ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Připomínky k různé tématice

Připomínkování abstrakt předloh tématické sekce za diecézi brněnskou
/nepřítomného P. Josefa Chybu zastoupil P. Milan Vavro ze Slavkova/.

1. Připomínky obecně:
· témata jsou některá moc souvislá, popisující a nenastiňující body k projednávání a řešení v kroužcích
· jako vzor jasného a stručného zpracování bych považoval Výchova a vzdělání od Dr. Šťastné.

Připomínky k jednotlivým tématům:
LG a česká církev
· vůbec se zabývat na prvním místě vizí naší církve, co je prioritou řešeni stavu církve
· termín česká církev je nejasný. Buď církev v České republice, nebo církev v provincii České a provincii Moravské, nebo církev v Čechách a na Moravě.
· pozorujeme rozdílnost života církve v Čechách a na Moravě v podmínkách, dějinném pozadí, tradici, chápání, spiritualitě, ...
· příspěvky P. Krátkého příliš heslovité
· mnohá témata jsou převyprávěná LG, bez reflexe na naši církev. Vzorem zpracování je otázka Teologie kněžství.

Služba, život a formace jáhnů
· k tématu zpracovat jednoduchý přehled bodů - otázek, zkušenosti a problémů jáhenské služby, týkající se našeho prostředí

Laici
· otázka o povoláních, které jsou v rozporu s křesťanskou morálkou /gynekolog, lékárník, hoteliér/

Liturgie
· jak slavit neděli jako zákl. znamení křesťanů /v rodině, farnosti, obci, společnosti/
· otázka úcty k eucharistii / donášení nemocným, v kostele, přechovávání ../ a úcty k liturgickým stavbám a předmětům
· kdo stanoví postup a uskuteční likvidaci liturgických prostorů, které byly zaneřáděny nevkusnými úpravami /různé bedny místo oltářů, kozy místo ambonů/
· jak doprovázet liturgii v případě, kdy hudba nebo zpěv liturgii nepovznáší, ale vytváří studenou atmosféru

3. Doplněni dalších témat
V navržených tématech se projevuje:
· většinou jsou navrhovány seshora /od profesorů, intelektuálů, laiků činných v ústředích apod./
· schází hlas z terénu /kněží z pastorace, prostých laiků, z prostředí vesnice, pohraničí, tradičního křesťanství/
· někde malá reakce na tradici, lidové prožívání víry, na skutečný duchovní stav obyčejných lidí, kterých je v církvi většina

Další navrhovaná témata:
a/ Katecheze
· jako náboženská ;výchova je dosud téměř nezmíněna, přestože je to okruh velice důležitý a v terénu nejdiskutovanější
· domnívám se, že je odlišné od tématu Výchova a vzdělání

Téma katecheze řešit v pohledu zpracování:
· modelů katechezí pro jednotlivé skupiny pro školní děti, mládež. biřmovance. snoubence, rodiče před křtem dítěte. ke svátostem...
· jejich návaznosti a jednotící linie /např. před sňatkem - pak chtějí křtít - pak dítě ke svátostem/
· pomůcek / co jim dát do ruky jako studijní text ..../
· řešit v těchto katechezích důležité rozlišení na část kerygmatickou a katechetickou /katecheze jsou pro ty, kteří již uvěřili a rozhodli se pro Boha, kerygma neboli prvotní hlásání pro ty, kteří zatím nevěří a jen chtějí dosáhnout přijetí svátosti/
· problém vyučování náboženství na školách - mimo školu

b/ Evangelizace
· by měla být podle dokumentů papeže hlavním programem do 3. tisíciletí k obnově církve, téma však chybí.

Hlavní rozdělení evangelizace:
1. evangelizace nevěřících jako prvotní hlásání /kerygma/
2. další vedení nově obrácených /zařazení do církve, přípravy na svátosti, společenství../
3. evangelizace odpadlých věřících jako hlásání kerygmatu k obrácení srdce
4. evangelizace věřících /těch, kteří byli většinou pouze katechizováni a nedokážou být svědky své víry/
Z těchto pohledů rozpracovat témata /pro oblasti, věkové skupiny.../

c/ Poslání muže
přičlenit do tématu "problémy ženy"

d/ Duchovní život, duchovní obnova, spiritualita a hnutí
· obnova jednotlivce, farností a společenství
· zjištění naší současné spirituality a jejích kořenů - hledání metod obnovy duchovního života
· zaměřeni se na otázku obnovy základního vztahu k Otci, Synu a Duchu sv. ve smyslu osvědčených metod /např. Sievers/
· význam hnutí v naší církvi, otázka spolupráce

e/ Sekty / do ekumenismu/
· nárůst sekt, úspěšnost jejich evangelizace
· praktická řešení problémových případů, jak pomoci
Zaslat reakci na tento text.