ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Hospodářsko-společenský život v ČR

Dílčí témata: Osnova
I. Dědictví minulosti - od průmyslové revoluce k socialismu. Odpovědná osoba: Doc. J. Vackář
Experti: Prof. F. Vencovský, Dr. Stříbrný, V. Vaško, Dr. P. Příhoda, Dr. A. Rozehnal, Dr. J. Plocek,

Hesla dílčího tématu: Rakousko-Uhersko
české národní obrození a průmyslová revoluce v 19.stol., borské téze a Rerum novarum, tzv. sociální otázka v kontextu národním (Češi, Němci, židé...), církev a tradiční společnost, církev, urbanizace a industrializace, církev a stát ve starém Rakousku (aliance "trůnu a oltáře – austrokatolicismus), církev a národnostní otázka, Masarykova "Otázka sociální", marxismus a sociální demokracie, l.světová válka a její důsledky.

1. Československá republika
"Odrakouštění" a "pryč od Říma", spor o smysl českých dějin /Masaryk-Pekař, Katolická moderna, vznik Československé církve, politický katolicismus a Lidová strana, protikatolické působení Sokola a DTJ, Konkordát s Vatikánem, katolický spolkový život, Katolický sjezd. Sudetoněmecká strana.
Hospodářsko-politická charakteristika l. republiky, parlamentní demokracie a její zvláštnosti, národnostní otázka, vývoj hospodářského cyklu ve 20. a 30. letech, světová hospodářská krize a deprese 30.let, sociální otázka a její národnostní aspekty, sudetoněmecká otázka. církev a hospodářský a sociální vývoj, postoj církve k politickým stranám a k nacionalismu.

2. republika a protektorát
růst vlivu Německa a Italského fašizmu, antisemitismus, proticírkevní výpady v tisku a rozhlase, mylné kroky a názory na Straně katolíků /Durych, Deml/
zkušenost s německým fašistickým řízeným hospodářstvím, český průmysl ve službách nacizmu a pro potřeby vedení války, zkušenost se zglajchšaltováním politického a odborářského života, Češi v protektorátě, Češi a Slovenský štát, Češi a židovská otázka. Češi a cikánská otázka, morální důsledky Mnichova a protektorátu, zahraniční odboj a politici v emigraci, vytlačování role církve, gestapo a zatýkání kněží, katolíci v exilu, orientace na Západ anebo na Moskvu?

Období 1945-48
poválečná situace a obnova, anulování trestných činů, sudetoněmecká otázka a vyhnání, Benešovy dekrety, charakteristika politického a ekonomického systému přechodového typu, oživení lidové strany a katol. spo1ků, akademické týdny, oživení působení řádů /dominikánů, jezuité, františkánů/ a publikační činnosti, naopak rostoucí vliv levicové literatury a kultury, rostoucí vliv KSČ a STB, agenti mezi námi, kolaborace, zrádcovství, konfiskace majetku, národní správcovství, osidlování pohraničí, cesta k únorovému puči: podíl spontánní dobrovolnosti a vnuceného importu socialistické ideje u nás

Reálný socialismus 1948-89:
"přechodné období" budování socialismu v období sta1inismu, politický teror a násilné vyvlastnění, represe a potlačení role církve /zrušení řádů, internace a věznění kněží. eliminace sociální dimenze církve /zatlačení do kostelů/, zákaz katolické literatury /vyřazení z knihoven a antikvariátů/, komunismus jako sekularizované náboženství sui generis, Národní fronta jako parodie demokracie /tzv. "lidová demokracie"/, budování organizační struktury státního socialismu a změny struktury hospodářství na těžký průmysl /zbrojírna socialismu/, zemědělství a živnosti - nucená kolektivizace. "Občan" za socialismu a chápání sociálních jistot. Kritika reálného socialismu z hlediska sociálního učení církve, hloubka zakořenění komunismu v porovnání se sousedy.
Zvláštní hodnocení pokusu o reformu z konce 60. let /"pražské jaro 1968"/: přínosy, posuny, iluze a jejich zmarnění. Myšlenky syndikalismu /participativní ekonomiky/ a sociální učení církve. Normalizační éra v politice a ekonomice: pozvolný úpadek a rozpad reálného socialismu /propad z 8. místa na světě na místo 48/. Stranická nomenklatura a kvazivlastnické struktury, rozpadající se disciplina "řídících vertikál" a růst role stínové ekonomiky. Pokleslá sociální etika reálného socialismu, úpadek žité morálky. Role disentu a jeho proudů, Charta 77, VONS, samizdat

