ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality 44

Miloš Raban

K čemu slouží výstupy ze sněmovních kroužků

Práce sněmovních kroužků je rozdělena podle sněmovního procesu do tří fází: formační, přípravné a sněmovní. Úkolem formační fáze je seznámit se s obsahem nejdůležitějších koncilních dokumentů a jejich reflexe v meditaci a v diskusi. V roce 1999 dostali animátoři do ruky pracovní materiál určený pro formaci sněmovních kroužků. Sledoval dvě hlavní linie: hlavní témata II. vatikánského koncilu a Velkého jubilea roku 2000. Pro další léta budou připraveny materiály, O liturgii, O Božím slovu a O církvi v dnešním světě.
Plodem této formační reflexe je nejen získat schopnost práce s církevními dokumenty, ale i uplatňovat je v další činnosti kroužku, v aktivitách v místním společenství nebo ve formě písemného příspěvku pro přípravnou komisi, kde budou využity jako podklad pro zpracování tematických dotazníků a tvorbu sněmovních předloh.
Ve sněmovní fázi budou sněmovní kroužky připomínkovat projednávané předlohy. Na jejich reakce bude brán zřetel v konečném usnesení.

K čemu budou sloužit výstupy ze sněmovních kroužků

Cílem práce sněmovních kroužků je zjistit místní situaci v řadě oblastí u té skupiny věřícících, kteří se zajímají o sněmovní proces a chtějí mu svým slovem pomoci. Pro sněmovní kroužky to znamená pokračovat v započaté diskusi a společném dialogu v rámci kroužků. Bude také přínosné, rozšíří-li se diskuse i mimo kroužek. Některé podněty mohou vést přímo ke konkrétním změnám v okolí kroužků – třeba v rodinách jejich členů, v jejich farnosti či společenství. Všechny shromážděné reflexe a návrhy na řešení jsou v každém případě již cenným obrazem o tom, jaký je život aktivnějších členů naší církve – a poznání tohoto obrazu je pro pastýře naší církve jistě cennou hodnotou. Takto získané informace přispějí jistým způsobem ke zjištění situace naší církve v určité aktivní skupině věřících (40% členů sněmovních kroužků jsou vysokoškoláci). Po objektivních analýzách budou použity k zapracování do sněmovních předloh. Pokud je biskupové budou považovat za významné, projednají se na sněmu. Takto mohou členové sněmovních kroužků, vyvolat proces směřující k zlepšení stavu, jeho nápravě či změně. A naopak ty, které budou prozrazovat určité deformace vidění církve, jednostrannost, neporozumění a podobně, se stanou důležitým impulsem ke vzdělávání v církvi a mohou inspirovat duchovní formaci, pastoraci či sdělovací prostředky. Tato komunikace má sloužit k oživení naší církve a k řešení jejích problémů na plenárním sněmu.
Různé kroužky pracují různým způsobem, také očekávání kladená ve sněmovní proces jsou různá. Sněmovní proces se může a má pro naší církev stát tolik potřebnou školou dialogu.
· Abychom dokázali najít správnou cestu do budoucnosti, musíme pravdivě poznat situaci, ve které se nacházíme. Naše společenství jsou ovlivněna dlouhou dobou nesvobody i překotnými změnami posledních let. Jaká situace byla v našem místním společenství dosud?
· Při četbě a rozjímání základních dokumentů II. vatikánského koncilu jsme poznali velikost, krásu a důstojnost církve - mystického těla Kristova. Víme ale, jak nesnadno se ideál, který nám předložili koncilní otcové, promítá do každodenního života Božího lidu. Aby církev věrně následovala svého Pána, je třeba aktivní a odpovědná účast každého křesťana. Co tedy mohu udělat já (my), u nás, v naší konkrétní situaci pro realizaci závěrů Druhého vatikánského koncilu?
· K tomu, abychom byli opravdovým znamením spásy a Boží lásky, nestačí jen naše aktivity. Je třeba proměňovat i srdce věřících. Co je nutné změnit v nás samých?
· K obnově církve je nezbytné, abychom po obnově opravdu toužili. Nestačí ale jen naše nadšení. Můžeme narazit na mnohá omezení, daná možnostmi naší církve. Co potřebujeme pro to, aby naše společenství mohlo žít naplno jako součást Božího lidu? Co nám chybí, abychom mohli napřít své síly k obnově v duchu II. vatikánského koncilu? Jaké prostředky, struktury, jakou pomoc potřebujeme? Co pro to můžeme udělat my sami? Co pro to mohou udělat naši duchovní pastýři?
Jistě vyvstane spousta námětů, impulsů, otázek i jejich řešení. Tím více tedy se vítají zápisy a připomínky, které budou cenným svědectvím skutečného života naší církve a závazným zdrojem pro připravované předlohy. Analýza dosavadních výsledků prací sněmovních kroužků nám ukazuje zájem o tuto tématiku a sněmovní proces.předcházející | obsah | následující