ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality 61

Miloš Raban

Bibliografie k církevním sněmům v Čechách a na Moravě

V tomto seznamu jsou nejsou uvedeny všechny prameny synodálních statut a diecézních synod. Pro české středověké synody tuto bibliografií vydají prof. Z. Hledíková, prof. Kadlec a prof. J.V. Polc. Pro studium olomouckých diecézních synod doporučujeme bibliografii P. Krafla. Na prameny diecézních synod 19. a 20. století odkazujeme na Ordinariátní listy příslušných diecézí. V tomto seznamu jsou tučně označeny tituly, které jsou zásadní pro připravovaný plenární sněm katolické církve v ČR. Ve vysvětlivkách jsou tituly v tomto seznamu označeny SČM.
1. Acta et decreta concilii provinciae Pragensis a. D. 1860, Praha 1862;
2. AMBROS, P., Kam směřuje česká katolická církev?, Refugium, Velehrad 1999;
3. BEDNÁŘ, J., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 7/1997;
4. BENEŠ, K., Sněm není "Kirchentag", Psp 5/1998;
5. BERÁNEK, J., Koncil míří do Česka!? v: „Anno Domini“ 8/1997;
6. BERÁNEK, J., Sněm katolíků, troubení na ústup, v: „Lidové noviny“, 13. 12. 1997;
7. BOROVÝ, K., Dějiny diecése pražské, Praha 1874;
8. BOROVÝ, K., Druhá diecésní synoda pražská, konaná 28. a 29. května 1873, ČKD 1873, str. 225;
9. BOROVÝ, K., Statuta synody diecése pražské 1863, ČKD 1864, str. 161-170;
10. BOROVÝ, K., Synoda diecése Budějovické, ČKD 1864, str. 296;
11. CIKLER, Z., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 7/1998;
12. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, 15 dílů, (vyd.) BOČEK, A., díl 1-5 / CHLUMECKÝ P., díl 6-7 / BRANDL, V., díl 8-13 / BRETHOLZ, B., díl 14-15, Brno 1836-1903;
13. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, 5 dílů; FRIDRICH, G. / CHRISTEN, Z. (vyd.), díl 1-3, 1912-1942; DUŠKOVÁ, S. / ŠEBÁNEK. J. (vyd.), díl 4-5, 1954-1978;
14. ČERNÝ, J., Sněm, v: „Zpravodaj Pražské arcidiecéze“ 9/1998;
15. Dekret o svolání plenárního sněmu katolické církve v České republice, zápis ze zasedání ČBK, 3.-5. července 1997;
16. Dokument o přípravě a průběhu plenárního sněmu katolické církve v České republice, zápis ze zasedání ČBK, 3.-5. července 1997;
17. Druhá synoda Českobudějovická, (Anonym), ČKD 1872, str. 602;
18. DUDÍK, B., Acta et constitutiones synodi olomucensis a.d. 1591;
19. DUDÍK, B., Dějiny Moravy, Praha 1884;
20. Duchovenské potřeby naše. Exercicie.- Synody. - Kanonický život., (Anonym), v: „Blahověst“ 1851;
21. DVORNÍK, F., Byzantské misie u Slovanů, Vyšehrad, Praha 1970;
22. FABER, K., Přípravné období plenárního sněmu, v: „Setkání-Aktuality“ 4/98;
23. FASSEAU, T., Collectio synodorum et statutorum almae ecclesie olomucensis, Regensburg 1766
24. FIALA, P. / HANUŠ. J., Skrytá církev, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 1999;
25. FIALA, P., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 1/99;
26. FILCÍK, Š, Hereze, formalita nebo nezbytnost? O sněmu katolické církve, Psp 4/1998;
27. FLIEDR, B., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 3/1998;
28. FLIEDR, B., Podivné cíle sněmu, Lidové noviny, 27. 12. 1997;
29. FLORIAN, J., Co očekávám od plenárního sněmu, KT 13/1997;
30. FREI, V., I koncil je maják, ne márnice, Psp 3/1998;
31. FREI,V ., O božím lidu v soudobém světě, v: „Setkání-Aktuality“ 14/1998
32. FREI, V., Třikrát obojí! aneb Sen člena sněmovního kroužku, Psp 3/1999;
33. FRIND, A., Die Geschichte der Bisch(fe und Erzbischöfe von Prag, Praha 1873;
34. FUNFÁLEK, A., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 3/1999;