2. Listopadová revoluce /?/ 1989
Odpovědná osoba: L. Mlčoch
Experti: Dr. Plocek, Dr. Vymětalík, Doc.Novák, Dr. Rozehnal, Ing. Martinek, Prof. Dr. Renöckl, Mgr.Semín

Hesla dílčího tématu:
charakteristika "sametové revoluce": hypotézy revoluce, "převratu", puče, konspirativní dohody o podmínkách předání moci, vnitřní síly a vliv vnější: Gorbačov, sjednocení Německa, úloha násilí v dějinách a sociální učení církve, systém a odpovědnost jednotlivce, smíření a spravedlnost, pojmenování viny, vyznání viny, pokání, odpuštění, morálně-teologické hledisko a tzv. tlustá čára za minulostí právní hledisko: otázka právní kontinuity s komunistickým režimem, amnestie prezidenta Havla, zákon o soudních rehabilitacích, zákon o protiprávnosti komunistického režimu, otázka lustračního zákona a tzv. lidská práva, srovnání s vypořádáním se s nacismem, vina a trest, pravda a spravedlnost, pochybnost dějinných lekcí v novějších českých dějinách: pravda /a láska/ vítězí nad lží /a nenávistí/? politologické hledisko: vláda "národního smíření" a průběh změn až do prvních všeobecných voleb, srovnání s procesem denacifikace v Německu, tzv. nepolitická politika a občanské fórum, české specifikum - zachování KSČ/M/ ,
hledisko sociá1ně-etické a otázka sociální spravedlnosti: morální "náboj" podzimu 1989 a opakovaný návrat k sociálnímu Darwinismu /moc je rozhodující, vítězí silnější/, hodnocení vývoje systému politických stran u nás a komparace se sousedy
obnovování života církve a spory o církevní majetek, roztříštěnost názorů i uvnitř církve, vzestup katolické a náboženské literatury vůbec, ale přetrvávající proticírkevní tendence v tisku, rozhlasu a televizi, působení "starých struktur" nomenklatury a STB, neomarxismus a postmoderna, iracionální hnutí a sekty, hledání nových cest evangelizace /Focolare, Oázy.../

3. Koncepce transformace společnosti a sociální učení církve
Odpovědná osoba: Ing. Šenkýř
Experti: Mgr. Křížek, Ing.Martínek, Prof.Mlčoch, Mgr.Semín, Dr. Vymětalík

