ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Co je sněmovní kroužek 
Materiály pro sněmovní kroužky 
Zápisy ze sněmovních kroužků 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Co je sněmovní kroužek

Proč sněmovní kroužky?

Je zapotřebí aby se nadále formovaly další sněmovní kroužky, zejména na biskupstvích, provincialátech, vikariátech, kněžských seminářích a teologických fakultách. Každý kněz a představený řeholní společnosti, hnutí či církevní instituce by se měl účastnit práce ve sněmovním kroužku. ZAKLÁDEJTE SI SNĚMOVNÍ KROUŽKY VŠUDE TAM, KDE CHCETE PŘISPĚT K OBNOVĚ CÍRKVE, zejména ve farnostech a řeholních domech. Ty kroužky, které jsou už ustanovené ať pokračují a zesilují svou činnost. Na jejich setkání jsou VÍTÁNI VŠICHNI, kteří se chtějí vyjádřit k tomu, co přispívá k blahu naší církve a chtějí pomoci řešit její situaci. Přípravná komise pro ně zpracovává materiály a registruje jejich animátory, kteří moderují jejich činnost prostřednictvím moderátora a který zpracovává výsledky jejich jednání a předává je v přípravné komisi k dalšímu zpracování.
Moderátoři jsou členové přípravné komise, kteří pečují o Vás animátory v jednotlivých diecézích, řeholních společnostech, katechetických střediscích a skupinách mládeže. Optimální počet členů sněmovního kroužku je 6-10. Animátor moderuje jeho činnost podle navrženého průběhu setkání a metodiky ABC Chování, jednání a komunikace. Animátor by měl mít být dobře seznámen s učením církve a být zběhlý s řízením diskuse zasedání. V jedné církevní instituci může z důvodu více názorových orientací nebo velkého počtu zájemců vznikat i více sněmovních kroužků. Členem příslušného sněmovního kroužku se může stát každý zájemce o přípravu a činnost sněmu.

Co je cílem sněmovních kroužků?

Sněmovní kroužky mají podnítit a shromáždit lidi, svěřit jim důvěru a odpovědnost. Podklady, které jsou pro ně k dispozici, mají poukázat na důležité důrazy koncilního a pokoncilního chápání církve. Sněmovní kroužky se potom samy stávají prostorem pro setkávání, sdílení, společné přemýšlení a komunikaci, a někdy i pro řešení konkrétních místních problémů. Sněmovní kroužky mají tvůrčím prostředím, z něhož mají přijít nové zásadní podněty pro místní společenství právě tak jako pro celou národní církev. K tomu má proto sloužit také ke vzdělávání věřících a porovnávání ideálu a skutečnosti, v tom, v čem se kroužek cítí kompetentní.

Co dělají sněmovní kroužky?

Práce sněmovních kroužků je rozdělena podle sněmovního procesu do tří fází: formační, přípravné a sněmovní. Úkolem formační fáze bylo seznámit se s obsahem nejdůležitějšího koncilového dokumentu Lumen gentium v materiálu pro sněmovní kroužky pro rok 1999 a provést jeho reflexi v meditaci a v diskusi. Plodem této formační reflexe bylo získání schopnosti práce s církevním dokumentem, s formulováním problémů v diskusích, hledáním jejich řešení a písemným zápisem či příspěvkem pro přípravnou komisi. Ty pak byly využity pro reflexi a budou podkladem zprávy pro biskupskou konferenci.
Přípravná fáze začala pro sněmovní kroužky prací s materiálem O církvi. Analýzy Vašich reakcí byly opět významným podkladem pro obsah sněmovních předloh. Ve sněmovní fázi budou sněmovní kroužky připomínkovat projednávané předlohy. Jejich reakce budou zohledněny v konečném usnesení.

K čemu budou sloužit výstupy ze sněmovních kroužků?

Některé podněty vzniklé na zasedáních sněmovních kroužků mohou vést přímo ke konkrétním změnám v okolí kroužků - třeba v rodinách jejich členů, v jejich farnosti či společenství. Každopádně všechny shromážděné reflexe a návrhy na řešení už jsou cenným obrazem o tom, jaký je život aktivnějších členů naší církve - a poznání tohoto obrazu je pro pastýře naší církve jistě cennou hodnotou. Takto získané informace přispějí podstatným způsobem ke zjištění situace naší církve. Po jejich objektivních analýzách budou použity k zapracování do sněmovních předloh. Pokud je biskupové uváží jako významné, projednají se na sněmu. Takto lze vyvolat proces směřující k jejich zlepšení, nápravě či změně. A naopak ty, které budou prozrazovat určité deformace vidění církve, jednostrannost, neporozumění a podobně, se stanou důležitým impulsem ke vzdělávání v církvi a mohou inspirovat duchovní formaci, pastoraci či sdělovací prostředky.