ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Body osnovy - abstrakt

Krátký Stanislav
Duch svatý a česká církev

A. Aktuálnost
B. Umístění v dokumentech
C. Otázky pro naše podmínky a praxi u nás
D. Seznam použité a doporučené literatury

Duce Spiritu obviam millenio
(vedeni Duchem svatým směřujeme k třetímu mileniu)
Toto heslo navrhuji pro celý náš plenární sněm!

Samo svolání plenárního sněmu (can. 129,2) je důkazem aktuálnosti našeho tématu. Náboženská roztříštěnost volá po Duchu - dárci jednoty.
Hlas Ducha mocně zazníval v době totality
Koncil jako "seminář Ducha svatého" dal mocný impuls nejen k aktivitám veřejným v rámci možností doby, ale také k aktivitám skrytým 2,24 10 Po listopadu 1989 tyto aktivity zmohutněly
První návštěva sv. Otce 1990 (na Velehradě dána výzva k setkání evropských biskupů)
Druhá apoštolská cesta v roce 1995 (velký akt smíru a odpuštění v Olomouci-Neřetíně)
Třetí apoštolská cesta v roce 1997 (Evropská dimenze evangelizace sv. Vojtěcha)
Hirošima a II. Vatikánský koncil zazářili takřka současně (Guitton) 1,6-53
Církev se v dějinách měnila pouze na povrchu, nikoliv ve struktuře: církev se měnila, aby zůstala totožnou (Newman- Guitton) 1,6-49 Nové studium a nový kult Ducha svatého = nepostradatelný doplněk koncilního učení (Pavel VL) Dvi

B. Tajemství Ducha svatého v tajemství nejsvět. Trojice Dvi 8-10
Logika spásy Dvi 11
Duch svatý v tajemství církve LG 4
Nové "zpřítomnění" v koncilu Dvi 26
Duch svatý přejal vedení církve o letnicích Dvi 25
Dvě tajemství: 2 Sol 2,7 a 1 Tim 3, 16 Dvi 32
Usvědčení světa z hříchu, spravedlnosti a soudu (Jan 16,8-11 ) Dvi 27
Antipravda jako adulterium Dvi 37
Antipoenitentia (ne-pokání) hříchů proti Duchu sv. Dvi 46
Duch sv.
· pramen božského života Dvi 52
· vítězí nad kulturou smrti Dvi 57
· posilujevnitřního člověka ( Ef 3, 14-16 ) ,
člověk sebe nalézá Dvi 59
člověk se osvobozuje Dvi 60
člověk - cesta církve RH 13
Rytmus dvojího poslání skrze svátosti Dvi 63
Příchod Ducha v modlitbě a s modlitbou Dvi 65 2,21-131
Cesta církve jde srdcem člověka Dvi 67
církev = fraternitas in unum animata LG 28
stát = familia familiarum (,Nigerie 1998 )
lidstvo = familia nationum ( Nigerie 1998 )
Sobria ebrictas Spiritus (sv. Ambrož) 11,23 (střízlivé opojení Ducha)

C.
Je mnoho cest, po nichž ještě nikdo nekráčel (Jan XXIII)
Jak realisujeme novou evangelizaci? 9,34
Iniciativy roku 1998 přenést do malých společenství
Důraz na svědectví (Guitton) 1,3
Chléb se lámáním zvětšuje (Lev Vel.) 3,3-5
Posluhujte si navzájem láskou Ducha (Gal 5,13)
Častější obnova slibu sv. biřmování
Studium dokumentů třech papežských návštěv u nás
Pokračovat v inkulturaci cyrilo-metodějské 5,21
Naše vize církve v aspektu cyrilomet.
Dynamická síla obnovy Dvi 2
evropská výzva CM 15.2.1998
duší civilisace je kultura svobody OSN 1995
nelekejme se Ducha koncilu!
SYNESIS = donum intellectus = ROZ-UM kriteria rozlišování 9,30
ne litera, ale Duch 2 Kor 3,6
úsilí o realizaci lidských práv u nás (Kdo je diskriminován? - Rómská komise)
objevit Ducha, který buduje Boží království
náš boj o vyšší hodnoty (Lev Vel.) vyšší majetek - radost - moc
křest = vstup do Ducha 11.1.1998
četba Písma: Scriptura inspirata et inspirans, dynamismus osobní spirituality
východní smysl pro tajemství 8,6; silentium orans 8,16