Hesla dílčího tématu:
Základní ukazatele o české ekonomice: kdysi a nyní, propad reálného socialismu ale komparativní lepší východisko vůči jiným socialistickým zemím.
Pojmy ekonomické a sociální transformace, koncepce v programech politických stran, v programových prohlášeních vlád, v názorech osobností /Klaus, Havel, Bělohradský, Halík/ a řadových občanů, teorie "přechodu od plánované ekonomiky k trhu", teorie institucionální změny, tzv. šoková terapie versus gradualistické pojetí změn, souvislosti mezi rychlostí společenských změn a řádem /etikou/, jaký model pro český kapitalismus v evropském a globálním kontextu?
liberalismus /radikální, nepochopený, zneužitý/ a ordo-liberalismus, konzervativní přístupy, teorie "třetích či čtvrtých cest"?, tzv. populismus a jeho hrozby, ideologie proklamované a skutečné, ekonomizmus jako nová verze materializmu.
Poměření proběhnuvších změn od r.1989 principy, z nichž vychází sociální učení církve: důstojnost člověka, odpovědnost, subsidiarita, solidarita, sociální spravedlnost.
Stav lidských práv, bezpečnost občanů, ochrana osobních údajů v informačních systémech, média a jejich působení.
Míra solidarity v daňovém systému, v důchodovém systému, ve zdravotnictví, v ne/zaměstnanosti, charitativní práce, preferenční opce pro chudé.
Subsidiarita a občanská společnost: občanské uvědomění a povinnost starat se o sebe, rodina, obec, region, stát a vyšší územní celky, role odborů. Dědictví etatismu.
Princip obecného blaha /dobra/: sociální spravedlnost, soukromé vlastnictví a všeobecné určení statků, regulace hospodářské soutěže a anti-monopolní politiky, regulace cen, rámcové podmínky tržního hospodářství, role a legitimita státu.
Princip spoluúčasti a spolurozhodování: odpovědnost za věci veřejné, výchova k hodnotám občanství, vzdělávání a rekvalifikace, role podnikatele a tvůrčího ducha, vztah k autoritám. Chápání duchovních potřeb člověka.
Nacionalizmus, xenofobie, rasizmus, otřesená kulturní identita. Drogy, bezdomovci.
Falešné mesianismy a sliby ráje na zemi, sociální podmínky které nejsou překážkou pro věčnou spásu.

4. Systémová změna: trh jako všelék a spása? Odpovědná osoba: Ing.Martínek
Experti: Prof. L. Mlčoch, doc.M.Novák, Ing.Šenkýř, Dr.Plocek

Hesla dílčího tématu:
Demokracie a otevřená občanská společnost, křesťanství jako inspirační pramen, relativní síla státu, občanských iniciativ a jednotlivců, svoboda a odpovědnost: normativní pohled sociálního učení církve.
Politika jako boj o moc, politika jako služba obecnému blahu, sociální partnerství a sociální smír.
Deskriptivní hledisko: Redistribuce moci politické na moc ekonomickou, privatizace a její hlavní formy: malá privatizace, restituce, kupónová metoda, přímé prodeje a veřejné soutěže. "Předprivatizační agónie", divoké a spontánní formy privatizace. Transformace předchozích privilegií stranických a politických na zaknihovaná vlastnická práva, opětovná koncentrace moci ekonomické bez pevných právních a morálních norem. Propojení moci politické a moci ekonomické. Tzv. duální ekonomika sestávající z rekombinovaného vlastníctví /nadále státního anebo jen formálně soukromého/ a vlastnictví skutečně soukromého. Nové formy státního paternalismu, finančních redistribucí a dotací, revitalizace hierarchických struktur a pokračování ve vysávání státu. Skutečná privatizace a hledání odpovědných vlastníků.
Problém nefunkčnosti a korupce ve státní správě.
Oblasti společnosti "mimo nabídku a poptávku" /věda, kultura, školství zdravotnictví/ a jejich význam pro étos účastníků soutěže politické i ekonomické. Změny ve fungování sociálního a zdravotního systému, de-etatizace, sociální a zdravotní služby poskytované církvemi a dalšími občanskými a neziskovými organizacemi, občanské ctnosti a náboženství, sociální dimenze evangelia...

5. Stát jako garant právního řádu. Odpovědná osoba: Dr.Plocek
Experti: Mgr. Křížek, Prof. Mlčoch, Dr. Vymětalík, Mgr.Novotný

