhlas než televize.
3. Zabezpečení. Př 18 konstatuje lapidárně: Materiální stránka rodin s více dětmi v dnešní době je velice špatná. Který farář podpoří rodiny, aniž by se jich napřed zeptal na jejich ekonomickou situaci? Mezi sbírkami na diecézi, bohoslovce, charitu by měla mít své místo i sbírka na rodiny. Totéž říká př 29: Materiální postavení většiny velkých rodin se pohybuje na hranici chudoby. Př 47. kritizuje, že stát dostatečně nepodporuje funkční a vícegenerační rodiny.
Př 50 shrnuje diskusi UKŽ na téma "Postavení rodiny v dnešní společnosti" a k otázce zabezpečení rodin říká: finanční situace české rodiny je negativně ovlivňovaná zdravotními problémy, resp. problémy životního prostředZaslat reakci na tento text.