ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Co je PKPS 
Jednací řád PKPS 
Personální obsazení PKPS 
Témata 
Zápisy ze zasedání sekcí 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Co je PKPS

PKPS je pomocný orgán České biskupské konference (ČBK). Podle usnesení ČBK připravuje a zajišťuje náležitosti pro svolání plenárního sněmu, zejména návrh Plánu přípravy plenárního sněmu, který bude obsahovat žádost ČBK Apoštolskému stolci o schválení svolání sněmu a jeho odpověď. Dále v něm bude dekret o svolání sněmu a dokument o jeho přípravě a průběhu, jednací řád přípravné komise a jejích složek, seznam personálního obsazení přípravné komise, systém a metoda zpracovávání předloh všech témat, jejich analýz a průzkumů, materiálů pro sněmovní kroužky a vyhodnocování jejich diskusí a připomínek, reakcí médií a korespondence. Dále pak v něm bude dislokace a harmonogram činností, technicko-organizační zajištění, finanční rozpočet a jeho zajištění, plán medializace a duchovní dimenze přípravy sněmu.

Přípravná komise se skládá z předsednictva, sekretariátu, sekcí a jejích složek. Předsednictvo podléhá ČBK a řídí činnost přípravné komise. Jeho členy jsou předseda a místopředseda komise. ČBK jmenuje předsedu, který nominuje členy komise a pověří je funkcemi. Svolává a řídí zasedání předsednictva, sekretariátu a společná zasedání sekcí. Také místopředsedu vyjmenuje ČBK. Ten pak po dohodě s předsedou jej zastupuje v případě nepřítomnosti.

Sekretariát koordinuje a řídí činnost přípravné komise, připravuje programy společných zasedání a rediguje výstupní materiály podle Plánu přípravy sněmu, který nejprve zpracuje podle návrhů jednotlivých sekcí a předloží ho ke schválení ČBK. Rovněž tak sestaví Plán průběhu sněmu. Členy sekretariátu jsou předseda a místopředseda, sekretář, generální sekretář ČBK a koordinátoři jednotlivých sekcí přípravné komise. Sekretář přípravné komise je jmenován ČBK a spadá pod pravomoc předsednictva. Zpracovává a distribuuje materiály na všechna zasedání a koordinuje organizační sekci. Za činnost této komise odpovídá ve své kompetenci generální sekretář. Koordinátoři sekcí jsou jmenováni na návrh ČBK předsedou komise a jsou mu podřízeni. Také spravují činnost příslušné sekce a jejich složek.

Jednací řád sekretariátu: Předseda svolává a řídí zasedání sekretariátu a schvaluje jeho program. Sekretář navrhuje předsedovi jeho svolání a stará se o přípravu programu. Sekretariát svolá předseda i v případě, když k tomu dá podnět prostá většina jeho členů. Na svém zasedání má sekretariát projednat program a předseda schválí jeho usnesení. Podepsaný zápis předá generálnímu sekretáři ČBK.

Přípravná komise má tyto sekce (komise):
organizační,
tematickou,
analytickou,
pastorální,
informační
a duchovní.
Jejich činnost se obdobně řídí jednacím řádem sekretariátu. Koordinátor nebo z jeho pověření sekretář přípravné komise svolává a řídí zasedání sekcí, které podle svého zaměření koordinují aktivitu svých složek.

Složky sekcí jsou skupiny pověřené jednotlivými úkoly. Členové sekcí jsou zároveň vedoucími svých složek bezprostředně podřízených příslušné sekci a jsou jmenováni předsedou na návrh sekretariátu po domluvě s příslušným ordinářem. Členy složek sekcí jmenuje předseda PKPS na návrh vedoucího složky a členů přípravné komise, pokud není stanoveno jinak.

Experti vypracovávají expertizy podle požadavků biskupů a členů přípravné komise. Vyhledává a zve je koordinátor tematické nebo analytické sekce, když je navrhla k tomu kompetentní odborná komise nebo analytický tým.

organizační sekce: Organizuje přípravu sněmu. Dále zpracovává své úkoly, jak určí zejména Plán přípravy a průběhu plenárního sněmu, a to především: návrh stanov a jednacího řádu sněmu, vnitrosprávních náležitostí, logistiky, harmonogramu všech termínů, finančního rozpočtu a zajištění přípravy a průběhu sněmu. Po schválení ČBK organizuje přípravná setkání jako složky sekce, která nezasahují do kompetencí ostatních sekcí. Jejich závěry předává sekretariátu. Vydává také materiály pro sněmovní kroužky. Shromažďuje a vyhodnocuje reakce médií a korespondenci veřejnosti a předává je tématické a analytické sekci. Napomáhá při organizaci struktury sněmu.