Hesla k dílčímu tématu:
Právní řád a morální řád: souvztažnosti, komplementarita, jen omezená možnost vzájemné zastupitelnosti. Pozitivní právo a právo přirozené, psaná a uzákoněná forma práva, deformace v českém prostředí - defektnost výlučně pozitivního práva, litera a duch práva /etika práva/.
Teorie státu smluvní a kořistnická, stát jako garant právního řádu, spravedlnosti, bezpečnosti vnitřní i vnější. Stát paternalistický /stát blahobytu/, dědictví státu po totalitnim režimu. Budování občanské společnosti - stát a veřejnoprávní korporace, sdružení, komunální a místní organizace, sféra oddělené působnosti práva soukromého.
Vynutitelnost práva a vynutitelnost smlouvy, účinné procedury bankrotu, práva věřitelů a práva dlužníků, práva majitelů činžovních domů a ochrana nájemníků. Korupce a kriminalita, prorůstání organizovaného zločinu do státního aparátu a do orgánů činných v trestním řízení. Infiltrace zla zvenčí: problém regulace imigrace. Soudnictví: nezávislost soudců, litera zákona a jeho duch. Problematika kultivace právního řádu.
Cesta od současného stavu /kritické posouzení/ ke stavu skutečně právního státu. Principy a kroky nutné k vydání se tímto směrem. Demokracie jako vládní forma: její přednosti ale i nedostatky, a hlavně: předpoklady její funkčnosti ve sféře sociálně etické, občanských ctností, zralosti a odpovědnosti lidí.

6. Restrukturalizace, modernizace hospodářství a ekologie Odpovědná osoba: Doc. Vackář
Experti:Prof. Bednář, Ing.Martínek, Dr.Rychetník, Šindler, M.Bursík

Hesla k dílčímu tématu:
Důvody zaostalosti z minulého režimu, souvislosti a časové podmíněnosti vlastnických změn /privatizace/ a restrukturalizace, chyby k nímž došlo při divoké privatizaci.
Finanční, organizační a vlastnická restrukturalizace a restrukturalizace výrobní a technologická, modernizace v sociologickém a v technickém slova smyslu, Fordismus, Taylorismus a soudobé cesty "štíhlé výroby", restrukturalizační úkoly a programy nutné pro naše přiblížení se Evropské unii a zapojení do celosvětové, globální ekonomiky.
Ekonomika přírodních zdrojů, zdroje obnovitelné a neobnovitelné, ekologicky šetrné technologie, otázka tzv. udržitelného rozvoje, člověk jako pastýř stvoření.

7. Člověk ve světě práce
Odpovědná osoba: Dr. Vymětalík
Experti: Dr.Šprunk, Ing.Martínek, Dr.Rychetník, Mgr. Křížek,

Hesla k dílčímu tématu:
křesťanské pojetí člověka jako bytosti duchovní, člověk ekonomický, člověk politický, člověk sociální, člověk v hierarchických strukturách, člověk "smluvní", personalismus.
Člověk jako podnikatel - tvůrce, inovátor, organizátor a koordinátor: k obrazu Boha Stvořitele.
Člověk jako ústřední činitel výroby, znalosti - hlavní zdroj bohatství národů. Vzdělání a investice do vzdělání: potřeba a skutečnost. Kultura práce a plný lidský podíl na podnikání. Chápání vlastnictví, participace na vlastnictví a nařízení. Role odborů a jejich nové pojetí, sdružení zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Automatizace, robotizace a globalizace světové výroby a obchodu, věk informační exploze: tlaky na stálý růst produktivity práce a problém marginalizace a exkluze, vylučování celých profesních skupin, etnik a národů na okraj.
Hledání odpovědí na tyto výzvy ve světle sociální etiky křesťanství.

8. Rodina a škola, výchovná a "nápravně výchovná" zařízení, lidé v důchodovém věku.
Odpovědná osoba: Mgr. Semín
Experti: Dr.J.Šturma, Ing.Šenkýř, doc. Vackář, Mgr. Freyová PhDr. Josef Jakeš

