ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Charita a sociální apoštolát

Účastníci: Herbst, Šich, Suchár, Kazda, Opatrný, Žůrek, Slyvotsky, Forgač
Expert: Fiala
Moderátor: Kazda
Zapisovatel: Žůrek

Fiala: Otázka zapojení trvalých jáhnů do Charity; vyzval Opatrného k vyjádření se… pražští jsou pro, prakticky se nikdo nehrne k této službě… mohou docházet jako externisté, mít duchovně formační linii,
Opatrný: opačně položená otázka: ředitel Ch. by mohl být vyzván ke službě jáhna

----volby----

Moderátor poděkoval za důvěru. Přečetl metodu práce. Vybídl k vyjádření ke způsobu práce.
Opatrný nabídl specifikovat témata a pak se k nim jednotlivě vyjadřovat dle IL.
Šich: § 22 a § 59-63 a § 82-84 a § 106
Proběhla diskuse o specifikaci sociálního apoštolátu, např. vězeňství, protože propuštění vězni jsou klienty, …je to otázka dialogu, …soustředění na charitu a jáhny
Suchár: co dělat pro specifické situace, drogy…
Opatrný: nechat vojnu a vězeňství mimo;
Suchár: streetworkeři vyhořeli, neměli zázemí, je to doména speciálních řádů?
Opatrný: připomeňme si cíle práce dle sněmovního zpravodaje dne.

Moderátor zahájil rozpravu. Rozlišení připomínky a návrhu. Moderátor dostal pověření ukončit dlouhé vstupy. Opatrný navrhl kombinaci jak se vyjadřovat.
§22 nekomentujeme,
§ 59-63
Námitka k citátu Jana 10,10; Mt 25,46 Samaritán a umývání nohou jsou základní citáty, to by se mělo objevit v textu. F. druhá část musí být lépe-pregnantněji formulována. Církev vybízí všechny křesťany, aby se podíleli na sociálním apoštolátu. O. chce posunout význam: diakonická složka činnosti církve je nezbytná na všech úrovních jejího života od diecéze až po jednotlivce. V tomto smyslu je charitativní služba a sociální apoštolát…. jsou jazykem kterému rozumí i okolní svět. S. s diakonickým rozměrem je třeba počítat i ve všech sektorech a aspektech života Církve (i různé Sekce při ČBK, struktury, mentalita... Diakonický rozměr života církve nemůže být realizován jen institucionalizovanou charitativní prací, ale musí být obsažen ve všech oblastech života církve (např. práce s mládeží, katecheze, pastorace rodin…).
S. Diakonická složka života církve připomíná věřícím i okolnímu světu, že účinná láska se nerealizuje bez účasti na bolesti a bez soucítění. …dostat diakonický rozměr do výchovného procesu, a možnost aby se lidé dotkli bolesti… H. podtrhl význam solidarity
Š. Křesťanská služba má specifické rysy, protože pramení z víry v milujícího Boha a představuje odpověď na radikální výzvu Ježíše Krista, cokoli jste udělali jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mě jste udělali (Mt 25, 41).?

Doporučujeme vypustit zač. § 59 od Účinná….spoluobčanů. K. doporučuje vypustit od Každý….až do konce paragrafu.

---------přestávka---------

§ 60
K. v 1 větě doplnit v 1 větě ČKCH….viz příspěvek Kazdy o ČKCH. Dále pokračovat příspěvkem Kazdy…..po profesionálních projektů.
H. v diecézi je zařízení pro vozíčkáře, ale vedoucí prý není věřící….pokud se to takto postaví nebude to někomu vadit?
F. je to na místě, ale patří požadavek na vzdělání, mravní bezúhonnost a jáhen na správném místě? …i snad opatrněji formulovat…pracují tam lidé profesionálně dobří…aby byl požadavek na formace jak je to v §63 a ; aby spíše byla …je tam podstatně důležité…
Ž. snad vypustit poslední větu
S. …souhlasí…že se Je důležité aby sdružení ČKCH prohlubovala spolupráci s mezinárodními organizacemi a také se účastní na humanitární a tak sociální pomoci v zahraničí. (konec §)
Š. poslední větu od Každý předsunout za poslední větu z § 60 do 63 na konec par.a
….Kazdovo Ve všech těchto skupinách dát za § 63 odst.a (na konec)
v 63 a přesunout poslední větu z § 60
předkládáme k reflexi tyto body:
-§ 63 …nerovnoměrné rozložení
Velká péče…nechat na místě a za něj dát …Kazdovo Ve všech těchto skupinách…
…dát strukturu…z § 60

