ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Obecně 
Trvalí jáhni 
Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí do pastorace 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí do pastorace 83

Mgr. Michal Opatrný

Jáhenská povolání

Kromě uvedeného průzkumu mezi jáhny byl také proveden průzkum mezi studenty denního studia teologie, kteří nejsou kandidáty kněží. Průzkum proběhl v Olomouci na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého mezi studenty oboru Teologie a v Českých Budějovicích na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity mezi studenty oborů Teologie a Pastoračně-sociální asistent. Průzkum provedený formou dotazníku měl zjistit: zda studenti uvažují o jáhenské službě, zda o ní uvažují proto, že nechtějí kvůli předpisu celibátu nebo kvůli způsobu formace přijmout kněžské-presbyterské svěcení, dále zda by studenti uvažující o jáhenství chtěli svěcení přijmout dříve než v 35 letech. V poslední otázce měli studenti možnost prezentovat představy o své případné jáhenské službě. Z obou fakult odpovídalo 34 studentů, z celkového počtu 76 studentů.
Bylo zřetelné, že většina studentů denního studia teologie o jáhenství neuvažuje (celkem 46%). Toto číslo není nijak tragické vzhledem k tomu, že laiků bude v církvi vždy více než svěcených služebníků, resp. jáhnů. Mohou v něm být také studenti, kteří se zatím nerozhodli pro kněžství a studují teologii jako laici. Z tohoto pohledu se počet těch, kdo o stálém jáhenství uvažují, jeví jako poměrně vysoký (celkem 36%). Z reflexí od respondentů, které se objevili v odpovědích na čtvrtou otázku, je patrné, že mnozí o jáhenství vůbec neuvažovali, a poprvé se nad touto možností své životní dráhy zamysleli až při vyplňování dotazníku. Necelá čtvrtina respondentů je však pro stálé jáhenství rozhodnuta (21%). To je poměrně vysoké číslo.
Ostatní otázky z dotazníku jsou vyhodnoceny u těch, kdo odpověděli ano nebo spíše ano na první otázku.
Je poznat, že většina studentů o jáhenství uvažuje kvůli předpisu celibátu. Pokud by byl celibát dobrovolný, rozhodli by se pravděpodobně pro kněžství. Tuto skutečnost dokresluje i další tabulka, která ukazuje, že studenti by rádi nastoupili do pastorace hned po ukončení studia a formace, a to jako svěcení služebníci.
Uvedená čísla ukazují, že i mezi denními studenty teologie panuje zkreslený pohled na jáhenskou službu. Pravděpodobnější však je, že jáhenství chápou jen jako nahrážku za kněžství, které nechtějí přijmout s předpisem celibátu. Ovšem takto k jáhenství přistupovala zpočátku i řada současných jáhnů, a mnoho z nich po vysvěcení svůj názor změnilo. Jak ukázal průzkum mezi jáhny, nyní chápou svou službu jako autentickou a další svěcení by často už ani přijmout nechtěli.
Vztah studentů denního studia k jáhenství mají popsat také jejich odpovědi na čtvrtou otázku. Tam měli studenti vlastními slovy vyjádřit, jak by si svou vlastní jáhenskou službu představovali. Tedy co by chtěli jako jáhni dělat. Většina odpovědí potvrzuje závěry z předešlých dvou tabulek. Tedy, že by se studenti chtěli jako jáhni věnovat především farní pastoraci, liturgii, péči o farnosti bez kněze. Více už k jáhenské službě patří příprava na svátosti, kterou by chtěli studenti v poměrně hodně případech vykonávat. Výjimečně byla zmíněna evangelizace (jednou), dále péče o mládež (dvakrát), služba v nemocnici (jednou), tedy práce, které mají více diakonický charakter.
Někteří ze studentů, zvláště ti, kteří odpověděli na první otázku spíše ne, také odpověděli i na další otázky. Krátký přehled jejich odpovědí je zde pouze pro dokreslení. Je totiž zajímavé, že jejich představy o práci jáhna měly k naplňování diakonie mnohem blíže, než představy těch, kdo o jáhenství více uvažují. V odpovědi na otázku o přijetí dalšího svěcení odpovídali spíše záporně, a jáhenské svěcení by případně také přijali raději hned po skončení přípravy, ale často také nebyli v této otázce rozhodnuti. Jáhenskou službu vidí několikrát v péči o sociálně slabé nebo potřebné, dále ve službě v nemocnicích, evangelizaci a také při vzdělávání – katecheze dospělých. Služba ve farnosti se objevuje jen výjimečně. Paradoxně tedy mají tito studenti o jáhenské službě přesnější představy než ti, kdo svůj zájem o jáhenství jasně vyjádřili. Vhodné profilaci jáhenské služby, o které bude více pojednáno v následující kapitole, by jako jáhni tedy spíše přispěli tito studenti.předcházející | obsah | následující