Hesla k dílčímu tématu:
Křesťanské pojetí rodiny jako primární buňky společnosti, rodina jako instituce v tradiční, průmyslové, socialistické a pozdně postmoderní společnosti: negativní tendence v demografickém chování: sňatečnost, rozvodovost, nata1ita, potratovost, pokles podílu obyvatelstva v produktivním věku a stárnutí obyvatelstva. Bytová otázka a dostupnost bydlení. Zaměstnanost žen a tzv. emancipace. Výchova mateřská, předškolní, školní: koexistence státních, soukromých, církevních a komunálních výchovných a vzdělávacích zařízení, vztah a rodina-škola. Problém využití volného času v konzumní společnosti, drogová problematika, kriminalita dětí a mládeže. Náhradní péče, dětská krizová centra, problém adopce, tzv. nápravně výchovná zařízení. Kritika populační filosofie a politiky OSN a jejích agentur, společenské důsledky státního poručnictví komunistické éry na poli rodiny, kritika potratové a antikoncepční mentality, komercionalizace sexuality /prostituce, pornogrnfie/.
Život lidí v důchodovém věku, smysl života po odchodu do penze, rodina a mezigenerační vztahy, deformace minulé doby, "domovy důchodců" a jejich alternativy, univerzity 3.věku, penzijní systémy a mezigenerační spravedlnost. Problém eutanázie.
Prevence a šance jež nabízí církve: výuka náboženství, farní společenství mládeže, řehole zaměřené na výchovu a pastoraci dětí a mládeže, protidrogová církevní zařízení, skauting. Sociální programy na podporu rodiny, otázka tzv. rodinné mzdy.

9. Moc veřejných médií a role společenských věd
Odpovědná osoba: ?
Experti: Dr. Vymazal, Dr. Neradová, Mgr. Gabriel, Mgr. Křížek

Hesla k dílčímu tématu:
krize racionality, marxizmus jako jedna z větví racionalizmu, marxizmus jako antimodemizmus, modernita a post-modernita, rozpojení rozumu a srdce, sociálně - etické problémy dneška a zítřka, věda a víra, věda a šarlatánství, role křesťanského intelektuála v pozdní moderní tě, moc věd přírodních a technických, věda o moci - role veřejných médií a masové komunikace, politické a občanské svobody - parlamentní demokracie a univerzalistická ideologie neoliberalizmu, člověk jako předmět manipulace a otrok konzumu. Svoboda křesťana na trhu a v politice.

10. Vize, naděje, ideály: Boží království mezi námi
Odpovědná osoba: Prof.Mlčoch
Experti: Dr. Plocek, Dr. Vymětalík, Ing.Martinek, Dr. Rozehnal, doc. Tretera, Dr. Koronthály, Mgr. Křížek

Hesla k dílčímu tématu:
Duchovní, morální a kulturní ukotvení institucí sociálního, politického a ekonomického systému, krize identity, duchovní a morální integrita národa a problematika multikulturní společnosti, společné kořeny evropského společenství, role církví a náboženských společností v moderním pluralistickém státu: hledání hodnotového konsensu, integrace a legitimace existujícího řádu, státotvorně- kritická funkce, učitelský a prorocký úřad církve a "veřejné svědomí". Církve jako veřejnoprávní instituce plnící výše uvedené "duchovní" funkce pro společnost, církve jako organizace plnící sociální, zdravotní a vzdělávací funkce.
Problematika ekonomické dimenze života církví, jejich financování, cesta k de-etatizaci církve.
Nová evangelizace, potřeba posvěcování politiky a ekonomiky, sociální dimenze evangelia, návrat transcendentní dimenze do života společnosti: směřování ke spravedlnosti a ke společnosti žijící široce sdíleným a akceptovaným řádem.

Pokoj a Dobro: Kristus jako zdroj smíření člověka s Bohem, se sebou samým a s lidmi navzájem - smíření vede k Pokoji "mezi lidmi dobré vůle". Dobro jako společné blaho nejen ve smyslu materiálním, ale především Dobro spásy, jehož nositelem a dárcem je rovněž Kristus. Kristus jako "Pokoj a Dobro" a Pán dějin.

Literatura:
Sociální encykliky 1891-1991/Zvon/
Dokumenty II. vatikánského koncilu /Zvon/
Sociální učení biskupů 5 kontinentů /Fribourg 1993/
Pastýřské sociální listy biskupů USA, Rakouska, Anglie a Walesu, Německy, Maďarska,...
Specializovanou odbornou literaturu k jednotlivým tématům shromažďují příslušné odpovědné osoby za pomoci a účasti expertů na danou problematiku.

V Praze 2.července 1998

Prof.Lubomír Mlčoch na základě podkladů spolupracovníků
Zaslat reakci na tento text.