35. GRAUBNER, J., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp, 11/1998;
36. GRAUBNER, J., Povídání o církvi, (kazeta) Fermata, Olomouc 1999;
37. HÖFLER, C., Concilia Pragensia 1353-1413, Praha 1862;
38. HANUŠ, J., Perestrojka nebo sametová revoluce?, Psp 9/1998;
39. HANUŠ, J., Sněm české katolické církve, poznámky liberálního katolíka, v „Teologický sborník“ 1/1998;
40. HLEDÍKOVÁ, Z., Die Prager Erzbischöfe als ständige päpstliche Legaten, v: Regensburg und Böhmen. Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg, 6, SCHWAIGER, G. / STABER, J. (vyd.), Regensburg 1972;
41. HLEDÍKOVÁ, Z., POLC, J.V. (red.), Pražské arcibiskupství 1344-1994, Zvon, Praha 1994;
42. HLEDÍKOVÁ, Z., Pražské synody, (v tisku), Praha 2000;
43. HLEDÍKOVÁ, Z., Synody pražských biskupů, (v tisku), Praha 2000;
44. HLEDÍKOVÁ, Z., Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské, v: AUC, Philosophica et Historica. Monographia 41, Praha 1971;
45. HLEDÍKOVÁ, Z., Venkovské děkanáty ve středověkých Čechách, v: Pocta Karlu Malému k 65. narozeninám, SOUKUP, L. (red.), Praha 1995, str. 112-123;
46. HOLEČEK, J. Sněm katolíků, pro koho vlastně?, v: „Lidové noviny“ 21.2.1997;
47. JANÁK J,-.HLEDÍKOVÁ, Z., Dějiny správy v českých zemích do r. 1945, Praha 1989;
48. Jednací řád přípravné komise plenárního sněmu katolické církve v České republice, zápis ze zasedání ČBK, 22.-25. října 1997;
49. Jubilejní sjezd katolíků moravských na posvátném Hostýně, ČKD, 1937, str. 389;
50. KADLEC, J., Bischof Tobias und die Prager Diözese während seiner Regierungszeit (1278-1296), v: Regensburg und Böhmen, (vyd.) SCHWEIGER, G., STABER, J., Regensburg 1972, str. 119-172;
51. KADLEC, J., Pražské synody a jejich statuty od doby arcibiskupa Olbrama ze Škvorce do odpadu Konráda z Vechty, (v tisku 2000);
52. KADLEC, J., Přehled dějin české církve I. a II. díl; Křesťanská akademie 1987;
53. KARFÍKOVÁ, L., Co očekávám od plenárního sněmu, KT 14/1997;
54. KAŠPARŮ, M., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 10/1997;
55. KOCOUREK, L., Unionismus jako jeden z výrazů vztahů k východní Evropě, v: Sborník Vojenské akademie, Brno 1994;
56. KONZAL, J. Má smysl svolávat synod?, v: „Getsemany“, září 1998;
57. KOUKOLOVÁ, M., Už se týká nás všech. První plenární sněm katolické církve v České republice, v: „Nové město“, 10/98;
58. KRAFL, P., Předhusitské synody olomoucké diecéze, Český časopis historický, 94, 1996, str. 739-760;
59. KRAFL, P., Synodální statuta olomoucké a pražské diecéze. Stav a možnosti historické práce. v: “Časopis matice moravské” 1997, str. 99-106;
60. KRCHŇÁK, A., Čechové na basilejském sněmu. Trinitas, Svitavy 1997;
61. KROFTA, K. (vyd.), Monumenta Vaticana res gestas bohemicas illustrantia, díly I-V, 1903-1954;
62. KRYŠTŮFEK, F. X., Dějiny církve katolické ve státech rakouských s obzvláštním zřetelem k zemím koruny české. Od doby slavného panování císařovny Marie Terezie až do času J.V. císaře Františka Josefa I. (1740-1898), 2 díly, Praha 1898-1901;
63. LEISCHING, P., Die Bischofskonferenz. Beiträge zu ihrer Rechtsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklung in Österreich, Wien/München 1964;
64. LIŠKA, O., Církev v podzemí a společenství Koinótés, Sursum, Brno 1999;
65. LOSERTH, J., Aus böhmischen Formularen, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 57, 1919;
66. MACHOVÁ, H., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 12/98;
67. MALÝ, V., Sněm není něco navíc, v: „Anno Domini“ 3/98;
68. MATĚNA, J., Sněmovní kroužek - jak vůbec začít, Psp 2/99;
