ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Instrumentum Laboris 150

Sekretariát Plenárního sněmu

Seznam zkratek

Zkratky biblických knih
Mt Evangelium podle Matouše
Mk Evangelium podle Marka
Jan Evangelium podle Jana
Sk Skutky apoštolů
Řím List svatého apoštola Pavla Římanům
1 Kor 1. list svatého apoštola Pavla Korinťanům
2 Kor 2. list svatého apoštola Pavla Korinťanům
Ef List svatého apoštola Pavla Efesanům
Flp List svatého apoštola Pavla Filipanům
Kol List svatého apoštola Pavla Kolosanům
Žid List Židům
2 Petr 2. list svatého apoštola Petra
1 Jan 1. list svatého apoštola Jana
Zj Kniha Zjevení svatého apoštola Jana

Ostatní zkratky
CCEE Consilium conferentiarum episcoporum Europae (Rada evropských biskupských konferencí)
CIC Codex iuris canonici (Kodex kanonického práva)
COMECE Comission des Episcopats de la Communauté Européenne (Komise biskupských konferencí zemí EU)
CT Catechesi tradendae
ČBK Česká biskupská konference
DV Dei Verbum
EU Evropská unie
EV Enchiridion Vaticanum
FC Familiaris consortio
GS Gaudium et spes
ChD Christus Dominus
ChL Christifideles laici
KKC Katechismus katolické církve
LG Lumen gentium
NAe Nostra aetate
NMI Novo millennio ineunte
SC Sacrosanctum concilium
UUS Ut unum sint
VDP Vězeňská duchovenská péče
VDS Vězeňská duchovní správapředcházející | obsah | následující