ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality 63

Miloš Raban

Závěrečné poděkování

Děkuji kardinálu Miloslavu Vlkovi a arcibiskupu Janu Graubnerovi za jejich cenné připomínky, které mne byly významným vodítkem při úpravách textu.
Pro úvodní a teologickou část bylo autorovi zdrojem především pokoncilní učení církve publikované ponejvíce v Enchiridon Vaticanum (SSv) a bibliografie současných nejvýznamnějších zástupců teologie společenství a její synodality, zejména kardinála Josefa Ratzingera (SSv), prefekta Kongregace pro učení víry, francouzského teologa Yvese Congara (SSv), Eugenia Corecca (SSv), profesora kanonického práva Univerzity ve Freiburgu a od roku 1986 až do své smrti v roce 1995 biskupem ve švýcarském Luganu, dále profesora kanonického práva Winfrieda Aymanse (SSv), profesora teologie Hervé Legranda O.P. (SSv) na Katolickém institutu v Paříži a konečně profesora teologie Gillese Routhiera (SSv) na teologické fakultě katolické univerzity v Quebecu a v neposlední ředě našeho ekleziologa doc. Ctirada V. Pospíšila O. F. M. (SSv) z teologické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, jemuž děkuji za jeho cenné připomínky k teologické části.
Pro zpracování historické části jsem mohl nejvíce čerpat s díla historika Huberta Jedina Malé dějiny koncilů (SSv) a z rozsáhlé edice Konziliengeschichte, už 30 let vydávané prezidentem papežského výboru pro historické vědy prof. Mons. Walterem Brandmüllerem (SSv), v níž rozsahem a důkladností vynikají práce profesora církevních věd na jezuitské univerzitě St. Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem prof. Hans-Jochena Siebena, S.J. (SSv), a profesora církevních dějin Jaroslava Kadlece (SSv) z Katolické teologické fakulty Karlovy univerzity, které skýtaly hlavní vodítko.
Dále autor děkuje Mons. dr. Jaroslavu V. Polcovi profesoru církevních dějin Katolické teologické fakulty univerzity Karlovy. za velkorysé poskytnutí ještě nevydaných textů o středověkých českých synodách a P. ThLic. Petru Žůrkovi, doktorandu Lateránské univerzity v Římě, za francouzskou a italskou bibliografii, kterou autor mohl čerpat z jeho licenční práce La sinodalità in alcuni autori contemporanei, SSv.
Dále děkuje prof. Zdeňce Hledíkové (SSv), ředitelce Historického ústavu Filozofické fakulty a prof. Miroslavu Zedníčkovi z Katolické Teologické fakulty Karlovy univerzity, dr. Filipu M. Štěpánovi O. P. (SSv) z teologické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, doc. Ignáci Hrdinovi, O. Praem. (SSv) z právnické fakulty Plzeňské univerzity za jejich pozornou revizi a připomínky, dr. Vratislavu Slezákovi a dr. Břetislavu Daňkovi za pečlivé korektury a v neposlední řadě slečně Janě Sojčekové, výkonné sekretářce přípravné komise plenárního sněmu, za obětavou pomoc při zpracování textu.předcházející | obsah