69. MEDEK, V., Osudy moravské církve do konce 14. věku, Česká katolická charita, Praha 1971;
70. MEDEK, V., Cesta české a moravské církve staletími, Česká katolická charita, Praha 1982
71. Modus vivendi, v: „Ordinariátní list pražské arcidiecéze“ 4, 1928, str. 37-38;
72. Nádherný eucharistický sjezd diecéze královéhradecké, ČKD, 1937, str. 389;
73. NEJEDLÝ, Z., Prameny k synodám strany pražské a táborské, Praha 1900;
74. NOŽÍŘOVÁ, B., Přehled utrakvistických synod v Čechách do roku 1440, v: „Jihočeský sborník historický“ 47 (1978);
75. OPATRNÝ, A., Občas nám chybí střízlivost, Psp 5/99;
76. PAULY, J., O čem by se mělo jednat na příští synodě?, v: „Věstník katolického duchovenstva“ 1909, str. 307, 1911-12, str. 292;
77. PETRLA, D., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 9/1997;
78. Plenární sněm má obnovit církev. Čeští a moravští biskupové se setkali v Králíkách, KT 21/1997;
79. POLÁKOVÁ, J., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 1/1998;
80. POLC, J. V., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 2/1998;
81. POLC, J. V., Pražské koncily a synody doby arcibiskupů Jana Očka z Vlašimi a Jana z Jenštejna, 1362-1395;
82. POLC, J. V., Statutes of the synods of Prague, v: „Apollinaris“ LIII, 1980;
83. PONDĚLÍK, F., Synody, ČKD 1842, str. 450-462;
84. Porady pastýřské v diecézi litoměřické, (Anonym), ČKD 1862, str. 151;
85. PRAŽÁK, J., Pražská vizitační statuta z roku 1244, v: „Studie o rukopisech“ 14/1975;
86. Provinciální sněm církevní v Praze, (Anonym), v: ČKD 1860, str. 458;
87. PRUDKÝ, L., Optimistická zpráva o sněmovních kroužcích, Psp 10/99, 11/99;
88. PRUCHA K., Synody a exercicie, ČKD, 1849, str. 95;
89. První celostátní sjezd katolíků československých, ČKD, 1935, str. 396-401;
90. PŘÍHODA, P., Oč usiluje KAIROS 98, Psp 4/99;
91. RABAN, M., Jak budeme sněmovat, Psp 9/1997;
92. RABAN, M., Co znamená pro naši dobu svolání sněmu katolické církve v naší republice? KT 47/1996;
93. RABAN, M., Co znamená pro naši dobu svolání sněmu katolické církve v ČR?, v: „Setkání-Aktuality“ 5/97;
94. RABAN, M., Plenární sněm - o co jde, KT 2/1998;
95. RABAN, M., Příprava na plenární sněm pokračuje, KT 26/1998;
96. RABAN, M., Sněm jako vrchol Desetiletí, KT 33/1997;
97. RABAN, M., Sněm je Boží dílo, v: „Mezinárodní report“ 10/98;
98. RABAN, M., Sněm katolíků, výzva k systematickému postupu, Lidové noviny 27.12.1997;
99. RABAN, M., Sněm má nasměrovat církev do budoucnosti. Rozhovor se sekretářem přípravné komise o budoucnosti církve u nás, (red. BÖHME, M.,), KT 38/1997;
100. RABAN, M., Sněm shora nebo zdola, Psp 12/1997;
101. RABAN, M., Výzva k formaci sněmovních kroužků, KT 13/1998;
102. RABAN, M., Z dějin církevních sněmů, KT 11/1996;
103. REJL, L. D., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 8/1998;
104. RŮŽIČKA, V., O synodách moravských, ČKD 1884, str. 65;
105. Řád diecesální synody Pražské, (Anonym), Blahověst 24/1863, str. 373-376;
106. ŘEHÁK, K. L., Jaký prospěch přinášejí církvi synody partikulární a diecesní, ČKD 1879, str. 410;
107. SEDLÁK, J., Některá zvláštní ustanovení pražské synody z roku 1605, ČKD 1890, str. 606-613;
108. Sjezd bohoslovců a kněží českoslovanských v Českých Budějovicích (7.-9. srpna 1906), (Anonym), v: „Čech“ 218/1906;
109. Sjezd bohoslovců českoslovanských v Praze (1905), (Anonym), v: „Čech“ 212/1905;
110. Sjezd českého duchovenstva v království českém (25. srpna 1903 v Praze), (Anonym), v: „Katolické listy“ 1903, č. 231;
111. Sjezd katolických jednot ve Frankfurtu nad Mohanem 24. září 1863, ČKD 1863, str. 468;