D.
Dvi Dominum et vivificantem
LG Lumen gentium
RH Redemptor hominis
1. Jean Guitton: Mlčení o podstatném
2. Jan Pavel II - Překročit práh naděje
3. Lev Veliký - Sermo de Quadragesima (v liturgii hodin)
4. J. Chr. Hampl: Die Autorität der Freiheit (Autorita svobody)
5. Encyklika Slavorum apostoli
6. Závěrečný dokument synody evropských biskupů 1991
7. Pastýřský list o rómské otázce 22.3.1998
8. Orientale lumen (apoštolský list z 2.5.1995)
9. Postsynodální dokument Christifideles laici
10. Hanuš - Fiala: Koinotes
11. Apoštolský list k jubileu sv. Ambrože 1997 "Operosam diem"

Synodální rozměr české církve

A. Aktuálnost
B. Umístění v dokumentech
C. Otázky pro naše podmínky a praxi u nás
D. Seznam použité a doporučené literatury

A.
Aktuální projekt Plenárního sněmu ČR
Významné diecézní synody v tomto 20. století
Synody v historii české v návaznosti na ekumenické koncily
Pravidelné Biskupské synody po II. Vat.
Zvláštní Biskupská synoda 1985
Impuls pro evropskou synodu na Velehradě 1990
Projekt synod kontinentálních (TeAd 38) realizace pokračuje
Synoda kobeřická 4

B.
collegium apoštolské LG 22
hierarchie = služba LG 27 (omnia omnibus 1Kor 9,22 3)
aspekt Cyrilo-metodějský 3 SIaA / 16-20
kolegialita církve v době CM 5 /Neilos Kabasilas (+ 1364), Symeon ze Soluně (+ 1429)/
Aktuální témata Biskup. Synod po II. Vat.koncilu
Zvláštní Biskupská synoda 1985 I Bc 1-8
patriarchální zřízení východní (OE 7) 1 Bc 3
kolegialita = duše spolupráce I Bc 4
biskupské konference = služba jednoty a nezcizitelné odpovědnost užitečnost a nutnost 1 Bc 5
participatio et corresponsabilitas 1 Bc 6
aplikace principu subsidiarity ? 1 Bc 8c
ekum. odpovědnost a ek. dialog 1 Bc 7
Koinonia = nejen cbmmunio, ale také communicatio Sk 2,42
Synody provinční Kat 887
Biskupské konference Kat 887 ChD 37-38 LG 23
sněmy místních církví can 129,2 443,4 Kat 911
diecézní sněmy 463, 1.2
znovuobjevení synodální dimenze ( Jan Pavel II. 22.12.1997)
nový Kodex západní 342-348 460-468
zvláštní a překvapující prosby Jana Pavla II. (UtU 95)
nový Kodex východní 102-I 13 235-242 322
kontinentální sněmy jako příprava na jubileum roku 2000 (TeAd 38)
dekret Orientalium Ec. I 9 19 23 (vivi testes-zvláštní úcta-svátky-jazyk a překlady-vyšší instance)

C.
plenární sněm ČR = jedinečná příležitost
nové možnosti se mohou stát partikulárním právem
využití nových exarchátů (Praha 1996, Košice 1997). Šťastné zapojení skrytých aktivit 1997
studium dokumentů Biskupských synod po II. Vat. Koncilu (jedinečné impulsy postsyn. dokumentu Christifideles laici; nové postavení laiků (Quitton) 2 / 7 )
co zlepšit v komunikaci farní, vikariátní, diecezní a interdiecezní ?
Doplnění hierarchické struktury teritoriální (dík za nové diecéze ČR)
vnitřní a vnější otevřenost církve (nezdravá tvrdost (Quitton) 2,2 / 25; optimistická tolerance Simone Weilové (Quitton) 2,1 / 16) "Odvrací-li se někdo od Krista, aby šel za Pravdou, nedojde daleko, aniž mu padne do náruče". Zajímavé poznání konvertity Chestertona 6 / 15v cesta ke svornosti (význam dialogu, odpovědná poslušnost PC 14)
jak se stát pro všechny vším? (1 Kor 9,22 ) - dimenze CM ve vizi církve budoucnosti 3 M 17
alternativní cesty v klíčových strukturách církve; zkušenost skrytých aktivit v době totality
jak posílit Ducha konvergence, integrace a svobody?
Synodální rozměr české církve