tematická sekce: Zpracovává sněmovní předlohy. K tomu navrhne systém a metodu jejich zpracovávání. Dále registruje a analyzuje témata koncilního a pokoncilního učení a rozděluje je podle příslušnosti k projednávání. Zřizuje pro ně ze vhodných a kompetentních specialistů odborné komise jako složky sekce, kterým je zadává ke zpracování do předloh. Navrhuje k nim vhodné experty a zaznamenává připomínky jejich i ostatních sekcí. Připravené texty s variantami řešení zasílá sekretariátu a navrhuje ČBK prioritu jejich projednávání. Vedoucí odborné komise přiděluje úkoly a koordinuje činnost jejích členů. Svolává a řídí jejich zasedání obdobně podle jednacího řádu sekretariátu a po projednání s koordinátorem připravuje program. Jemu a sekretáři přípravné komise posléze předá zápis z jednání.

analytická sekce: Provádí průzkumy v pramenech a ve stanovených skupinách obyvatelstva, zejména věřících v České republice. Tyto průzkumy zpracovává do analýz. Proto zpracuje systém a metodu historických a sociologických průzkumů a analýz týkajících se evangelizace a zpracovávaných témat. K tomu sestavuje nebo pověřuje analytické týmy jako složky sekce, zvláště v odborných institucích. Dále k tomu povolává a úkoluje vhodné experty. Rovněž jim schvaluje metodu práce, vyhodnocuje diskuse a připomínky ze sněmovních kroužků. Výsledky předává tematické sekci. Zasedání analytických týmů se řídí obdobně jednacím řádem odborné komise.

pastorální sekce: Pečuje o aktivní účast laiků na sněmovním procesu. K tomu navrhne plán jejich pastorace během přípravy a průběhu sněmu a metodu zpracování materiálů pro sněmovní kroužky. Pak eviduje animátory sněmovních kroužků, které jsou jako složky sekce závazné (minimálně 8 členů) v biskupstvích, vikariátech-děkanátech, řeholních provinciích a opatstvích, na teologických fakultách a v kněžských seminářích. Doporučené jsou pak ve všech farnostech a ostatních církevních institucích v ČR. Zpracovává materiály pro sněmovní kroužky, registruje a distribuuje jejich připomínky tematické, analytické a informační sekci. Animátoři sněmovního kroužku jsou jmenováni po projednání s představeným příslušné instituce nebo jeho nadřízeným. Evidují členy a moderují činnost sněmovních kroužků. V jedné církevní instituci může z důvodu více názorových orientací nebo velkého počtu členů vznikat i více sněmovních kroužků. Členem příslušného sněmovního kroužku se může stát každý zájemce o přípravu a činnost sněmu.

Sněmovní kroužky jako složky sekce projednávají materiály přípravné komise obdobně podle jednacího řádu odborné komise. Moderátoři jsou jmenováni po projednání příslušným představeným za členy pastorální sekce a usměrňují týmy animátorů, které jsou složky sekce analogicky podle jednacího řádu odborné komise. Tyto týmy jsou jako složky sekce organizovány na úrovni diecézí, konferencí vyšších řeholních představených, sekce proto mládež a národního katechetického střediska. Zpracovávají výsledky jednání sněmovních kroužků a předávají je pastorální sekci a ta je po zpracování postoupí analytické a tematické sekci. Za členy pastorální sekce jsou jmenováni také metodici, kteří mají metodicky zpracovávat materiál pro sněmovní kroužky.

informační sekce: Věnuje svou péči spolupracující veřejnosti prostřednictvím redakcí médií a jejich pracovníků, kteří se účastní medializace příprav a průběhu sněmu. Proto připraví její strategii. Dále vydává materiály pro katolický tisk. Připravuje pořady v rozhlase a v televizi a rediguje dokumenty ČBK k přípravě a průběhu plenárního sněmu.

duchovní sekce: Vypracovává duchovní program pro modlitební společenství, zejména ve sněmovních kroužcích, farnostech a řeholních společenstvích, které jako složky sekce se modlí za zdárnou přípravu a průběh celého sněmu a připravuje liturgii na tento úmysl. K tomu nastíní plán duchovní dimenze jeho přípravy a průběhu. Obdobně podle jednacího řádu pastorální sekce eviduje animátory modlitebních společenství, kteří animují také věřící k soukromým modlitbám. Rovněž připravuje vlastní sněmovní liturgii.