ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality 42

Miloš Raban

Založení sněmovních kroužků

Zahájení diskusí o církvi se sleduje se zájmem a u některých též s netrpělivým i nedůvěřivým očekáváním , což je dobré znamení. Aby se mohl těchto diskusí účastnit každý, byli všichni, kdo chtějí přispět svým slovem svobodně a bez jakéhokoliv nátlaku k dobru církve vyzváni, aby založili sněmovní kroužky. Těch se může účastnit každý, i nevěřící, kdo má upřímný zájem o církev u nás. Dá se odhadovat, že sněmovních kroužků u nás vznikne kolem jednoho tisíce. K tomu je proto zapotřebí, aby jejich účastníci, kterých se potom dá počítat i na desetitisíce, byli s koncilním učením dobře seznámeni, aby diskuse byla věcná a kompetentní a výsledky byly použitelné pro sněmovní předlohy.
Sněmovní kroužky mají podnítit a shromáždit lidi, svěřit jim důvěru a odpovědnost. Podklady, které jsou pro ně k dispozici, mají poukázat na důležité důrazy koncilního a pokoncilního chápání církve. Sněmovní kroužky se potom samy stávají prostorem pro setkávání, sdílení, společné přemýšlení a komunikaci, a někdy i pro řešení konkrétních místních problémů. Sněmovní kroužky mají být tvůrčím prostředím, z něhož mají přijít nové zásadní podněty pro místní společenství, jakož i pro celou národní církev. Má proto sloužit také ke vzdělávání věřících a porovnávání ideálu a skutečnosti, zvláště v tom, v čem se kroužek cítí kompetentní.
Ve sněmovních kroužcích také dochází k průzkumům, rozborům a diskusím. Na jejich setkáních jsou vítáni všichni, kdo se hodlají vyjádřit k tomu, co přispívá k blahu naší církve, a chtějí pomoci řešit její situaci. Přípravná komise zpracovává pro kroužky materiály a registruje jejich animátory, kteří jejich činnost moderují. Animátoři jsou ve své činnosti řízeni moderátorem a zapisují výsledky jednání kroužků a předávají je prostřednictvím moderátora přípravné komisi k dalšímu zpracování.
Sněmovní kroužky se ustanovují v biskupstvích, provincialátech, vikariátech, na teologických fakultách, v kněžských seminářích. Dále jsou doporučeny ve všech farnostech, řeholních domech a dalších církevních zařízeních a sdruženích tam, kde je možno navrhnout animátora a vytvořit kroužek.
Příslušný člen přípravné komise - moderátor - pečuje o animátory doporučené představeným, popř. alespoň 8 zájemci. Animátor by měl mít teologické vzdělání a být dobře seznámen s učením církve. Animátor eviduje členy sněmovních kroužků a moderuje jejich činnost. V jedné církevní instituci může z důvodu více názorových orientací nebo velkého počtu zájemců vznikat i více sněmovních kroužků. Duchovní správci, vyšší řeholní představení a představení křesťanských sdružení jsou členy sněmovních kroužků, pokud nejsou sami jejich animátory. Členem příslušného sněmovního kroužku se může dále stát každý zájemce o přípravu a činnost sněmu.předcházející | obsah | následující