112. SKRBENSKÝ, L., Rozpuštění Zemské jednoty katolického duchovenstva českého. List ze dne 13. dubna 1907, v: „Ordinariátní list Pražský“ 1907, str. 49;
113. SODANO, Dopis Apoštolského stolce kard. M. Vlkovi schvalující plenární sněm katolické církve v ČR. Vatikán, 2.10.1996;
114. SOKOL, J., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 12/1998;
115. STATEČNÝ, K., Čtvrtá synoda Budějovická, ČKD 1914, str.15-20;
116. STEJSKAL, F., Zbyněk Zajíc z Hasenburka a jeho první statuta synodální z r. 1403, ČKD 54/1913, str.140;
117. STŘEBSKÝ, T., Volné kněžské konference v Králové Hradci 1908 v: PODLAHA, Bibliografie 1923;
118. SUCHÁNEK, J., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 6/1998;
119. Synoda provinciální pražská r. 1860, (Anonym), ČKD 1863, str. 360;
120. Synoda provinciální Pražská, Blahověst 1863, str. 20-21, 27-32, 36;
121. Synodus archi-diocesana Pragensis Ill. Rev. Dom. Sbigneo Berka, Archiep. Pragensi MDCV, Nigrianus, Praha 1605;
122. Synodus dioecesana Brunensis II. quam diebus 21.-24. Augusti, 1934, episcopi Josefi Kupka, brněnská konsistoř, Brno 1935;
123. Synody čili sněmy církevní, (Anonym), Blahověst 1849, str. 70;
124. Synody diecesánské a porady duchovenské, (Anonym), Blahověst 1856, str. 69;
125. Synody v pražské diecézi v letech 1349-1419, (Anonym), Československý časopis historický 18 /1970, str. 119-120;
126. Synody v prvních třech stoletích, (Anonym), Blahověst 1863, str. 389-391;
127. ŠUSTA, J. Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1935;
128. ŠVANDA, P., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 8/ 1997;
129. TETIVOVÁ, K., Co očekávám od plenárního sněmu, Psp 10,1998;
130. TOMEK, W. W., Dějepis města Prahy, III, Praha 1875, str. 360-361;
131. TRUHLÁŘ, J. (vyd.), Fontes rerum bohemicarum, 6 dílů, Praha 1873;
132. Třetí synoda českobudějovická, (Anonym), ČKD 1875, str. 450;
133. TUMPACH, J., Synody v Rakousku poslední dobou slavené, ČKD 1905, str. 423, 1906, str. 431, 1907, str. 44;
134. VÁLKA, J., Dějiny Moravy, díl I.-IV. Brno 1991;
135. Valná hromada Zemské jednoty českého duchovenstva pro království české, (Anonym), v: „Čech“ 198/1905;
136. Valná hromada Zemské jednoty českého duchovenstva pro království české (V Praze 30. srpna 1906), (Anonym), v: „Čech“ 240/1906;
137. VAŠKO,V., Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce, sv. I, II, Zvon 1990;
138. VINAŘICKÝ, K., Předlohy a návrhy k synodě arcidiecése pražské r. 1863, ČKD 1863, str. 370;
139. VLK, M., Sněm, sněm, sněm…Zamyšlení nad přípravou našeho sněmu, KT 37/1998;
140. VLK, M., K čemu národní sněm katolické církve?, Psp 10,11,12/1998;
141. VOPATRNÝ, G., Pravoslavná církev v Československu v letech 1945-1951, 3K, Brno 1998;
142. WELTSCH, R. E., Archbishop John of Jenstein (1348-1400). Papalism, humanism and reform in pre-hussite Prague, Paris 1968;
143. Z historie biskupských konferencí rakouských, (Anonym) v: „Věstník katolického duchovenstva“ 1910, 1911, str. 116;
144. Zákaz Ligy českých kněží na hájení lidských a občanských práv, v: „Ordinariátní list pražský“1907, str. 10;
145. ZELENÝ, R., Councils and Synods of Prague (1343-1361) , v: Apollinaris 45/1972, Roma 1972;
146. ZELENÝ, R.,. Synodální život v pražském biskupství, v: Tisíc let pražského biskupství 973-1973, Praha 1973 ;
147. Zemská jednota českého duchovenstva. Její ustavení, (Anonym), Katolické listy 103/1902;
148. Zemská jednota duchovenstva českého, 21.července 1904, (Anonym), v: „Čech“ 201/1904;
149. ZHÁNĚL, R., První diecesní synoda brněnská, ČKD 1910, str. 253;předcházející | obsah | následující