§61
O: nepatří zde tento paragraf a je třeba jej zapracovat k §122 a 123
přišel prof. Mlčoch…

§ 62
O: vrátit se ke konci a přejít na jáhny

§ 106
O.: po přečtení navrhuje vlastní paragraf o jáhnech v charitativní práci do prostoru § 59-63

O.: toto je navržený nový § do kapitoly 13:
Pro zajištění plné eklesiologické dimenze charitní práce a pro její vybavení svátostnou podporou je velmi důležitá přítomnost trvalých jáhnů jako charitních pracovníků. Proto je třeba vyhledávat kandidáty trvalého jáhenství také mezi charitními pracovníky tak, aby odborná charitní práce byla také podporována svátostnou milostí.

Hlasování o textu

1. Byl přijat návrh nahradit text IL § 59 v námi navrženém znění.
§ 59 Církev vybízí všechny křesťany, aby se podíleli na sociálním apoštolátu. Diakonický rozměr života církve nemůže být realizován jen institucionalizovanou charitativní prací, ale musí být obsažen ve všech oblastech života církve (např. práce s mládeží, katecheze, pastorace rodin…).
Diakonická složka života církve připomíná věřícím i okolnímu světu, že účinná láska se nerealizuje bez účasti na bolesti a bez soucítění. Křesťanská služba má specifické rysy, protože pramení z víry v milujícího Boha a představuje odpověď na radikální výzvu Ježíše Krista, cokoli jste udělali jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mě jste udělali (Mt 25, 41).

2. Byl přijat návrh nahradit text IL § 60 v námi navrženém znění.
§ 60 Křesťané mají u nás příležitost pracovat v různých národních i mezinárodních dobročinných organizacích, občanských sdruženích i mnoha církevních institucích (např. Sdružení Česká katolická charita, Konference sv. Vincence, Maltézská pomoc, mnohá zařízení řeholí a kongregací). Sdružení Česká katolická charita je účelové zařízení katolické církve a zároveň největší nestátní poskytovatel zdravotních a sociálních služeb potřebným lidem v ČR v duchu a ve stylu uvedeném v § 59. Sdružení Česká katolická charita je podle Kodexu kanonického práva samostatnou právnickou osobou; organizačně sdružuje osm (arci)diecézních charit a devátým subjektem jsou Domovy duchovních a řeholnic. (Arci)diecézní charity mají síť oblastních, městských a farních Charit. Je důležité aby Sdružení Česká katolická charita prohlubovalo spolupráci s mezinárodními organizacemi a tak se účastnilo humanitární i sociální pomoci v zahraničí. Velká péče je věnována duchovní a odborné formaci zaměstnanců i dobrovolných spolupracovníků charity. Ve všech jejích zařízeních je podstatně důležité aby vedoucí pracovník byl praktikujícím katolíkem a zároveň animátorem, který bude nositelem záruky ducha toho kterého pracoviště a staral se o profesionální i duchovní úroveň pracovního týmu. Velmi žádoucí je aby tato místa byla ve výhledu do budoucna doménou jáhnů (viz § 106 a námi připojený paragraf), případně aby se v budoucnosti více počítalo s laiky, absolventy sociálně-charitativního a teologického studia. Pro klienty našich zařízení pak bude tato skutečnost příležitostí k setkají s církví. Nevěřícím pracovníkům charitních zařízeních se tak otevře možnost přejít od lidského soucitu k postojům víry.

3. Návrh vypustit § 61 a myšlenky v něm obsažené dát do kapitoly 26.

4. Byl přijat návrh vložit nový § do kapitoly 13 v námi navrženém znění.
Pro zajištění plné eklesiologické dimenze charitní práce a pro její vybavení svátostnou podporou je velmi důležitá přítomnost trvalých jáhnů jako charitních pracovníků. Proto je třeba vyhledávat kandidáty trvalého jáhenství také mezi charitními pracovníky tak, aby odborná charitní práce byla také podporována svátostnou milostí.
Zaslat reakci na tento text.