D.
LG Lumen gentium
SIaA Slavorum apostoli
UtU Ut unum sint
ChD Christus Dominus
TeAd Tercio adveniente millenio
Kat Katechismus katolické církve
OE Orientalium Ecclesiarum
Chl Christifideles laici

1 Dokument zvláštní synody 1985
2 Jean Guitton: Mlčení o podstatném
3 Panonské legendy CM
4 Fiala - Hanuš: Koinotes
5 Krátký: Kolegialita církve v době CM
6 Chesterton: Orthodoxie
7 Teol. Sborník 1997 / 4

Eschatologický charakter české církve

A. Aktuálnost
B. Umístění v dokumentech
C. Otázky pro naše podmínky a praxi u nás
D. Seznam použité a doporučené literatury

A. Aktuálnost
Po době státního ateismu je u nás velký zájem o transcendenci a posmrtný život
Zdravou reakcí na kulturu smrti (Dvi 57) je hledání pravdy o věčném životě
Poslední články víry jsou dnes výmluvnější než kdykoliv jindy
Pohanské "fatum" (osud) je v moderní podobě deprimující a právem člověk hledá pravdu naděje
Eschatologické pravdy jsou základem naděje a životní aktivity
Zájem o reinkarnaci touží po správné informaci křest'anské víry (Kat 1013)

B. Umístění v dokumentech
Eschatologický ráz našeho povolání LG 48 (2 Kor 5,6 2 Kor 5,10 Řím 8, I 8 Tit 2,13 Fil 3,21; Svatost církve = anticipace eschat. obnovy; restitutio finalis = consummatio redemptionis)
Coalecentia caritatis LG 49 (2 Mak 12,46; Kristus nás oslovuje skrze svaté LG 30)
Vitale consortium - liturgie věčné slávy LG 51
Co jsem,je více než to, co mám GS 35
věčnost vstoupila do času 26.11.1997 (změna eschatologické perspektivy: Eschatologie už začala příchodem Krista /Jan Pavel II. 1,28 / 162)
Věčnost začíná dnes! 2 (Kristova blahoslavenství Mt 5)
Náš přínos světu = radost a naděje GS
Křesťanská eschatologie neděsí, ale obohacuje (člověk se stává více člověkem GS 41)
Maria = imago Ecclesiae in futuro consummandae LG 60
Nebezpečí mlčení o Soudu (Guitton) 2,2 / 22
Rovnováha mezi úžasem a triumfem (Guitton) 2,2 / 22

C. Otázky pro naše podmínky a praxi u nás
eschatologická povzbuzení z trojího setkání s Janem Pavlem II. - 1990 1995 1997; svatí žijí s námi (Letná 1997)
pohodlná pravda nenasycuje (Quitton) 2,1 / 15 / náročná Pravda přitahuje (Paříž 1997)
zanedbání eschatologie vede ke ztrátě smyslu pro hřích (amissio sensus peccati (RePoe))
naděje v kontextu víry a lásky - síla naděje (Paříž 1997)
eschatologická perspektiva v pastorační praxi 1,28 / 158
eschatologie církve a světa = přínos II. Vat. 1,28 / 160
individuální eschatologií třeba více akcentovat 1,28 / 160 (v současné civilizaci člověk otupěl 1,28 / 161; aspekt kristologické eschat. 1,28 / 163)
nezapomenout na drama, v němž jde o věčnost (Guitton) 2,2 / 22 - udivující mlčení o Soudu = hřích opomenutí (Guitton) 2 / 6

D. Seznam použité a doporučené literatury
· LG Lumen gentium
· Dvi Dominum et vivificantem
· Kat Katechismus katolické církve
· GS Gaudium et spes
· RePoe Reconciliatio et poenitencia

1 Jan Pavel II : Překročit práh naděje
2 Jean Guitton : Mlčení o podstatném
3 Fridrich Heer : Věčnost začíná již dnes

- datum nebo místo uvedené v textu odpovídá slovům 3ana Pavla II. V ten den nebo na jmenovaném místě
Zaslat reakci na tento text.